Besluitenlijst week 36 - 2020

Vastgesteld 8 september 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake brandveiligheid hoogbouwpanden

Door GroenLinks Sittard-Geleen zijn vragen gesteld over de brandveiligheid van hoogbouwpanden binnen de gemeente. Dit naar aanleiding van een krantenartikel uit de Volkskrant. Binnen de kaders die door het ministerie zijn gesteld in de onderzoeksverplichting, is een inventarisatie gemaakt van panden die hieronder vallen. Hieruit zijn 25 panden naar voren gekomen die nader onderzocht moesten worden. Op dit moment zijn alle panden middels een quickscan onderzocht (conform protocol van het ministerie) waarbij 20 panden zijn geclassificeerd als "geen risico". Bij de overige 5 panden vindt nader onderzoek plaats samen met de eigenaren/beheerders van de betreffende panden. Op dit moment is echter geen sprake van risico's of een acuut gevaar. De verwachting van gemeente en brandweer is dat de uitkomst van het onderzoek dit zal bevestigen. Naar verwachting wordt het onderzoek eind oktober afgerond.

Informatie: John Fuhren
Tel: 046 4778636
e-mail: john.fuhren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ramp Beiroet

Het college heeft de vragen ex art. 43 van de fractie GroenLinks inzake de ramp in Beiroet beantwoord en ziet geen aanleiding voor nader onderzoek naar de veiligheidsrisico’s binnen haar gemeentegrenzen, noch in het communiceren hierover met haar inwoners.

Informatie: Edwin Pirson
Tel: 046 4778707
e-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RvO fractie SPA inzake Beginspraak Medisch Centrum Baandert

De fractie van SPA heeft op 20 juni 2020 vragen gesteld over beginspraak Medisch Centrum Baandert. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. Uit de beantwoording blijkt dat het college van mening is dat beginspraak adequaat is uitgevoerd. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 046 4778599
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Adhesieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Het college heeft besloten voor de periode 2021-2024 ieder jaar een subsidie van 50.964 euro toe te kennen aan De Domijnen. De Domijnen krijgt de subsidie om de kwaliteit van cultuuronderwijs op basisscholen in de Westelijke Mijnstreek te verbeteren. Hierbij is aandacht voor gelijke kansen voor alle leerlingen, en voor de samenwerking tussen onderwijs en cultuur. De aanpak is opgeschreven in het projectplan “Eigenwijs”. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft De Domijnen ook een subsidie voor dit plan op voorwaarde dat de gemeente en de Provincie Limburg een subsidie geven. Het college heeft ingestemd met het projectplan “Eigenwijs” en stuurt hierover een brief aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake opvangproblematiek

Het college geeft antwoord op vragen die door de fractie gob zijn gesteld over opvangproblematiek in de gemeente Sittard-Geleen. Bij de fractie zijn klachten ingediend door de bewoners van de Engelenkampstraat. Er zouden dak- en thuislozen op hun privéterrein bevinden. Het college is bekend met deze klachten en zet reeds ter plekke twee keer per dag boa’s in die mensen aanspreken op hun gedrag en bij strafbare feiten verbaliserend optreden.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 046 4777684
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.