Besluitenlijst week 42 - 2020

Vastgesteld 27 oktober 2020

Zienswijze Sittard-Geleen op ontwerp Provinciale Omgevingsvisie

Het college van B&W van Sittard-Geleen stemt in met het versturen van de zienswijze vanuit Sittard-Geleen op de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad over mantelzorgwaardering 2020

Door middel van een brief aan de raad, wordt de raad geïnformeerd over de mantelzorgwaardering 2020.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Tel: 046 4777740
e-mail: miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stand van zaken aanleg voetpad Biesenhof

Door de fractie CDA zijn vragen gesteld over de stand van zaken van het aanleggen van een voetpad op de Biesenweg. Het college is van mening dat het niet wenselijk is dat voetgangers en rolstoelgebruikers gebruik maken van de rijbaan en daarom een voetpad gewenst is. Hierover is het college in overleg met ProRail.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 046 4778737
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeersveiligheid Limbricht, Guttecoven en Einighausen

Het college heeft de vragen van de fractie gob beantwoord inzake de verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen. Door de lage verkeersintensiteiten op de Beukeboomseweg zijn aparte voorzieningen voor langzaam verkeer niet nodig. Door gebrek aan voldoende breedte van de totale Provincialeweg in Limbricht zijn vrijliggende fietspaden niet te realiseren. Voor de Veeweg in Einighausen is de gemeente aan het onderzoeken of een voetpad meegenomen kan worden in het aanstaande project.

Informatie: Albert Goossens
Tel: 046 4778548
e-mail: albert.goosens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake jaarrekening en jaarverslag 2019 en begroting 2021 BsGW

De jaarrekening en het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 zijn door het bestuur van BsGW eind juni vastgesteld. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.