Besluitenlijst week 39 - 2020

Algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 25 september

Het college neemt kennis van de agenda van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNG van 25 september 2020 en steunt de resolutie van G4 en G40 om het gemeentefonds te vergroten. Wethouder Leon Geilen is gemachtigd om tijdens de ALV andere moties over de financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te steunen.

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 046 4777473
e-mail: hans.verheijen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Burgemeester Hans Verheijen

Vaststelling subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2019

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar geld van de gemeente om de inwoners van de stad naar de schouwburg, VOLT, het museum, het erfgoedcentrum en de bibliotheek te kunnen laten gaan. De Domijnen heeft een brief gekregen met daarin het definitieve bedrag voor het jaar 2019.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Voortgangsevaluatie Sturing en Leiderschap

Het College heeft kennis genomen van de voortgangsevaluatie Sturing en Leiderschap waarna de evaluatie wordt aangeboden aan de OR voor advies.

Informatie: Vivienne Lodder
Tel: 06 53179298
e-mail: vivienne.lodder@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de stand van zaken Who Cares en het prijswinnend project De wijk als [t]huis, inclusief de Spaanse Haof

De raadsfactie gob stelt een aantal vragen over de voortgang van het project 'De wijk als [t]huis' in Geleen-Zuid. Er wordt geïnformeerd naar de ontwikkelbereidheid en -mogelijkheden. In de beantwoording wordt aangegeven dat ZOwonen en gemeente onderzoeken hoe en op welke wijze het winnende idee onderdeel kan worden van de revitalisering van Geleen-Zuid.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouders Andries Houtakkers, Pieter Meekels en Leon Geilen

Deelname Gemeente Sittard-Geleen aan de JOGG-community

Vanaf 2014 is de gemeente Sittard-Geleen JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG stimuleert een gezonde en actieve leefstijl met een belangrijke rol voor sport en bewegen. In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg de basis gelegd voor een nieuwe aanpak voor gezondheid, met ‘Zuid springt eruit’ en het programma Trendbreuk. JOGG geeft hier uitvoering aan en legt de verbinding tussen onderwijs, welzijn, zorg en gezondheidsbevordering. Met JOGG als uitvoering van dit gezondheidsbeleid en de positieve ervaringen in voorgaande jaren, willen wij de samenwerking met de landelijke JOGG-organisatie verder voortzetten en daarvoor als eerste gemeente in Nederland lid worden van de JOGG-community. Daarvoor tekenen wij een langlopende samenwerkingsovereenkomst.

Informatie: Dré Biesmans
Tel: 046 4777710
e-mail: dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Ton Raven en Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de bescherming van het waardevolle bronnengebied van de Kingbeek nabij Obbicht

Op basis van ex art. 43 RvO heeft de fractie GOB een vraag gesteld over de bescherming van het waardevolle bronnengebied van de Kingbeek nabij Obbicht. De antwoordbrief van het college geeft inzicht in de beperkte rol van de gemeente in dit dossier. Informatie: Marc Strookman Tel: 046 4777777 e-mail: marc.strookman@sittard-geleen.nl Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen Lopende bezwaarprocedure BUIG 2019 Het college is in 2018 in bezwaar gegaan tegen de hoogte van de BUIG (het budget voor ondersteuning in levensonderhoud en participatie). Het college heeft besloten om het Ministerie van SZW te verzoeken om een spoedige uitspraak in deze bezwaarprocedure te doen.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Convenant Perspectief op Werk

Het college tekent het Convenant Perspectief op Werk zodat het geld wat de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg hiervoor ontvangt volledig voor de doelgroep ingezet kan worden en geen BTW over betaald hoeft te worden.

Informatie: Audrey Cortlever/Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Mandatering gemeente Maastricht voor afhandeling TOZO-aanvragen

Voor de ondersteuning van zelfstandige ondernemers in deze Coronatijd is een aparte regeling in het leven geroepen, de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De uitvoering van de TOZO is opgedragen aan de gemeente Maastricht. Voor de uitvoering van deze regeling heeft de gemeente Maastricht het mandaat van het college van Sittard-Geleen nodig. Met het vaststellen van dit mandaatbesluit wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.

Informatie: Audrey Cortlever/Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.