Besluitenlijst week 48 - 2020

Vastgesteld 1 december 2020

Voorontwerp bestemmingsplan “Klooster Agnetenberg”

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Klooster Agnetenberg. Het voorontwerp wordt ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kunnen inspraakreacties worden ingediend. Het monumentale deel van het Klooster Agnetenberg wordt verbouwd, het niet-monumentale deel wordt gesloopt. Op die plek komen nieuwe gebouwen. Het Klooster Agnetenberg is gelegen aan de Plakstraat te Sittard. Het plangebied is globaal begrensd door de Plakstraat, Agnetenwal, de Dobbelsteynporte en de achterkant van de panden gelegen aan de Rosmolenstraat. In totaal worden er maximaal 40 woningen gerealiseerd.

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Ontwerp bestemmingsplan “Verlegging gasleiding afrit A2 Born”

Het college van B&W stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan “verlegging gasleiding afrit A2 Born” en legt dit ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende die periode is eenieder in de gelegenheid zienswijzen in te brengen.

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidie Stichting Artamuse 2021

Stichting Artamuse heeft de gemeente gevraagd voor subsidie om in 2021 muzieklessen te geven. Artamuse is sinds 8 oktober failliet en geeft geen muzieklessen meer. De subsidie is niet meer nodig en wordt dan ook niet verleend. 

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake prefabwoningen

De fractie CDA stelt een aantal vragen over de mogelijkheid van de bouw van prefabwoningen als oplossing voor de door de fractie geconstateerde druk op de woningmarkt. Daarnaast informeert de fractie naar de voortgang van het project Tiny Houses. Het college van B&W ziet zeker mogelijkheden voor prefabwoningen. Er zijn er al diverse gerealiseerd in de gemeente. Verder geeft het college een korte terugkoppeling over de stand van zaken met betrekking tot het Tiny Houses project.  

Informatie: Ronald Geurts    
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

3e kwartaalrapportage 2020 Vixia BV

Het college van B&W heeft kennis genomen van de 3e kwartaalrapportage van Vixia BV en zendt deze toe aan de gemeenteraad. Vanaf volgend jaar wordt deze kwartaalrapportage verwerkt in de kwartaalrapportage van het Participatiebedrijf.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

1e wijziging legestabel 2021 reisdocumenten en rijbewijzen

Het college van B&W heeft ingestemd met verhogen van de leges voor rijbewijzen en reisdocumenten tot het maximum wettelijk tarief met een afronding naar beneden op € 0,05. Dit betekent dat het tarief voor een reisdocument ten opzichte van het concepttarief 2021 stijgt van € 73,20 naar € 74,75. Het tarief voor een rijbewijs stijgt van € 40,65 naar € 41,00. De stijging van de tarieven wordt vooral veroorzaakt doordat de gemeente meer moet afdragen aan het Rijk.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Aangepaste parkeertarieven Odaparking en parkeerterrein Steenweg

Het college van B&W verlaagt voor de maand december 2020 het dagtarief in de Odaparking en op het parkeerterrein Steenweg in Sittard van € 10,00 naar € 5,00. Daarmee geeft de gemeente de ondernemers in het centrum van Sittard een steuntje in de rug tijdens deze moeilijke periode van corona. Bezoekers die in december het centrum van Sittard bezoeken krijgen met deze actie een gunstig parkeertarief geboden wanneer ze langere tijd in het centrum verblijven. 

Informatie: Marcel Poeckling    
Tel: 046 4778549
e-mail: marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Ton Raven

Vervolgmaatregelen precariobelasting oktober, november en december irt corona

Vanwege de nieuwe sluiting van de horeca heeft het college van B&W besloten om de precariobelasting voor terrassen te verminderen voor de maanden oktober, november en december. Eerder is al besloten om ook voor de maanden april en mei de precariobelasting te verminderen.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en heeft ingestemd met het doorgeleiden het raadsvoorstel aan de gemeenteraad. Met het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet gemeente Sittard-Geleen aan de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2016 en bijhorend Aanbestedingsbesluit. De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten worden van toepassing verklaard op onze inkopen en aanbestedingen. Hierdoor vindt - naast algemene juridische bepalingen, rechten en plichten bij inkopen en aanbestedingen - toepassing plaats van bijzondere voorwaarden bij ICT-inkoop en gebruik van een verwerkersovereenkomst voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Het raadsbesluit wordt intern gecommuniceerd via Intranet en extern gepubliceerd in het Elektronisch gemeenteblad op Overheid.nl. Inwerkingtreding van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vindt plaats met ingang van de dag na officiële publicatie.

Informatie: Ando Gouders    
Tel: 046 4778283
e-mail: ando.gouders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.