Besluitenlijst week 52 - 2020

Vastgesteld  5 januari 2021

Vakantiepark sportcentrumlaan Sittard

Het college van B&W stemt in principe en onder voorwaarden in met de realisatie van vakantiewoningen op het terrein van het voormalige Euregionaal Sport- en Congrescentrum gelegen aan de Sportcentrumlaan in Sittard. Het college vraagt de initiatiefnemer om het college en de raad nader te informeren over het initiatief. Ook start het college de besprekingen om te komen tot een koopovereenkomst. Verder start de initiatiefnemer op verzoek van het college de dialoog met de omgeving van de locatie en met de regio. Het college wil in overleg met de omgeving, de initiatiefnemer en belanghebbende instanties komen tot een integrale visie op het gebied. 

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake “Frans Klooster”

Het college van B&W heeft ingestemd met de antwoordbrief ex artikel 43 RVO aan de fractie gob inzake het “Frans Klooster”. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Sjaak Aussems    
Tel: 046 4777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het Volkshuisvestingsfonds   

De fracties van GroenLinks en PvdA stellen een aantal vragen over de mogelijkheden die het Volkshuisvestingsfonds biedt voor de leefbaarheid in (kwetsbare) wijken en het verbeteren van de verduurzaming van huurwoningen. Het college van B&W ziet in dit kader mogelijkheden en zodra de uitgangspunten en voorwaarden van het Volkshuisvestingsfonds duidelijk zijn, is het college voornemens om samen met de corporaties een aanvraag in te dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit volkshuisvestingsfonds.

Informatie: Niek van Hagen    
Tel: 046 4777777
e-mail: niek.vanhagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen Sittard-Geleen’         

Het college heeft kennisgenomen van de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen Sittard-Geleen’. Deze wordt ter instemming voorgelegd aan de raad. De beleidsregel heeft betrekking op het loslaten van de compensatieregeling (beleidsregel VI van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg) bij goede woningbouwplannen, waardoor er compensatie door middel van direct gekoppelde sloop of onttrekking, financiële compensatie of het schrappen van reeds bestaande harde plancapaciteit in de subregionale woningmarktprogrammering niet meer aan de orde is. Tevens wordt de raad gevraagd de beleidsregel ‘Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ in te trekken. Belanghebbenden worden hierover via de reguliere communicatiemiddelen van de gemeente geïnformeerd.

Informatie: Niek van Hagen    
Tel: 046 4777777
e-mail: niek.vanhagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Evenementensubsidies 2021

Het college van B&W heeft besloten evenementensubsidies te verlenen aan evenementen in de gemeente Sittard-Geleen. Deze evenementen ontvangen een subsidie passend binnen de “Nadere regels subsidiering evenementen” en dragen bij aan een vitale stad en haar centra. Ook stemt het college in met het toepassen van de hardheidsclausule om aanvragen die meer dan drie jaar aaneengesloten toegekend zijn alsnog toe te kennen.

Informatie: Katarina Boels    
Tel: 046 4778446
e-mail: katarina.boels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Definitieve vaststelling collectieve ADV-dagen 2021

Het college van B&W heeft ingestemd om in 2021 binnen de gemeente Sittard-Geleen als collectieve ADV-dagen aan te wijzen: vrijdag 14 mei (dag na Hemelvaart), en maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december (periode tussen Kerst en Nieuwjaar). Op maandag 26 april (dag voor Koningsdag) wordt een halve collectieve ADV-dag gecombineerd met een halve dag beperkte dienstverlening en bezetting.

Informatie: Han Hermans    
Tel: 046 4778786
e-mail: han.hermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Definitieve plaatsing medewerkers Werk en Inkomen Stein

Het college van B&W besluit om de medewerkers Sociale Zaken van de gemeente Stein met ingang van 1 januari 2021 over te nemen en in dienst te laten treden bij de gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Informatieavond Energie Coöperatie Sittard-Geleen

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de informatieavond van de Energie Coöperatie Sittard-Geleen op 16 december 2020. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie gezonden. 

Informatie: Kees Blankers    
Tel: 046 4777691
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Addendum bij huurovereenkomst Sportstichting inzake De Nieuwe Hateboer

De gemeente is samen met de Sportstichting een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst overeengekomen voor het zwembad De Nieuwe Hateboer. Onder andere met deze tijdelijke continuering van de huidige exploitatie bij de Nieuwe Hateboer willen we voorzien in voldoende zwemwater voor de verenigingen en andere gebruikers totdat de vernieuwde centrale sport- en zwemvoorziening op Glanerbrook is gerealiseerd. Voor De Nieuwe Hateboer zal dat in eerste instantie een overeenkomst zijn voor het jaar 2021, aangezien er nu nog geen duidelijkheid is over de vermarkting van het terrein waarop De Nieuwe Hateboer ligt.

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Ton Raven en Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening

Het college van B&W heeft in een brief antwoord gegeven op de vragen van fractie gob over de wijze en het moment waarop verenigingen en raad worden betrokken bij de verdere planvorming rondom de vernieuwing van Het Anker.   

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Ton Raven en Leon Geilen

Definitief besluit toetreding gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW per 1-1-2021

De gemeente Mook en Middelaar heeft aangegeven per 1-1-2021 te willen toetreden tot de GR BsGW. De gemeenteraad heeft ingestemd met de toetreding. Het college heeft nu het definitieve besluit genomen tot toetreding.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.