Besluitenlijst week 15 - 2021

Vastgesteld 19 april 2021

Eenmalige subsidie Expatcentre Maastricht Region 2021

Het college van B&W is akkoord met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 33.550 aan het Expat Centre Maastricht Region voor 2021 met als doel de dienstverlening voor 2021 te waarborgen.

Informatie: Desiree Koopmans    
Tel: 046 4777777
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Aanmeldnotitie MER ten behoeve van de aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding Born – Graetheide

Het college van B&W heeft kennis genomen van de vormvrije m.e.r.-beoordeling en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de voorkeursvariant voor een aan te leggen ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de schakelstations Born en Graetheide. Uit onderzoek is gebleken dat volstaan kan worden met een zogenaamde vormvrije beoordeling van de milieueffecten. Daarom wordt de gemeenteraad tevens gevraagd om te besluiten dat een beoordelingsplicht niet van toepassing is.

Informatie: Rob Driessen    
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ontwerp Bestemmingsplan 150 kV Born-Graetheide

Het college van B&W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan dat de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding (150 kV) tussen de schakelstations Graetheide en Born mogelijk maakt.

Informatie: Rob Driessen    
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het aanstellen van een dorpscoördinator

De CDA fractie heeft vragen gesteld over de mogelijkheden voor het aanstellen van een dorpscoördinator ten behoeve van sociale meerwaarde voor de leefbaarheid de komende jaren. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W  beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: John Vernaus    
Tel: 046 4777736 
e-mail: john.vernaus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake status Molukse gemeenschap

De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over de status van de Molukse gemeenschap. Dit naar aanleiding van de berichten in de Volkskrant van 21 en 25 maart 2021. Uit deze berichten blijkt dat de burgemeester van Sittard-Geleen niet is genoemd als één van de 17 burgemeesters die de regering vragen een excuus te maken voor de omgang met de Molukse gemeenschap na de dekolonisatie van Indonesië. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marjon van der Leeuw    
Tel: 046 4778820
e-mail: marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz


Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.