Besluitenlijst week 38 - 2020

Vastgesteld 22 september 2020

Additionele subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2020

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar geld van de gemeente om de inwoners van de stad naar de schouwburg, het museum, het erfgoedcentrum en de bibliotheek te kunnen laten gaan. De Domijnen heeft een brief gekregen met daarin het extra bedrag voor het jaar 2020. De gemeente heeft extra geld gegeven om de kosten van het gemeentelijke personeel te betalen dat is uitgeleend aan De Domijnen. Het gaat om een bedrag voor 2 medewerkers van 112.963 euro. Daarnaast heeft de gemeente extra geld gegeven voor het personeel dat bij De Domijnen is aangesteld ter vervanging van gemeentelijk personeel dat niet meer werkt voor De Domijnen. Het gaat om een bedrag voor 7 medewerkers van 288.195 euro.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot

Het college heeft de uitgangspuntennota Omgevingsplandeel Chemelot vastgesteld. Deze uitgangspunten worden gebruikt om het Omgevingsplandeel Chemelot te maken. Een van de uitgangspunten is dat de huidige bestemmingsplan- en vergunningssituatie ongewijzigd wordt overgenomen in het nieuwe Omgevingsplandeel Chemelot.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Tweede kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

Iedere kwartaal ontvangt de Raad een rapportage over het Sociaal Domein. Deze rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Hierdoor ontstaat er onder andere inzicht in hoeveel kinderen een toekenning hebben ontvangen vanuit de regeling ‘Kansen voor alle kinderen”, hoeveel mensen er uitgestroomd zijn uit de bijstand en hoeveel inwoners gebruik maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Informatie: Rian van Loon
Tel: 046 4778827
e-mail: rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz en Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake besluitvormingstraject verordeningen Participatiebedrijf

De gemeenteraad wordt met deze memo geïnformeerd over het advies van het Sociaal Overleg over het voorliggende raadsvoorstel Harmonisatie verordeningen Participatiebedrijf.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Definitief besluit verzoek Enexis Holding NV tot versterking eigen vermogen

Het college heeft besloten geen lening aan Enexis te verstrekken. De gemeente heeft daar op dit moment de financiële middelen niet voor. Aanleiding is het verzoek van Enexis aan al haar aandeelhouders om een lening voor de uitvoering van het klimaatakkoord. De gemeente onderstreept het publiek belang van een goed energienetwerk. Om haar aandeel te waarborgen zijn daarom afspraken gemaakt met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Buhler

Aanbesteding leerlingenvervoer

Het college onderschrijft het belang dat continuïteit van het leerlingenvervoer voorop staat, ook al leidt het niet gunnen van de aanbesteding van het maatwerkperceel en voortzetten van het vervoer door de huidige aanbieder tot een onrechtmatigheid. De financiële gevolgen worden verwerkt in de programmarapportage.

Informatie: Eric van Mulken
Tel: 046 4778616
e-mail: eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz


Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.