Besluitenlijst week 49 - 2020

Vastgesteld   8 december 2020

Uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten voor het op te stellen Omgevingsplandeel Chemelot. Een van de uitgangspunten is dat de huidige bestemmingsplan- en vergunningssituatie ongewijzigd wordt overgenomen in het nieuwe Omgevingsplandeel Chemelot. 

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Vragen ex art. 43 RvO inzake het plaatsen van blikvangers bij afval ‘hotspots’

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van CDA over het plaatsen van blikvangers bij afval ‘hotspots’ beantwoord. Het college verwacht niet dat blikvangers een toegevoegde waarde leveren aan het terugdringen van zwerfafval.

Informatie: Eva Wijnen    
Tel: 046 4777777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Ondertekening City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat'

Het college van B&W heeft besloten mee te doen met het ondertekenen van en deelname aan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Met deze City Deal creëren we de mogelijkheid dat onze gemeente een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van deze tools, ervaring op te doen in het samen werken in ‘triple-helix’ verbanden en draagt deelname bij aan onze ontwikkeling om op innovatieve manieren stedelijke ontwikkelingen op te pakken met een Samen Duurzaam principe.

Informatie: Koen Broumels    
Tel: 046 4777777
e-mail: koen.broumels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang 

Het college van B&W stelt middelen ter beschikking om de doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang vorm te geven zodat dak- en thuislozen meer gespreid over de regio opgevangen kunnen worden. Daarbij wordt toegewerkt naar 24 uurs opvang. Het college informeert de raad over de ontwikkelingen via een raadsbrief. Daarin wordt ook toegelicht wat het onderzoek naar een dag- en nachtopvang voor jongeren heeft opgeleverd.

Informatie: Linda Corvers    
Tel: 046 4777645
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake Uitwerkingsplan duurzame accommodaties

Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad een memo te sturen over een tekstuele aanpassing in het te nemen raadsbesluit Uitwerkingsplan duurzame accommodaties.

Informatie: Annemie Loozen    
Tel: 046 4777660
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Inclusieparagraaf

Het college van B&W heeft besloten standaard een inclusieparagraaf op te nemen in de collegevoorstellen. De extra paragraaf is bedoeld om het bewustzijn van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen in de gemeentelijke organisatie te stimuleren. De inclusieparagraaf moet in ieder geval worden ingevuld bij voorstellen met betrekking tot de buitenruimte, bouwen en wonen, sport en cultuur, zorg en welzijn, vervoer, horeca, toerisme en recreatie, arbeidsmarkt, dienstverlening en communicatie. Over een jaar zal de voortgang naar het gewenste effect worden gemeten.

Informatie: Cliff Opgenoord    
Tel: 046 4778543
e-mail: cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Derde kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

Ieder kwartaal ontvangt de Raad een rapportage over het Sociaal Domein. Deze rapportage wordt sinds 2016 opgesteld en geeft inzicht in de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Hierdoor ontstaat er onder andere inzicht in hoeveel kinderen jeugdhulp ontvangen, hoeveel mensen er uitgestroomd zijn uit de bijstand en hoeveel inwoners gebruik maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Informatie: Rian van Loon    
Tel: 046 4778827
e-mail: rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Judith Buhler, Leon Geilen en Kim Schmitz

Bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek inzake de effectiviteit van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid in Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft gereageerd op het onderzoek dat de Rekenkamer Commissie heeft uitgevoerd naar de effectiviteit van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid in Sittard-Geleen.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening parkeerbelasting 2021 vast te stellen. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de reeds vastgestelde tarieven 2021 van de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te  wijzigen. Tenslotte wordt de legesverordening 2020 en 2021 aangepast ten behoeve van het besluit terrasoverkappingen.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

4e programmarapportage 2020

Het college heeft ingestemd met de 4e programmarapportage 2020 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 15 december 2020.

Informatie: Gerrie de Bruijn    
Tel: 046 4778039
e-mail: gerrie.de bruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.