Besluitenlijst week 10 - 2021

Vastgesteld 16 maart 2021

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Sittard-Geleen 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Sittard-Geleen 2021’ en adviseert de raad om de betreffende verordening vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Sittard-Geleen’ uit 2002. In de nieuwe verordening zijn onder andere de criteria voor  de verschillende onderscheidingen aangescherpt en duidelijker geformuleerd.

Informatie: Jacqueline Wouters    
Tel: 046 4778048
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Samenwerkingsovereenkomst Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk Zuid-Limburg)

Het college van B&W stemt in met de samenwerkingsovereenkomst tussen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en Stichting VVV Zuid-Limburg inzake het project Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk) voor de regio Zuid-Limburg.

Informatie: Ivo Janssen    
Tel: 046 4778536
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Deelname aan Citydeal Impact-ondernemen

Het college van B&W is akkoord gegaan om samen met 3 ministeries, 2 provincies, 12 steden, kennisinstellingen en financiële instellingen samen te werken in de Citydeal Impact ondernemen. Deze Citydeal is gericht op ondernemen voor maatschappelijke waarden in plaats van financieel gewin.

Informatie: Denis Crompvoets    
Tel: 046 4778600
e-mail: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ondersteuning cultuursector tijdens corona

De SPA fractie heeft vragen gesteld over ondersteuning cultuursector tijdens corona. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur

De CDA fractie heeft vragen gesteld over de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake indiening Beeld van de Uitvoering 2020

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over de indiening van het Beeld van de Uitvoering 2020. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten  (TONK)

Het college van B&W heeft de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. De TONK is er voor inwoners die vanwege de Coronacrisis geconfronteerd worden met plotseling en onvoorzien inkomensverlies waardoor de vaste woonlasten niet meer uit het inkomen betaald kunnen worden. In de nu vastgestelde beleidsregels staan de voorwaarden voor het verkrijgen van de TONK.

Informatie: Gerald Hoogeveen    
Tel:  046 4777777
e-mail: gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Regionaal jaarverslag leerplicht 2019-2020

Het college van B&W heeft het regionaal jaarverslag leerplicht 2019-2020 vastgesteld en leidt deze ter kennisgeving door aan de gemeenteraad.

Informatie: Gwen Penders    
Tel: 046 4777777
e-mail: gwen.penders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Voorbereidingsbesluit Holtum Noord

Het college van B&W besluit de raad voor te stellen te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gedeelte van het gebied ten noorden van Buchten en Holtum op industrieterrein Holtum Noord. In dit plan wordt vastgelegd dat het verboden is om binnen een vastgestelde kring rondom de toekomstige windmolens kwetsbare objecten, zoals bedrijfsgebouwen waar grote aantallen mensen werken, te bouwen. Dit zogenaamde voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt op overheid.nl.

Informatie: Marjolène van Cleef    
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Binnenstedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard

Het college van B&W is akkoord gegaan met de voortgangsrapportage 2020 Provinciale Subsidiebeschikking binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard. De raad wordt naar aanleiding hiervan voorgesteld om voor de vervolgaanpak 5 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor stedelijke ontwikkeling in het centrum van Sittard. Dit geld wordt hoofdzakelijk gebruikt voor groene verbindingszone tussen St. Rosa en de Schootsvelden Oost.

Informatie: Marion Mulkens    
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap Limburg voor de realisatie van Corio Glana Highlight 20 (Zitterd Climate Proof) voor het traject van de Geleenbeek tussen de Middenweg en Agricolastraat (fase 1)

Het college van B&W heeft ingestemd met de samenwerkingsoverkomst met het Waterschap Limburg dat ziet op de realisatie en verdeling van kosten van het project Corio Glana Highlight 20 (Zitterd Climate Proof). Het betreft het traject tussen de Middenweg en Agricolastraat en bestaat uit de werken aan het bergbezinkbassin Berkenlaan, de reconstructie van de Vijverweg, Molenweg, het stadspark en de roeivijver en de werken in het Beekdal.

Informatie: Sjaak Aussems    
Tel: 046 4777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders  Leon Geilen en Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.