Besluitenlijst week 33 - 2020

Vastgesteld 25 augustus 2020

Vragen fractie ex art 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP)

De fractie gob heeft vragen gesteld over compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP). Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief is aan de fractie verzonden.

Informatie: Eric Evers
Tel: 046 4778678
e-mail: eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brieven aan geadresseerden inzake de besluitvorming over de realisatie van en kredietstelling voor de unilocatie van onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht

Naar aanleiding van de besluitvorming over de realisatie van en kredietstelling voor de unilocatie van onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht zijn een aantal aan de gemeenteraad geadresseerde brieven binnengekomen. In reactie hierop zijn antwoordbrieven verzonden.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex art 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken

De fractie gob heeft vragen gesteld over de naar aanleiding van de opstart van de inning van gemeentelijke belastingen verstuurde eenmalige betalingsherinneringen aan verenigingen en de slechte bereikbaarheid van BsGW. Het college van B&W heeft de vragen beantwoord. De antwoordbrief is aan de fractie verzonden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Harmonisatie verordeningen Participatiebedrijf (B&W 14 juli 2020)

De gemeente Stein draagt 1 januari 2021 haar werk- en inkomenstaken over aan het Participatiebedrijf. Om de verschillen in beleid met de andere deelnemende gemeenten aan het Participatiebedrijf, namelijk Sittard-Geleen en Beek, te minimaliseren heeft het college van B&W besloten de verordeningen van de deelnemers aan het Participatiebedrijf zoveel mogelijk te harmoniseren. Alle wijzigingen in de verordeningen gaan in op 1 januari 2021, echter worden nu voorgelegd ter vaststelling aan de drie gemeenteraden met het oog op voorbereidende werkzaamheden. Bij de overdracht door Beek sinds 1 januari 2018 zijn de uit te voeren verordeningen en beleidsregels al geharmoniseerd.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Kim Schmitz en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.