Besluitenlijst week 41 - 2020

Vastgesteld 13 oktober 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Aanlegplek voor pleziervaartuigen in Schipperskerk

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen over de aanlegplek voor pleziervaartuigen bij Schipperskerk beantwoord. De conclusie is onder meer dat de aanleg van een kleine passantenhaven de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente verbetert.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 046 4778536
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Duiding zienswijzen op het provinciaal inpassingsplan (PIP) Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

Het college van B&W stuurt een brief aan het college van Gedeputeerde Staten waarin een nadere duiding wordt gegeven over de zienswijze op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan VDL Nedcar.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Sfeerverlichting centra Sittard en Geleen

Het college van B&W stemt in met de toepassing van een nieuwe techniek om sfeerverlichting in bomen aan te brengen en met het jaarlijks in het groeiseizoen beoordelen of de sfeerverlichting in bomen (deels) opnieuw aangebracht moet worden.

Informatie: Bart Lendfers
Tel: 046 4777777
e-mail: bart.lendfers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.