Besluitenlijst week 31 - 2020

Vastgesteld 25 augustus 2020

Goedkeuring jaaractieplannen 2020 van CMS en CMG

Het College van B&W heeft goedkeuring verleend aan de actieplannen voor 2020 van Centrummanagement Sittard en Centrummanagement Geleen. Om de actieplannen voor 2020 uit te kunnen voeren, geeft de gemeente € 250.000,-- subsidie aan Centrummanagement Sittard en € 182.500,-- subsidie aan Centrummanagement Geleen.

Informatie: John Janssens
Tel: 046 4777745
e-mail: john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex art 44 RvO inzake gerechtelijke procedure tussen de gemeente en Vijverparc c.s.

Het college van B&W heeft besloten om de beantwoording van de art. 44-vragen van SPA over de kwestie Vijverparc uit te stellen totdat deze beantwoording de procespositie van de gemeente niet meer kan schaden.

Informatie: Tonino Mariani
Tel: 046 4777777
e-mail: tonino.mariani@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake herbestemming DaCapo-college Born

Het college van B&W heeft de vragen van de fractie 50 Plus over het voormalige DaCapo college te Born beantwoord en aangegeven dat op dit moment een onderzoek plaatsvindt naar de toekomstige invulling.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RvO inzake MP-vlag en –afbeelding

Het college van B&W heeft de vragen van de fractie GOB beantwoord over Marcellinus en Petrus in relatie tot de verkoop van het oude raadhuis in Geleen, en hierin aangegeven zich maximaal te zullen inspannen om de huidige tegel te behouden en de vlag te laten wapperen tijdens de M&Pfeesten.

Informatie: Leon Vaessen
Tel: 046 4778359
e-mail: leon.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Overgang personeel naar Stichting De Domijnen

Vanaf de start van het Cultuurbedrijf De Domijnen in 2015 wordt overleg gevoerd met vakorganisaties en medewerkers over de overgang van de medewerkers naar het Cultuurbedrijf. Deze overgang is nog steeds niet gerealiseerd. Het college heeft nu besloten om met inachtneming van de regels van het ontslagrecht de overgang te bewerkstelligen, waarbij wordt aangegeven dat de medewerker inmiddels bij De Domijnen werkzaam is en blijft. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voornemen om daarnaast te blijven proberen om de overgang van het gemeentelijk personeel naar Stichting de Domijnen te realiseren via het aanbieden van vaststellingsovereenkomsten aan de medewerkers, zodat een procedure wordt voorkomen. Het gemeentelijk personeel dat werkzaam is bij De Domijnen is feitelijk al sinds 2015 werkzaam onder aansturing van en onder verantwoordelijkheid van De Domijnen. Het Cultuurbedrijf heeft in 2015 de werkzaamheden overgenomen. Binnen de gemeente is vanaf 2015 sprake van een situatie waarin de betreffende functies en werkzaamheden zijn komen te vervallen.

Informatie: Jos Belt
Tel: 046 4777093
e-mail: jos.belt@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad omtrent evaluatie Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (B&W 21 juli 2020)

De raad is geïnformeerd over het proces rondom de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) en is gevraagd kennis te nemen van de bevindingen en aanbevelingen van deze evaluatie.

Informatie: Stephanie Knoors
Tel: 046 4153101
e-mail: stephanie.knoors@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor opladen elektrische auto's

Het college van B&W besluit deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777777
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.