Besluitenlijst week 47 - 2020

Vastgesteld 24 november 2020


Continuering convenant Stichting VVV Zuid-Limburg

Het college van B&W stemt in met het aangaan van een nieuw meerjaren convenant met Stichting VVV Zuid-Limburg en verlengt hiermee de samenwerking voor de periode 2021-2026. 

Informatie: Ivo Janssen    
Tel: 046 4778536
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Inzet middelen regionale economische structuurversterking 2020

Het college van B&W besluit de middelen ‘regionale economische structuurversterking’ 2020 in te zetten voor een projecten die bijdragen aan de versterking van de ruimtelijke economische structuur van de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg. Het gaat om de ‘herijking van het detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek’, het uitvoeringsprogramma ‘bedrijventerreinen en kantoren Westelijke Mijnstreek’, een budget voor de uitwerking van toekomstige projecten die passen binnen de prioriteiten voor de regionale economische samenwerking en de uitwerking van de Stadslabs in de centra van Geleen en Sittard die een voorbeeldfunctie hebben.

Informatie: Marga Plasier    
Tel: 046 4778404
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Resultaten uitvoering raadsmotie inzake Markt 1 Sittard (vm V&D locatie)

Het college van B&W heeft besloten de raad via brief te informeren over de resultaten van de uitvoering van de motie. Eerst na de verwerking van de bredere input die, voor wat betreft de ontwikkeling van de stadscentra, thans wordt opgehaald door het bureau Pantopicon in het kader van de Toekomstvisie 2030, zal het college een nader invullingsvoorstel en -proces aan de raad voorleggen. Dit wordt begin 2021 verwacht.

Informatie: Sjaak Aussems    
Tel: 046 4777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verkoop parkeerplaats voormalige slachthuislocatie

Het college van B&W is akkoord gegaan met de verkoop van de parkeerplaats op de voormalige slachthuislocatie aan Zuyderland voor een prijs van € 4.290.000 k.k. De parkeerplaats wordt op dit moment al verhuurd aan Zuyderland. Ook een aangrenzend stukje grond wordt verkocht aan Zuyderland, voor € 130.000.

Informatie: Sjaak Aussems    
Tel: 046 4777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake VDL Nedcar

Het college van B&W heeft ingestemd met de antwoorden op de door alle fracties gestelde vragen over VDL Nedcar. 

Informatie: Raymond Ubachs    
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2020-I

Het college van B&W heeft de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2020-I vastgesteld.

Informatie: Maurice Leenders    
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Uitwerkingsplan duurzame accommodaties

Het college van B&W stemt in met doorgeleiding van het raadsvoorstel. De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met de uitwerking van de op 8 juli jl. door de raad aangescherpte kaders duurzame accommodaties conform de hernieuwde buurt- en clusterindeling. In die uitwerking worden de keuzes voorgesteld voor het behouden en afstoten van gemeenschapshuizen, ontmoetingsplekken, binnensportaccommodaties (met name sporthallen), buitensportaccommodaties (met name voetbal- en tennisaccommodaties), onderwijslocaties (volgens het Strategisch Huisvesting Plan) en kleinschalige cultuuraccommodaties.

Informatie: Annemie Loozen    
Tel: 046 4777660
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeerssituatie Rozenlaan in Geleen

Het college van B&W heeft de vragen van de fractie gob beantwoord inzake de verkeerssituatie in de Rozenlaan in Geleen. Achter de bomenrij aan de Rozenlaan (westzijde) wordt door de gemeente onderzocht of een half verhard voetpad inpasbaar is. De kruising van de Rozenlaan met de Hyacinthenlaan zal worden voorzien van een plateau. Dit zal worden uitgevoerd tijdens de uitvoering van het project Rozenlaan – Gladiolensingel.

Informatie: Albert Goossens    
Tel: 046 4778548
e-mail: albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Bodemkwaliteitskaart, bodemfunctieklassenkaart en Nota bodembeheer 2021 Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, bodemfunctieklassenkaart en Nota bodembeheer 2021 vastgesteld. Dit om te vermijden dat er vanaf 2021 geen adequaat toetsingskader meer beschikbaar is en de bodemkwaliteitskaart niet meer gebruikt kan worden als milieuhygiënische verklaring bij het toepassen van grond. Het nieuwe plan en de nieuwe kaarten zijn een voortzetting van het huidige bodembeleid dat binnen de gemeente wordt gevoerd.

Informatie: Roy Laumen    
Tel: 046 4778522
e-mail: roy.laumen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

Management letter 2020

Elk jaar kijkt de accountant in de interimcontrole of de beheersing van de gemeente voldoende geregeld is om een goede jaarrekening te maken. De uitkomsten van deze controle zijn in het college besproken en gaan naar de gemeenteraad. In eerste instantie komt dit in de commissie Begroting & Verantwoording aan de orde. De accountant geeft aan dat de gemeente de beheersing voldoende op orde heeft.

Informatie: Sebastiaan Smeets    
Tel: 046 4778410
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Verkeerseducatieconvenant basisschool Sterrenrijk

Het college van B&W heeft ingestemd met het aangaan van een verkeerseducatieconvenant met basisschool Sterrenrijk.

Informatie: Remco Boeren    
Tel: 046 4778737
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Ton Raven

Centrale sport- en zwemvoorziening Glanerbrook

Het College van B&W heeft ingestemd met toezending van het raadsvoorstel aan de raad inzake de vernieuwbouw van de sport- en zwemvoorziening Glanerbrook, in lijn met het besluit dat in december 2017 door de gemeenteraad is genomen om te komen tot één centrale schaats- en zwemvoorziening in de gemeente op de locatie Glanerbrook. De raad wordt daarin voorgesteld in te stemmen met de samenstelling van sport- en zwemvoorzieningen die voorziet in de behoefte zoals recent onderzocht door onderzoekbureau Synarchis. Het voorstel omvat een 50 meter-wedstrijdbad, naast een doelgroepenbad en een recreatiebad binnen en buiten. Daarnaast omvat het voorstel een vernieuwde schaatshal, twee sporthallen en een overkapping van de ijsbaan en wielerbaan.

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.