Besluitenlijst week 44 - 2020

Vastgesteld 3 november 2020

Vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘Onderzoek communicatie bij incident Chemelot’

De fractie SPA heeft vragen gesteld inzake ‘Onderzoek communicatie bij incident Chemelot’. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de publicatie van een wetenschappelijk onderzoek van de Deense professor Kristine Sørensen. Het college heeft de vragen van de fractie SPA beantwoord.

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 046 4778481
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Overeenkomst met Aldi BV over tegemoetkoming in mogelijke planschade

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen besluiten een overeenkomst te sluiten met Aldi over de tegemoetkoming in mogelijke planschade vanwege het wegbestemmen van de mogelijkheid van de vestiging van een supermarkt aan de Kennedysingel 6 te Sittard. De Raad wordt per brief geïnformeerd.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Berghaven Schipperskerk

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van de PVV fractie over de Berghaven in Schipperskerk beantwoord. De conclusie is onder meer dat voor het haalbaarheidsonderzoek zowel gesprekken hebben plaatsgevonden met lokale gebruikers en regionale stakeholders. In het vervolgtraject waarbij invulling wordt gegeven aan de uitwerking van de passantenhaven, zal in overleg worden getreden met lokale gebruikers van de Berghaven te Schipperskerk.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 046 4778536
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RvO Tijdelijke werkhaven Trierveld

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van de Stadspartij fractie over de tijdelijke werkhaven in Schipperskerk beantwoord. De conclusie is onder meer dat met het actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022 als doelstelling heeft het toeristisch en recreatief aanbod uit Sittard-Geleen te promoten.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 046 4778536
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stand van zaken uitvoering gebiedsvisie Geleen-Zuid-Kluis

De CDA-fractie stelt aan het college, onder verwijzing naar de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie, een aantal vragen over de gebiedsontwikkelingen in de wijk Geleen-Zuid-Kluis. In de antwoordbrief, die mede is afgestemd met woningbouwcorporatie ZOwonen, wordt de gevraagde stand van zaken geschetst.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Schwienswei

Burgemeester en Wethouders hebben vragen artikel 43 over het vakantiepark bij de Schienwswei beantwoord en daarin onder meer aangegeven dat het park, als het gerealiseerd wordt, komt op de gronden van het voormalige Eurogionaal Sport en Congrescentrum en niet in de Schwienswei zelf.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de stimulering van huisvesting voor jonge gezinnen

De GOB-fractie stelt aan het college een aantal vragen over het kunnen stimuleren van de huisvesting van jonge gezinnen in de gemeente. Daarbij wordt gevraagd naar mogelijkheden van flankerend beleid en de relatie met het Bestuursakkoord. In de antwoordbrief wordt aangegeven wat mogelijk is binnen het bestaande beleid.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ontwerp bestemmingsplan Noordelijke Schootsvelden

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan voor de noordelijke schootsvelden waarin een aantal zaken planologisch mogelijk worden gemaakt: het eerder tijdelijk vergunde evenemententerrein en het appartementencomplex langs de Haspelsestraat tussen Voorstad en Ligne.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad, reactie op motie ‘sloop de sloopregeling’

Het college van B&W besluit de raad te informeren over de juridische risico-inventarisatie van de uitvoering van de motie ‘sloop de sloopregeling’.

Informatie: Niek Hagen
Tel: 046 4777777
e-mail: niek.hagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de houtskoolschets acute ziekenhuis zorg van het ministerie van VWS

Het college van B&W heeft de brief van de fractie GOB met als onderwerp de acute ziekenhuiszorg in Sittard-Geleen cq. de Westelijke Mijnstreek beantwoord. Het college vraagt via de internetconsulatie van het ministerie van VWS aandacht voor het behoud van spoedeisende zorg in Sittard-Geleen/ de Westelijke Mijnstreek.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de recente nieuwsberichtgeving betreffende het overhevelen van longgeneeskunde en cardiologie naar Zuyderland Heerlen

Het college van B&W heeft een brief van de fractie Stadspartij en de fractie 50 Plus beantwoord. Beide fracties hadden vragen over de nieuwsberichtgeving betreffende het overhevelen van longgeneeskunde en cardiologie naar Zuyderland Heerlen. Het college vindt het van groot belang dat er in Sittard-Geleen volwaardig spoedeisende zorg aanwezig blijft. Het college is bereid hier alles aan te doen, voor zover dit binnen haar rol en verantwoordelijkheid ligt.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verzoek VNG Griepvaccinatie

Het college va B&W heeft de vragen van mevrouw Kaufmann beantwoord inzake het VNG verzoek aan gemeenten om ruimten aan huisartsen beschikbaar te stellen voor de griepvaccinatie tijdens de coronacrisis.

Informatie: Annemie Loozen
Tel: 046 4777660
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vragen inzake toegang tot milieupark Born voor kleine tractoren

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van D66 over de toegang tot milieupark Born voor kleine tractoren beantwoord. In de huisregels van alle milieuparken in de Westelijke Mijnstreek is opgenomen dat per 1 januari 2020 tractoren en vrachtwagens niet meer toegelaten zijn.

Informatie: Eva Wijnen
Tel: 046 4777777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Afwikkeling liquidatie centrumregeling Participatiebedrijf 2018

De gemeente Beek heeft in de afgelopen 2 jaar de Sociale Dienst ondergebracht bij de gemeente Sittard-Geleen. Daarvoor zijn bijdragen in rekening gebracht. Deze bijdragen worden nu verrekend omdat vanaf 1 januari 2020 ook de gemeente Stein aansluit bij deze samenwerking. De afrekening zorgt voor een terugbetaling van € 82.000,- aan de gemeente Beek. Voor de Gemeente Sittard-Geleen blijft een restant van 164.000,- euro over. Dat bedrag zet de gemeente Sittard-Geleen opzij voor eventuele onvoorziene kosten.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Judith Buhler

Project- en implementatiekosten Participatiebedrijf

Bij de oprichting van het Participatiebedrijf zijn nog een aantal investeringen noodzakelijk. Deze investeringen worden de komende 4 jaar uitgevoerd en bedragen voor de gemeente Sittard-Geleen in totaal € 1.095.500,- . De gemeente Sittard-Geleen betaalt deze met de middelen uit de bestemmingsreserve Werk. Ook de gemeente Beek en Stein dragen bij in de investeringen.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake 2e kwartaalrapportage Vixia BV

Met deze memo wordt tegemoet gekomen aan de toezegging in de Ronde van 3 september jl. om de 2e kwartaalrapportage van Vixia BV door te sturen naar de gemeenteraad, vergezeld van een lijst van alle werkgevers uit het netwerk van het Participatiebedrijf.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake Inkomensgrens individuele inkomenstoeslag

Naar aanleiding van een vraag in de Ronde van 3 september 2020 geeft het college van B&W inzicht in de meerkosten bij het verhogen van de inkomensgrens naar 110% voor het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag in het kader van de Participatiewet.

Informatie: Lisette van de Gazelle / Audrey Cortlever
Tel: 046 4777877 / 7834
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler en Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake 1 miljoen bomenplan

Op basis van art. 43 RvO heeft de CDA-fractie vragen gesteld over het 1 miljoen bomenplan van de Provincie Limburg. De antwoordbrief van het college van B&W geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn om de Raad voor te stellen middelen beschikbaar te stellen in de begroting en de manier waarop het college hiermee een bijdrage wil leveren aan het vergroenen van de Gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Roy Hennekens
Tel: 046 4778684
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gratis mondkapjes voor minima

Fractie 50plus, ondersteund door D66 en SPA, heeft het college van B&W verzocht om te bezien of er gratis mondkapjes aan de inwoners met een laag inkomen kunnen worden verstrekt. Het oplopende aantal besmettingen en de daarbij horende en verwachte maatregelen waren voor het college al eerder aanleiding om dit serieus te bezien. Voedselbanken en andere goede doelen organisaties ontvangen mondkapjes voor de huishoudens die gebruik maken van hun diensten. Verder zal het informatiepunt Samen Sterk als schakel tussen organisaties (donaties en vraag) gaan opereren en is maatwerk via de gemeente mogelijk.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ongelijkheid

Het college van B&W heeft vragen van de fractie PvdA over (kansen)ongelijkheid beantwoord. In de komende jaren zet het college extra in op het vergroten van kansengelijkheid door een brede preventieve aanpak, die zich onder meer richt op talentontwikkeling en op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Het college ziet in het gepresenteerde onderzoek bevestigd dat we, met de extra investeringen die we gaan doen, de juiste keuze hebben gemaakt.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RvO inzake parkeren

Het college van B&W heeft de vragen ex artikel 43 RvO van de fractie VVD inzake het parkeren in Sittard-Geleen beantwoord.

Informatie: Marcel Poeckling
Tel: 046 4778544
e-mail: marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Ton Raven

Motie gemeentefonds 2020

Het college van B&W gaat akkoord met de raadsbrief Motie Gemeentefonds.

Deze raadsbrief is na goedkeuring van de het college doorgeleid naar de gemeenteraad.

Informatie: Marianne Dackus
Tel: 046 4777833
e-mail: marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Ton Raven

Vernieuwd verkeerseducatiebeleid basis- en voortgezet onderwijs 2021-2025

Het College van B&W heeft ingestemd met een nieuwe opzet van de verkeerseducatie voor het basis- en voorgezet onderwijs zoals de provincie Limburg die heeft voorgesteld. De nieuwe opzet wordt vastgelegd wordt in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en alle gemeenten van Limburg voor de periode 2021-2025. Hierin wordt afgesproken dat de scholen verkeerseducatieprojecten krijgen aangeboden via een digitale omgeving welke zij kunnen kiezen. De gemeenten en scholen worden ontzorgd door de centrale regie bij de provincie neer te leggen. De aanbestedingen en centrale inkoop op basis waarvan de educatieprojecten worden gekozen, worden na afstemming met de scholen en gemeenten, geheel verzorgd door de provincie. De jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen aan de provincie van € 0,22 per inwoner komt overeen met het bedrag dat ook op dit moment door de gemeente aan verkeerseducatie voor deze doelgroepen (13 scholen basisonderwijs en 5 scholen voortgezet onderwijs) wordt besteed.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 046 4778737
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.