Besluitenlijst week 45 - 2020

Vastgesteld 10 november 2020

Corona-aanpak tijdelijke terrasoverkappingen horeca

De winterperiode nadert en de Corona-maatregelen hebben geleid tot een sluiting van restaurants en cafés. Om lokale horecaondernemers te steunen, heeft het college van B&W een aanvullende regeling opgesteld voor het verantwoord plaatsen van tijdelijke terrasoverkappingen gedurende de winterperiode, zodra de landelijke sluiting van de horeca wordt opgeheven. De regeling valt binnen de kaders van de landelijke Covid-19 regelgeving en geldt tot en met 30 april 2021.

Informatie: Maurice Rutten
Tel: 046 4778768
e-mail: maurice.ruttem@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Uitkomsten motie ‘Ruimte voor de ambulante handel en horeca’

Het college van B&W heeft de motie ruimte voor ambulante handel en horeca afgehandeld. Er is geen alternatieve locatie voor de weekmarkt gevonden die kan rekenen op breed draagvlak. Het Tempelplein was een optie om nader te onderzoeken. Ondanks dat er op het Tempelplein voldoende ruimte gecreëerd kan worden om zowel het parkeren als de markt te faciliteren en dat op termijn dat ook tot meer parkeerplaatsen kan leiden op niet-marktdagen, hebben de eigenaren/ondernemers rond het Tempelplein zich niet kunnen vinden in deze oplossing. Het college ziet nu geen verdere mogelijkheden, die tot een breed gedragen akkoord leiden, om de weekmarkt te verplaatsen. De zaterdagmarkt zal daarom niet verplaatst worden.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

Beleid programma Leren en Ontwikkelen

Het college van B&W heeft het beleid ‘Leren en Ontwikkelen’ en het bijbehorende opleidingsprogramma vastgesteld en heeft besloten jaarlijks een extra budget ter beschikking te stellen van € 270.000 voor organisatieontwikkeling voor de periode 2021-2024 (4x € 270.000 = € 1.080.000). Het college legt de notitie en het opleidingsprogramma ter instemming voor aan de OR.

Informatie: Corine Buytendijk
Tel: 046 4777777
e-mail: corine.buytendijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Gedragscode ambtelijke integriteit

De Gedragscode ambtelijke integriteit in het Personeelshandboek is op onderdelen aangevuld en/of aangescherpt waardoor de regelingen als zodanig Wnra- en Burgerlijk Wetboek-proof zijn.

Informatie: Han Hermans
Tel: 046 4778786
e-mail: han.hermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brug Veestraat

Het college van B&W heeft een extern bureau een onderzoek laten uitvoeren voor het tijdelijk openstellen van de fietsvoetgangersbrug Sanderbout voor gemotoriseerd verkeer. Omdat bij een openstelling van de fietsvoetgangersbrug verkeerskundig gezien: er onveilige situaties kunnen ontstaan, de kosten erg hoog zijn en de toegevoegde waarde (geringe tijdwinst) beperkt is, heeft het college besloten de fietsvoetgangersbrug niet open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Ook de bestaande brug Veestraat zal om dezelfde redenen niet opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer. De nieuwe brug Veestraat zal volgens planning van ProRail eind 2022 geplaatst worden. Deze brug zal ook toegankelijk zijn voor zware voertuigen.

Informatie: Bert Pex
Tel: 046 4778670
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake Wmo-inkoopproces Begeleiding en Beschermd Wonen

De gemeenteraad wordt per memo geïnformeerd over het Wmo-inkoopproces Begeleiding en Beschermd Wonen.

Informatie: Esther Engelen
Tel: 046 4778957
e-mail: esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake dag- en nachtopvang

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van de fractie D66 over de stand van zaken van de motie over de dag- en nachtopvang voor jongeren beantwoord. Eerder dit jaar is gestart met het onderzoeken van mogelijkheden. Het college wil graag in het laatste kwartaal van 2020 de raad informeren over de ontwikkelingen van de maatschappelijke opvang breed. Daarin zal ook de mogelijkheid voor een dag- en nachtopvang voor jongeren meegenomen worden.

Informatie: Linda Corvers
Tel: 046 4777645
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

'Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg 2021' (OGN 2021) en ‘Addendum tussen WML en Gemeente Sittard-Geleen inzake OGN 2021’

Het college van B&W heeft ingestemd met de ‘Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg’ (OGN 2021) en het ‘Addendum tussen WML en Gemeente Sittard-Geleen inzake de OGN 2021’. In de OGN 2021 en het Addendum zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en Enexis en WML over de aanleg van kabels en leidingen in de openbare ruimte. De gemeente faciliteert Enexis en WML door haar gronden ter beschikking te stellen. Zo kunnen Enexis en WML na instemming van de gemeente hun netten aanleggen en beheren, zoals nieuwaanleg, onderhoud, en sanering van hoofdleidingen en huisaansluitingen.

Informatie: Jo Rompen
Tel: 046 4778726
e-mail: jo.rompen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Raadsmemo inzake raadsinformatiebrief oktober 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van de concept memo aan de gemeenteraad inzake de raadsinformatiebrief oktober 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg met bijbehorende raadsinformatiebrief van Kredietbank Limburg en zendt deze toe aan de gemeenteraad.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

2e kwartaal bestuursrapportage 2020 BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 2e kwartaal 2020 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van het ter kennisname memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 2e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van € 606.000 gerapporteerd, dit is conform de prognose. In het begin van het jaar worden in verhouding meer kosten gemaakt voor huisvesting en ICT, terwijl de bijdragen van de deelnemers evenredig over het jaar verspreid zijn. Verder wordt gerapporteerd over een aantal grote projecten zoals het ondernemingsplan en het project waarderen op oppervlakte.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Invulling algemeen bestuur GR BsGW

Het college van B&W stelt de raad voor om wethouder Raven te benoemen in het algemeen bestuur van BsGW.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Ondertekening intentieverklaring Uitvoeringsbudget 2021 Lokaal Sportakkoord Sittard-Geleen

Het College van B&W heeft ingestemd met het ondertekenen van een intentieverklaring voor het rijk, door wethouder gezondheidsbeleid en wethouder sportbeleid. Daarin geeft de gemeente aan dat het Lokaal Sportakkoord Sittard-Geleen verder wordt uitgewerkt samen met sportverenigingen, sportaanbieders, scholen en andere organisaties. In het Lokaal Sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe we met elkaar de ambities voor sport, bewegen en gezondheid binnen onze gemeente willen bereiken. Het rijk stelt geld beschikbaar om de concrete ideeën die hieruit voortkomen uit te voeren.

Informatie: Jenny Sendscheid
Tel: 046 4777426
e-mail: jenny.sendscheid@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW per 1-1-2021

De gemeente Mook en Middelaar heeft aangegeven per 1 januari 2021 te willen toetreden tot de GR BsGW. Op basis van de GR BsGW dient het college van B&W aan de gemeenteraad toestemming te vragen om te kunnen instemmen met de toetreding.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.