Besluitenlijst week 14 - 2021

Vastgesteld 13 april 2021

Onderhoudsplan vastgoed 2021

Het college van B&W heeft het onderhoudsplan 2021 goedgekeurd en zal het plan voor de onttrekkingen uit de reserve planmatig onderhoud vastgoed en sportaccommodaties en de investeringen voor enkele gebouwen en accommodaties voorleggen aan de Raad middels de 2e programmarapportage 2021 ter besluitvorming.

Informatie: Marc Yzer    
Tel: 046 4777777
e-mail: marc.yzer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot

Het college van B&W heeft besloten de Raad via de Ronde uit te nodigen haar standpunten mee te geven over de concept Strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot.

Informatie: Cas Denissen     
Tel: 046 4777777
e-mail: cas.denissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bijgestelde begroting 2021 GR Participatiebedrijf Wsw

Het college van B&W heeft ingestemd met de bijgestelde begroting 2021 van de GR-regeling Participatiebedrijf Wsw en legt deze ter instemming voor aan de raad.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Judith Buhler

Brandbrief aan de provincie Limburg over de realisatie taakstelling huisvesting 2021

Het college van B&W heeft besloten zich aan te sluiten bij het initiatief van de Zuid-Limburgse gemeenten om een brandbrief aan de provincie te sturen over de taakstelling op de huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning 2021. In deze brief informeren we de provincie over de uitdagingen waar gemeenten voor staan om de taakstelling huisvesting 2021 te realiseren. Wij vragen hen om een intensievere samenwerking en een actieve betrokkenheid op dit onderwerp.

Informatie: Noortje Kramer    
Tel: 046 4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Brief aan de gemeenteraad inzake een Ongevraagd advies van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie

Het collegevan B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het Ongevraagd advies van de UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Leerstoel Volwasseneneducatie. Deze is onder andere gericht aan het Ministerie van OCW en de leden van de Tweede Kamer met onderwijs in hun portefeuille. Het Ongevraagd advies vraagt bij de bewindslieden aandacht voor het geringe budget en kleine infrastructuur voor Volwasseneneducatie die Nederland heeft ten opzichte van de andere landen. Tevens hebben zij gevraagd om dit Ongevraagd advies ter kennisname te brengen van alle colleges en gemeenteraden. Het college heeft hier kennis van genomen en de brief doorgeleid naar de gemeenteraad.

Informatie: Maurice Leenders    
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RESZL 1.0)

Het college van B&W stemt in met de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RES-ZL 1.0) en daarmee met het bod (1,3 TWh) van de regio Zuid-Limburg als bijdrage aan de landelijke behoefte (35 TWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit. In dit bod van Zuid-Limburg zit het bod (0,35 TWh) van de gemeente Sittard-Geleen. Het college en de raad stemden hier al eerder mee in. Dit bod van Zuid-Limburg draagt bij aan het landelijke doel om in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen (waaronder CO2) uit te stoten dan in 1990. De RES-ZL 1.0 en de publiekssamenvatting ervan komen na 1 juli 2021 op de site van de NPRES (https://www.regionale-energiestrategie.nl/reszl/Default.aspx).

Informatie: Kees Blankers     
Tel: 046 4777691
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake problemen in de jeugdzorg

De PVV fractie heeft vragen gesteld over Vervolgvragen betreffende problemen in de jeugdzorg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Suzan Rosenke    
Tel: 046 4777838
e-mail: suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.