Besluitenlijst week 12 - 2021

Vastgesteld 30 maart 2021

Bestemmingsplan Middengebied Noord

Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan Middengebied Noord voor inspraak ter inzage voor een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Middenweg, Rijksweg Noord Geleen, een denkbeeldige lijn op ca. 160 meter ten noorden van het Janskamperpark in Geleen en de spoorlijn Sittard-Heerlen. Het plan voorziet in de bouw van 230 grondgebonden- en 50 zorgwoningen. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van de inspraak en de reacties van instanties in het kader van het vooroverleg wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter instemming voorgelegd aan het college B&W.

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Concept-opdrachtformulering De Domijnen 2.0

Het college van B&W heeft kennis genomen van de concept-opdrachtformulering aan De Domijnen en besluit de opdrachtformulering ter bespreking door te zenden aan de raad.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake snelbustram Hasselt - Genk – Maasmechelen

De D66 fractie heeft vragen gesteld over het initiatief van de Vlaamse overheid tot realisatie van een snelbustram tussen Hasselt – Genk – Maasmechelen. De fractie vraagt het college van B&W of er bereidheid is om een overleg met het college van Gedeputeerde Staten te starten om ook Sittard-Geleen te verbinden aan de snelbustramverbinding. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ronald Geurts    
Tel: 046 4778585 
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeersveiligheid Spaubeeklaan/Biesenweg

De gob fractie heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de Spaubeeklaan en de Biesenweg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Albert Goossens    
Tel: 046 4778548
e-mail: albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen nav. het concept-raadsbesluit inzake het Rekenkameronderzoek armoede en schuldhulpverleningsbeleid

Het college heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de wensen en bedenkingen naar aanleiding van het concept-raadsbesluit inzake het Rekenkameronderzoek armoede en schuldhulpverleningsbeleid.

Informatie: Anouk Harle    
Tel: 046 7777777
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.