Besluitenlijst week 37 - 2020

Vastgesteld 15 september 2020

Klachtenpublicatie 2019

Het college van B&W heeft het klachtenoverzicht 2019 (klachten over gedragingen gemeente SittardGeleen 2019) vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente SittardGeleen en ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur erkent de noodzaak tot het verkorten van de klachtafhandeltijden en is tevreden over de ingezette professionaliseringslag en klantgerichte benadering van de klachtbehandeling.

Informatie: Esther Schoenmakers- Aelmans
Tel: 046 4777777
e-mail: Esther.Schoenmakers-Aelmans@sittardgeleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bestuursakkoord en HGN

Naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad de Limburger heeft de PVV fractie vragen gesteld over het met de Provincie afgesloten bestuursakkoord. De vragen van de PVV hadden betrekking op de passages in het krantenartikel over Het Groene Net, de paragraaf in het akkoord m.b.t. de transformatie opgave wonen en het aanwijzen van de pilotkern Holtum alsmede de bekostiging van het in het akkoord opgenomen leefbaarheidsfonds voor Holtum. Het college heeft de vragen van de PVV fractie bij brief beantwoord.

Informatie: Leo Burdorf
Tel: 046 4777777
e-mail: leo.burdorf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers

Op grond van de Gemeentewet bestaat voor zowel de burgemeester als de wethouders een verplichting tot verrekening van inkomsten die zij verwerven uit de zgn. niet-ambtsgebonden nevenfuncties. BZK vraagt deze gegevens bij de bestuurders op. Aan de hand van de verstrekte gegevens brengt BZK per bestuurder een advies uit over een eventuele verrekening . Deze adviezen zijn aan het college voorgelegd en het college heeft besloten de adviezen van BZK over te nemen.

Informatie: Bert Habets
Tel: 046 4777714
e-mail: bert.habets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Gemeentelijke subsidie in het kader van de Regeling podia Covid-19 van het Fonds Podiumkunsten

Het college van B&W heeft besloten een subsidie van € 100.000 toe te kennen aan De Domijnen. De Domijnen krijgt de subsidie om tekorten op te vangen bij de Schouwburg en Poppodium Volt, als gevolg van de coronacrisis. Op voorwaarde dat de gemeente deze subsidie geeft, krijgt de Domijnen ook nog een subsidie van het Fonds Podiumkunsten van € 100.000.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Memo aan de gemeenteraad Informatiepunt Samen Sterk

Het college informeert de raad met een memo over het Informatiepunt Samen Sterk.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777777
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake aandachtspunten groenonderhoud

De fractie 50PLUS heeft op 17 juli 2020 vragen gesteld om bij het groenonderhoud rekening te houden met de (honden)bezitters. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake geen vermelding van nieuwkomers in de Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van B&W heeft de vragen ex art. 43 van de fractie PVV over het niet vermelden van nieuwkomers in de gemeente in het gemeenteblad op de site officiële bekendmakingen beantwoord in een brief. Daarin heeft het college aangegeven dat er geen wettelijke grondslag bestaat om nieuwkomers in de gemeente hierin op te nemen. In de BRP staan persoonsgegevens van alle inwoners opgenomen. Inwoners kunnen deze gegevens persoonlijk inzien via Mijn Overheid.

Informatie: Ilse Terpstra
Tel: 046 4778148
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Verklaring van geen bedenkingen Windturbinepark Holtum Noord

Van 20 mei tot 1 juli 2020 heeft de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning van Windturbinepark Holtum Noord ter inzage gelegen. Er zijn 100 zienswijzen ingediend. Het college van B&W vraagt de raad om goedkeuring van de beantwoording van deze zienswijzen. Ook vraagt het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad om goedkeuring van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, zodat de omgevingsvergunning van het Windturbinepark Holtum Noord kan worden verleend.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Aanbesteding leerlingenvervoer

Het college van B&W onderschrijft het belang dat continuïteit van het leerlingenvervoer prevaleert en de aanbesteding van het maatwerkperceel Leerlingenvervoer niet wordt gegund en opnieuw wordt aanbesteed.

Informatie: Eric van Mulken
Tel: 046 4778616
e-mail: eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt