Besluitenlijst week 29 - 2021

Vastgesteld  20 juli 2021

Nieuwe aanpak in de wijze van publiceren over declaraties en vergoedingen van collegeleden

Het college van B&W heeft besloten om op een nieuwe wijze declaraties en vergoedingen van de collegeleden te gaan publiceren op de website van de gemeente Sittard-Geleen. Op deze pagina komt ook informatie over regelgeving, uitgangspunten en procedures te staan. Het college is voorstander van een open cultuur en transparantie over de inzet van publieke middelen.

Informatie: Mary van Engen
Tel: 06-28526729 
e-mail: mary.vanengen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 en Uitgiftebesluit parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2021

Het college van B&W heeft het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021" en het "Uitgiftebesluit parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2021" vastgesteld. In het aanwijzingsbesluit worden de plaatsen in de gemeente aangewezen waar parkeerbelasting verschuldigd is en waar geparkeerd mag worden met een (bewoners)vergunning. Ook wordt aangegeven op welke manieren de parkeerbelasting kan worden voldaan. In het uitgiftebesluit worden de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeervergunning of parkeerabonnement vastgelegd. Daarnaast wordt bepaald hoeveel vergunningen en abonnementen per locatie maximaal kunnen worden uitgegeven.

Informatie: Marcel Poeckling
Tel: 06-15837849
e-mail: marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake het “Actieplan Robuust Basisnet Spoor”

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Actieplan Robuust Basisnet Spoor. Het betreft een ambtelijk werkdocument ter ondersteuning van de Rijksopgave tot herijking van het Basisnet spoor.

Informatie: Edwin Pirson
Tel: 046 4778707 
e-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake uitnodiging themasessie gezamenlijke gemeenteraden over nieuw detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek  

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief uit te nodigen voor een themasessie op 2 november 2021 over het in voorbereiding zijnde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek.

Informatie: Marga Plasier
Tel: 06-20956743
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake promotie wandelpaden Sittard-Geleen

De fractie gob heeft vragen gesteld over de promotie van wandelpaden in de gemeente Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Janssen|
Tel:  06-38690814 
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verbeterplan Vastgoed

Het college van B&W stemt als voornemensbesluit in met het “Verbeterplan Vastgoed – (vastgoed strategie voor de gemeente Sittard-Geleen)”. Dit verbeterplan past in de lijn van het college om de basis op onderdelen binnen de gemeente Sittard-Geleen op orde te brengen. Het is een volgende bijdrage aan het duurzaam op orde zijn van ons vastgoed en de financiën van onze gemeente. Ook stemt het college als voornemensbesluit in met het positioneren van de formatie  markt- en havenmeesters naar het team Vergunningen. Tot slot stemt het college als voornemensbesluit in om de incidentele transitiekosten ad € 242.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ en de frictiekosten uit de calamiteitenreserve te dekken. Daarnaast legt het college het voorstel ter advies voor aan de Ondernemingsraad.

Informatie: Marc Yzer
Tel: 046 4778146
e-mail: marc.yzer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voorontwerp bestemmingsplan 'Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven'

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan ’Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven’. Het voorontwerp wordt ter inzage gelegd voor de periode van zes weken. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van twee vrijstaande, levensloopbestendige woningen, waarvoor de bestemming ‘Agrarisch met waarden-bestemming’ wordt omgezet in een woonbestemming. Tijdens de inzagetermijn kunnen door eenieder inspraakreacties worden ingediend. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de Stadswinkel in Geleen.

Informatie: Yur Bartelink
Tel:  06-38919767
e-mail: yur.bartelink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Inspraak Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022

Het college van B&W start de inspraakprocedure voor de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022 en de onderliggende regelingen. Netbeheerders binnen de gemeente Sittard-Geleen worden uitgenodigd hierop te reageren voor 1 september 2021. Na verwerking van de zienswijzen wordt de verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie: Maarten Smits
Tel:  06-50867598 
e-mail: maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het preventie-en handhavingsplan jeugd en alcohol 2021-2024. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben samen met de GGD Zuid-Limburg, Halt en Mondriaan dit plan opgesteld. Het gezamenlijke doel is afname van alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar. Het college stelt de gemeenteraad voor dit plan vast te stellen.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760 
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Vaststelling subsidie Partners in Welzijn (PIW) 2020

Het college van B&W heeft besloten meerdere subsidies toe te kennen aan Partners in Welzijn (PIW), voor afgesproken activiteiten en werkzaamheden in 2020, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijn van inwoners van onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn onder andere werkzaamheden en activiteiten op het gebied van jeugd- en gezinswerk en (extra) schoolmaatschappelijk werk.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 046 4777682
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Projectgebonden en product gebonden formatie van het team Projecten en het cluster RP&B

Het college van B&W heeft besloten de projectgebonden formatie te verlagen naar 19,5 fte en te bekostigen uit het budget organisatie op orde. Indien en voor zover de ramingen voorzien dat de ambtelijke uren voorvoorbereiding, toezicht en oplevering (VTO) door de aard en omvang van een project boven het maximum van 15% van het projectbudget uitkomt worden deze uren actief in de kredieten meegenomen. Aan de raad wordt in de 3e programmarapportage voorgesteld een egalisatiereserve in te stellen met een revolving fund construct voor egalisatie van de projecturen kosten. De reserve wordt eenmalig gevoed door de calamiteitenreserve.

Informatie: Jorgen Malik
Tel: 06-58076603
e-mail: jorgen.malik@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake jaarrekening en jaarverslag 2020 en begroting 2022 BsGW

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de jaarrekening en het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 BsGW. De jaarrekening en het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 zijn door het bestuur van BsGW eind juni vastgesteld. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457 
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake bestuursrapportage 1e kwartaal 2021 BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 1e kwartaal 2021 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van de memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 1e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van afgerond € 1,2 mln.gerapporteerd. Volgens de eerste prognose zal het resultaat van 2021 uitkomen op een negatief resultaat van € 2,0 mln. Hiervan wordt € 1,2 mln. veroorzaakt door Coronamaatregelen, € 0,8 mln. door hogere proceskosten.

Informatie: Joline Gilissen
Tel:  06-25633457 
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Actualisatie mandaatbesluit gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg

Het college van B&W heeft ingestemd met het geactualiseerde mandaatbesluit gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162 
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Memo aan de gemeenteraad inzake Voorjaarsrapportage 2021 GR Kredietbank Limburg

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren inzake de toezegging in de raadsronde van 8 april 2021 over onderzoek naar de implicaties van een verkort schuldhulptraject. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over de bevindingen en conclusies uit dit onderzoek.

Informatie: Martine Moonen
Tel:  06-15076162 
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie. Om de implementatie van de wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, is een convenant opgesteld. Verantwoordelijk wethouder Kim Schmitz heeft het convenant namens de Gemeente Sittard-Geleen ondertekend.

Informatie: Lizbeth Steinbach
Tel: 06-21509291
e-mail: lizbeth.steinbach@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2022 en legt deze ter behandeling voor aan de gemeenteraad. De verordening gaat over het financieel ondersteunen van ouders en verzorgers in de kosten die zij maken wanneer hun kind gebruik moet maken van een vorm van leerlingenvervoer. Ieder kind heeft namelijk recht op passend onderwijs. De wijzigingen hebben in hoofdlijnen betrekking op het voeren van een gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid, maatwerk en het agenderen van het onderwerp leerlingenvervoer bij het op overeenstemming gericht overleg met het samenwerkingsverband.

Informatie: Lizbeth Steinbach
Tel: 06-21509291
e-mail: lizbeth.steinbach@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Jaarverslag Integriteit 2020

Het college van B&W heeft het jaarverslag Integriteit 2020 vastgesteld. Op grond van de Ambtenarenwet legt het college eens per jaar verantwoording af aan de gemeenteraad over het in de organisatie gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de ambtelijke gedragscode.

Informatie: Mary van Engen
Tel:  06-28526729 
e-mail: mary.vanengen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Andries Houtakkers
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.