Besluitenlijst week 11 - 2021

Vastgesteld 23 maart 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake "Incident met Longtail Avation Vliegtuig"

De fractie gob heeft vragen gesteld inzake "Incident met Longtail Avation Vliegtuig". Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 046 4778481
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Afhandeling motie "meer ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten"

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 12 november 2020 de motie “meer ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten” aangenomen. Deze motie is door het college van B&W in behandeling genomen en afgehandeld. Van deze afhandeling is de gemeenteraad in kennis gesteld middels een brief.

Informatie: John Janssens    
Tel: 046 4777445
e-mail: john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Corona pandemie en gemeentelijke ondersteuning startende ondernemers

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over de mogelijkheid om startende ondernemers te ondersteunen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marga Plasier    
Tel: 046 4778404
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake grensondernemers

De fractie Stadspartij heeft op 23 februari 2021 vragen gesteld over de mogelijkheid om niet in Nederland wonende grensondernemers in hun levensonderhoud  te ondersteunen. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler en Pieter Meekels 

Huurcompensatie 2020 lokale sportaanbieders

Het college van B&W verleent voor de maanden maart-april-mei 2020 aan Het Anker, de Sportstichting en Laco-Glanerbrook een bijdrage als compensatie voor het kwijtschelden van de huur aan hun huurders over deze periode. Voor zover deze huurders niet via de landelijke rijksregeling ‘Tegemoetkoming verhuurders Sportaccommodaties’ (TvS-regeling) gecompenseerd worden.

Informatie: Dre Biesmans    
Tel: 046 4777710
e-mail: dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Uitgangspuntennotitie actualisatie omgevingsvisie Sittard-Geleen  

Het college van B&W heeft de uitgangspuntennotitie actualisatie omgevingsvisie Sittard-Geleen ter vaststelling doorgeleid naar de gemeenteraad. De uitgangspuntennotitie is richtinggevend voor het traject van de omgevingsvisie. Hiermee liggen de ambities en hoofduitgangspunten voor de omgevingsvisie vast en is helder hoe het college en de raad betrokken worden bij de totstandkoming van de visie. Deze ambities en hoofduitgangspunten vloeien voort uit de toekomstvisie Sittard-Geleen 2030 en het plan van aanpak in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (Novi) voor het Novi-gebied Zuid Limburg.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen    
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sociaal huren met een pied-a-terre aan de grachtengordel

De PvdA fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over hun standpunt ten aanzien van de onderzoeksresultaten van NRC. Daaruit blijkt dat honderden mensen in een sociale huurwoning wonen terwijl zij zelf één of meerdere koophuizen bezitten en dat terwijl er duizenden mensen met een smalle beurs op de wachtlijst staan voor een ‘sociale’ huurwoning. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Stephanie Knoors
Tel: 046 777777
e-mail: stephanie.knoors@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Aziatische tijgermuggen

De gob fractie heeft vragen gesteld over de aanwezigheid en aanpak van de Aziatische tijgermuggen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W  beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen    
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Afhandeling bezwaarschrift van 5 november 2020 inzake Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij

Het college van B&W heeft besloten om, dienovereenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, een bezwaar van 5 november 2020 inzake de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij (kennelijk) niet-ontvankelijk te verklaren.

Informatie: Rogier Dieteren    
Tel:  046 4777777
e-mail: rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.