Besluitenlijst week 51 - 2020

Vastgesteld  22 december 2020

Brief aan de gemeenteraad inzake Resultaten Basalt (aanpak ondermijning)

Onder regie van het Regionale Informatie en Expertice Centrum Limburg (RIEC) is in de afgelopen periode samen met partners gewerkt aan het opwerpen van barrières voor ondermijnende criminaliteit. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

Informatie: Rick Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen 

Veilige toegang zorgwoningen             

Zuyderland Thuiszorg in Sittard-Geleen heeft besloten over te stappen naar een nieuwe alarmcentrale en toegangssysteem voor toegang tot woningen van cliënten. Het college van B&W heeft besloten om eenmalig € 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de overstapkosten die hiermee gemoeid zijn. Het nieuwe systeem dient onder meer ter vervanging van de makkelijk open te breken sleutelkluisjes en vermindert het aantal woninginbraken.

Informatie: Helga Gibbels    
Tel: 046 4777897
e-mail: helga.gibbels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Spookburgers

De fractie PVV heeft vragen gesteld over spookburgers. Deze artikel 43 RVO vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Jo Vleugels    
Tel: 046 4777532
e-mail: jo.vleugels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Uitvoeringsagenda ‘Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022’

De uitvoeringsagenda ‘Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-202’ is door het college van B&W vastgesteld en wordt ter info aangeboden aan de raad. In de voorliggende uitvoeringsagenda ‘Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022’ zijn de op Zuid-Limburgs niveau geprioriteerde acties beschreven. Aanvullend op elke actie is de inzet van Sittard-Geleen toegevoegd. Alle inzet is erop gericht om huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en hier adequaat op te reageren waardoor schade kan worden beperkt en herstel kan worden bevorderd. Net als in de regiovisie, worden in de bijbehorende uitvoeringsagenda de (actie)lijnen gevolgd van het landelijke Actieprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’, te weten: (1) Geweld eerder en beter in beeld, (2) Geweld stoppen en duurzaam oplossen en (3) Aandacht voor specifieke groepen.

Informatie: Laura Willems    
Tel: 046 4777789
e-mail: laura.willems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Visie Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030  

Het college van B&W heeft besloten om de raad op basis van een raadsinformatiebrief te informeren over de laatste stand van zaken van de regionale samenwerking voor de vrijetijdseconomiesector.

Informatie: Ivo Janssen    
Tel: 046 477 78536
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vrachtwagenparkeren Kampstraat Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met brieven aan de gemeenteraad en aan het ministerie van VWS  inzake voorzieningen en faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs.

Informatie: Raymond Ubachs    
Tel: 046 47785424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidie voor restauratie en verbeteringen van het gemeentelijk monument Bronnerhof, Bronstraat 9 te Born

Het college van B&W stemt in om een subsidie van € 73.000 toe te kennen aan stichting Bijna Thuis Huis Swentibold voor Hospice Bronnerhof te Born. De stichting krijgt de subsidie om het gemeentelijk monument waarin het hospice is gevestigd, te renoveren en te restaureren. 
  
Informatie: Marielle Roks    
Tel: 046 4778358
e-mail: marielle.roks@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verplaatsen weekmarkten binnen de gemeente in 2021

Het college van B&W stelt ieder jaar een aantal (gedeeltelijke) verplaatsingen van de weekmarkt vast. Voor 2021 zijn de verplaatsingen vastgesteld vanwege de volgende activiteiten: in Sittard tijdens Carnaval, Kennedymars, St. Rosafestival, Oktoberfeest en Wèntjerdruim en in Geleen tijdens de Gelaender Kirmès en GlanaMundo. De marktadviescommissie heeft ingestemd met de voorgestelde verplaatsingsdata. Mocht de geplande activiteit vanwege de corona-richtlijnen of een andere calamiteit niet doorgaan, dan blijft de weekmarkt op de gebruikelijke plaats staan.

Informatie: Jan Heffels    
Tel: 046 47778719
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Besluit Wmo (2020-1; 2020-2 en 2021)

Het college van B&W heeft de wijzigingen van het besluit Wmo vastgesteld inzake de indexering van tarieven. De geïndexeerde tarieven gelden met terugwerkende kracht voor de periode juni t/m december 2020 en met ingang van 2021. Bij het bieden van de Wmo ondersteuning heeft de gemeente vanaf juni 2020 al gewerkt met het geïndexeerde, hogere tarief. De inwoners die Wmo-ondersteuning ontvangen hebben hier geen nadeel van ondervonden, en de organisaties die de ondersteuning aanbieden ook niet.

Informatie: Esther Engelen    
Tel: 046 4778957
e-mail: esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidieverlening 2021 MEE Zuid-Limburg       

Aan MEE Zuid-Limburg wordt voor 2021 een subsidie verleend van € 961.768,- voor het uitvoeren van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Dit betreft collectieve en individuele ondersteuning ter voorkoming of vermindering van zwaardere zorg/maatwerkvoorzieningen en tijdens het aanvraag- en toekenningsproces van (maatwerk)voorzieningen. Daarnaast draagt MEE bij tot versterken van een toegankelijke leefomgeving in het kader van een inclusieve samenleving door kennisdeling en samenwerking. En draagt MEE zorg voor het casemanagement en coördinatie van Integrale Vroeghulp voor gezinnen met kinderen van 0 tot 7 jaar, bij wie de ontwikkeling anders of vertraagd verloopt. 

Informatie: Miranda Hoffmann-Brands    
Tel: 046 4777740
e-mail: miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake Participatiebedrijf

Het college van B&W stuurt een brief aan de raad om hen te informeren over de ontwikkelingen binnen het Participatiebedrijf.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan GS inzake deelname lening Enexis

Het college van B&W reageert per brief op een schrijven van de provincie Limburg inzake het niet participeren in een lening van Enexis.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.giissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Harmonisatie beleidsregels Participatiebedrijf

Het college van B&W heeft nieuwe en gewijzigde beleidsregels voor het participatiebedrijf vastgesteld. Deze beleidsregels zijn identiek voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen. De beleidsregels treden op 1 januari 2021 in werking.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Landelijk convenant vroegsignalering

Het college van B&W heeft ingestemd met ondertekening van de overeenkomst horend bij het landelijk convenant vroegsignalering. Deze overeenkomst regelt dat signalen van betaalachterstanden bij bijvoorbeeld woningcorporaties- vroegtijdig gemeld en door de gemeente opgevolgd worden. Daarnaast heeft het college kennis genomen van de raadsmemo over dit onderwerp en besloten deze memo aan te bieden aan de raad.

Informatie: Martine Moonen    
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake start aanplant 22.000 bomen en struiken

Op basis van art 43 RVO heeft de 50PLUS fractie vragen gesteld over de start aanplant van 22.000 bomen en struiken in de gemeente. Hiermee wordt gedoeld op het 1 miljoen bomenplan van de Provincie Limburg. De antwoordbrief van het college van B&W geeft inzicht in de wijze waarop de plannen getoetst zullen worden.

Informatie: Roy Hennekens    
Tel: 046 4778684
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2020

Het college van B&W is akkoord gegaan met het controleprotocol voor de jaarrekening 2020. In dit controleprotocol is opgenomen waar de accountant bij de controle van de jaarrekening een oordeel over moet geven, welke toleranties hij daarbij moet hanteren en op welke wijze de accountant rapporteert aan de gemeenteraad. Dit controleprotocol wordt op 14 januari 2021 behandeld in de commissie Begroting & Verantwoording.  De raad neemt op 25 februari 2021 een besluit.

Informatie: Sebastiaan Smeets    
Tel: 046 4778140
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake fietstunnels Raadskuilderweg en Lintjesweg

Het college van B&W heeft de vragen beantwoord van de fractie PvdA over de fietstunnels Raadskuilderweg en Lintjesweg.

Informatie: Bert Pex    
Tel: 046 4778670
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Subsidieverlening 2021 aan Stichting Ecsplore op basis van het Beweegstimuleringsprogramma 2021

Het college van B&W verleent voor het jaar 2021 aan de Stichting Ecsplore een subsidie van  € 1.081.685,12 voor de uitvoering van het beweegstimuleringsprogramma 2021. Deze subsidie wordt ingezet voor activiteiten op het gebied van beweging, buiten- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in Sittard-Geleen.

Informatie: Jenny Sendscheid    
Tel: 046 4777426
e-mail: jenny.sendscheid@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sportdeelname inwoners

Het college van B&W heeft ingestemd met de brief aan de fractie GroenLinks als antwoord op de artikel 43 RVO vragen met betrekking tot de sportdeelname van de inwoners van Sittard-Geleen. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitgave van de Atlas voor Gemeente 2020 met als thema sport. In het antwoord op deze vragen legt het college uit welke uitgangspunten en acties genomen worden om sportaanbod te faciliteren en de sportdeelname van de inwoners te vergroten.

Informatie: Jenny Sendscheid    
Tel: 046 4777426
e-mail: jenny.sendscheid@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.