Besluitenlijst week 50 - 2020

Vastgesteld 15 december 2020

APV wijziging: verbod op carbidschieten 

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen, te vervoeren en af te steken. Hierdoor kan een onwenselijke verschuiving plaatsvinden naar het schieten van carbid. Het college van B&W stelt daarom voor aan de gemeenteraad om in de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen een verbod op het schieten van carbid op te nemen.

Informatie: Michelle Rasch    
Tel: 046 4777777
e-mail: michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vaststellen samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten Veiligheidshuis WM 2021 met de gemeenten Stein en Beek

Het college van B&W heeft de samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 2021 met de gemeenten Stein en Beek vastgesteld en is akkoord gegaan met de ondertekening hiervan door de burgemeester. 

Informatie: Erik Duijf    
Tel: 046  4777585
e-mail: erik.duijf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake shariahuwelijken

De fractie PVV heeft vragen gesteld inzake shariahuwelijken. Meer specifiek gaat het over religieuze huwelijken die volgens het islamitische recht zijn voltrokken en waarbij niet is voldaan aan de wettelijke eisen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Noortje Kramer    
Tel: 046 4477738
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Kim Schmitz

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Unilocatie Grevenbicht – Obbicht

Het college van B&W heeft ingestemd met de ontwerpen van het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Unilocatie Grevenbicht - Obbicht". Het college legt het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende die periode bestaat voor eenieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046  4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Stadslabs Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitwerking en inrichting van de Stadslabs Sittard-Geleen. Daarmee gaat Sittard-Geleen door op de ingezette weg om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Stadslabs te faciliteren om hun initiatieven om te zetten in maatschappelijke innovaties die ook elders in stad en regio kunnen worden toegepast. In het Stadslab Geleen Circulair zijn deze maatschappelijke initiatieven gericht op de ontwikkeling van Geleen tot het innovatieknooppunt in Zuid-Limburg / Euregio. In het Stadslab Historisch Sittard zijn deze maatschappelijke initiatieven gericht op het aantrekkelijker maken van de historische binnenstad voor wandelaars / fietsers, zakelijke reizigers, verblijfstoeristen en authentieke shoppers.

Informatie: Denis Crompvoets    
Tel: 046 4512196
e-mail: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sanitaire voorziening

De fractie Stadspartij stelt een aantal vragen over het gebrek aan toiletvoorzieningen in de beide stadscentra tijdens de sluiting van de horeca in verband met COVID-19 beperkende maatregelen. In nauwe samenspraak met de coöperaties Centrummanagement in Sittard en Geleen heeft het college van B&W gekozen voor een pragmatische oplossing in de vorm van het beschikbaar stellen van toiletten door ondernemers verspreid over het centrum.

Informatie: John Janssens    
Tel: 046 4777445
e-mail: john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Correspondentie over zienswijzen op ontwerp provinciaal inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar

Het college van B&W heeft ingestemd met de brieven aan de gemeenteraad en aan het college van Gedeputeerde Staten inzake de gang van zaken rondom de gemeentelijke zienswijze Provinciaal inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar.

Informatie: Raymond Ubachs    
Tel: 046  4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Versterkte samenwerking Zuid-Limburg en betrokkenheid NOVI-gebied Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft ingestemd met het versturen van de brief over de versterkte samenwerking Zuid-Limburg en betrokkenheid bij het NOVI-gebied Zuid-Limburg. Wethouder Houtakkers is hiervoor de coördinerende wethouder voor Sittard-Geleen. 

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen    
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Beslissing op het bezwaarschrift van Artamuse tegen de subsidiebeschikking Artamuse 2020

Het college van B&W heeft besloten om het bezwaar van Stichting Artamuse op de beschikking 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Hiermee volgt het college het advies van de commissie voor bezwaarschriften.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Subsidie Myouthic ten behoeve van het muziekonderwijs 2021

Het college van B&W heeft besloten een subsidie van 160.000 euro toe te kennen aan Stichting Myouthic. Myouthic krijgt de subsidie om, zoals zij sinds de zomer van 2020 doet, haar coördinerende functie als makelaar tussen muziekdocenten en particuliere leerlingen en leerlingen van de muziekverenigingen uit te voeren.

Informatie: Annelieke Bergink    
Tel: 046 4777777
e-mail: annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake streekomroep Bie Ós

De fractie van CDA heeft vragen gesteld over de invloed van de gemeente op de bedrijfsvoering van streekomroep Bie Ós. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Evaluatie de Domijnen

Het college van B&W heeft kennis genomen van de evaluatie van Cultuurbedrijf De Domijnen, stelt haar aanbevelingen vast en besluit de evaluatie ter bespreking door te zenden aan de raad.

Informatie: Annelieke Bergink    
Tel: 046 4777777
e-mail: annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Proeftuin Limbrichterveld Noord, goedkeuren voortgangsrapportage Stichting Dubbel Duurzaam Q3 2020 en opnemen tekstvoorstel subsidieverleningsbeschikking

Het college van B&W heeft de financiële voortgangrapportage van Stichting Dubbel Duurzaam over het derde kwartaal van 2020 goedgekeurd. Het college heeft ook ingestemd met toevoegen van het tekstvoorstel in de subsidieverleningsbeschikking van de Proeftuin aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord, waarmee bewoners duidelijkheid krijgen over het recht op het behoud van de al verleende subsidie.

Informatie: Rogier Dieteren    
Tel: 046 4777777
e-mail: rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

Raadsinformatiebrief Het Groene Net Zuid

Het college heeft besloten om de raad per brief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot Het Groene Net Zuid. De brief wordt ook door provincie en de buurgemeenten aan respectievelijk Provinciale Staten en de gemeenteraden gestuurd. In de brief wordt onder meer aandacht besteed aan de bestuurlijke wens om onder leiding van de provincie een werkgroep op te richten. 

Informatie: Martijn Nijwening    
Tel: 046 4777777
e-mail: martijn.nijwenig@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.