Besluitenlijst week 30 - 2020

Vastgesteld 25 augustus 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019

De fracties van GOB, CDA, GroenLinks en Stadspartij hebben vragen gesteld over het IFV rapport dat gaat over risico- en crisiscommunicatie in Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het adviesrapport is opgesteld naar aanleiding van het Chemelot incident van 3 augustus 2019. Deze art. 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 046 4778481
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Mandaatbesluit directeur RUD Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft besloten om mandaat te verlenen aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg om namens het college besluiten te nemen en bevoegdheden uit te voeren conform de mandaat-, volmacht- en machtigingslijst.

Informatie: Ilona Lemmens
Tel: 046 4777777
e-mail: ilona.lemmens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeerproblematiek vrachtwagens Kampstraat Geleen

Door het CDA fractie zijn vragen gesteld over de lang bestaande situatie met betrekking tot het parkeren van vrachtwagens aan de Kampstraat in Geleen. In de afgelopen jaren zijn acties ondernomen om te zoeken naar alternatieven, maar die zijn niet haalbaar gebleken. Het parkeren van vrachtwagens op die locatie is toegestaan en aldaar wordt door boa’s toezicht gehouden.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 046 4778737
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Brief aan de gemeenteraad omtrent evaluatie Structuurvisie wonen Zuid-Limburg

De raad is geïnformeerd over het proces rondom de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) en is gevraagd kennis te nemen van de bevindingen en aanbevelingen van deze evaluatie.

Informatie: Stephanie Knoors
Tel: 046 4153101
e-mail: stephanie.knoors@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Concept Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES-ZL)

(B&W 7 juli 2020)
Het college van B&W heeft ingestemd met de concept Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RESZL) om aan te bieden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES). Hierbij zijn de afwegingen en voorlopige keuzes in de RES-ZL van de andere gemeenten in Zuid-Limburg voor kennisgeving aangenomen. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit op land (windmolens en zonnepanelen op daken en land), de warmtetransitie in de bebouwde omgeving en de benodigde opslag en infrastructuur. De concept RES-ZL wordt na goedkeuring door alle colleges van de gemeenten in Zuid- Limburg, Gedeputeerde Staten en waterschapsbestuur openbaar gemaakt (gepland medio/eind juli) en uiterlijk 1 oktober 2020 aangeboden aan het nationale programma van de RES (NPRES). De concept RES-ZL en dan met name het concept afwegingskader grootschalige opwek zon- en windenergie en zoekgebieden in de gemeente Sittard-Geleen, wordt na 1 oktober besproken met gemeenteraad en inwoners, bedrijven (waaronder agrariërs) en maatschappelijke organisaties van de gemeente Sittard-Geleen. Dit zal leiden tot definitieve afwegingskaders, zoekgebieden, kwantitatief bod, en een definitieve RES-ZL om medio 2021 voor te leggen aan het college van B&W en gemeenteraad voor instemming.

Informatie: Kees Blankers
Tel: 046 4777691
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.