Besluitenlijst week 35 - 2020

Vastgesteld 1 september 2020

Gemeentelijke zienswijze op ontwerp PIP en ontwerp omgevingsvergunning(en) Uitbreiding VDL Nedcar

De provincie heeft het ontwerp-PIP en ontwerp omgevingsvergunning(en) ter visie gelegd ten behoeve van de uitbreiding van VDL Nedcar en infrastructurele aanpassingen aan de N297 en N276. Het college van B&W heeft hierop een definitieve zienswijze vastgesteld. Bij het opstellen van deze zienswijze heeft het college de ingekomen reacties en vragen van de raadsfracties betrokken. De zienswijze is op 26 augustus 2020 toegezonden aan de provincie.

Informatie: Eric Evers
Tel: 046 4778678
e-mail: eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de opvang van dak- en thuislozen

Het college geeft antwoord op vragen die zijn gesteld door de Stadspartij. De Stadspartij maakt zich n.a.v. een krantenartikel zorgen over de toename van dak- en thuislozen in de gemeente Sittard-Geleen. Het college antwoordt dat mensen in de zomer graag buiten verblijven. Dat geldt ook voor dak- en thuislozen. Dat is de hoofdoorzaak dat er nu meer dak- en thuislozen worden waargenomen in de openbare ruimte.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 046 4777682
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidies Centrum Seksueel Geweld Limburg 2020 en RIEC 2020

Het college van B&W besluit een subsidie van €13.899,15 (€0,15 per inwoner) te verlenen aan centrumgemeente Maastricht voor het Centrum van Seksueel Geweld Limburg en een incidentele subsidie van €7.412,88 (€0,08 per inwoner) te verlenen aan de zorgcoördinatie mensenhandel door RIEC Limburg.

Informatie: Laura Willems
Tel: 046 4777789
e-mail: laura.willems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.