Besluitenlijst week 34 - 2020

Vastgesteld 25 augustus 2020

Effecten Participatiebedrijf (B&W 28 juli 2020)

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de eerste resultaten van het participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Het tekort van 1,1 miljoen euro als gevolg van corona wordt deels opgevangen met de daartoe bestemde uitkering uit de mei-circulaire van het Rijk. De rapportage Effecten van het Participatiebedrijf wordt aan de raad aangeboden ter bespreking in de Ronde.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Jaarverantwoording kinderopvang 2019

Het college heeft de 'Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, gemeente Sittard-Geleen' vastgesteld. Deze jaarverantwoording is opgesteld aan de hand van een vragenlijst van de Inspectie voor het Onderwijs. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop het beheer van het register, het toezicht op de voorzieningen voor kinderopvang en de handhavingstaak inzake de Wet kinderopvang over het jaar 2019 is uitgevoerd. Het college voert deze taak op adequate wijze uit. Het verantwoordingsrapport is overeenkomstig wettelijk voorschrift ter kennis gebracht aan de Inspectie voor het Onderwijs en aan de gemeenteraad.

Informatie: Jan-Maarten van Dongen
Tel: 046 4778540
e-mail: jan-maarten.vandongen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.