Besluitenlijst week 16 - 2021

Vastgesteld 28 april 2021

Brief aan de gemeenteraad inzake jeugdlintje

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het jeugdlintje. Met de brief wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen over de uitwerking van het aangenomen amendement over het jeugdlintje. Er zijn beoordelingscriteria opgesteld, er wordt een adviesraad ingesteld en de procedure voor de voordracht wordt in de brief toegelicht. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats.

Informatie: Jacqueline Wouters    
Tel: 046 4778048
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Memo aan de gemeenteraad inzake het Jaarverslag Politie Eenheid Limburg 2020

Recentelijk hebben de burgemeesters van de gemeenten van Limburg en de hoofdofficier van justitie Openbaar Ministerie Limburg het jaarverslag 2020 van de Politie Eenheid Limburg vastgesteld. In het jaarverslag legt de politie Limburg op eenheidsniveau verantwoording af over de invulling van de gemaakte afspraken opgenomen in het jaarplan 2020. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Informatie: Rick Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake provinciale subsidie woningbouwplannen

De fractie CDA stelt een aantal vragen over de aanmelding van de gemeente Sittard-Geleen voor een provinciale subsidie in het kader van de zogeheten regeling Kwaliteit Limburgse Centra. In het kader van het Bestuursakkoord (BAk) is de gemeente met de provincie in gesprek over het versnellen van woningbouwplannen en de eventuele helpende hand die de provincie kan bieden. Daarbij kan het gaan om een subsidie maar ook om andere vormen van hulp.

Informatie: Niek van Hagen    
Tel: 046 4777777
e-mail: niek.vanhagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Voortgangsrapportage Trendbreuk 'Zuid Volop in Actie'

Het college van B&W en de gemeenteraad zijn in kennis gesteld van de Trendbreuk voortgangsrapportage ‘Zuid Volop in Actie’ via een brief met interactieve link naar de rapportage.

Informatie: Lieke Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeersveiligheid Vijverweg Sittard

De fractie CDA heeft vragen gesteld over verkeersveiligheid Vijverweg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Albert Goossens    
Tel: 046 4778548
e-mail: albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Voortgang Herstelmaatregelen / Groot Onderhoud Wegen 2020 – 2024 en Investeringsimpuls SPV

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Voortgang Groot Onderhoud Wegen 2020 – 2024 en Investeringsimpuls SPV. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad bij te praten over de voortgang Groot Onderhoud Wegen 2020 –2024 en Investeringsimpuls SPV.

Informatie: Ilja Kengen    
Tel: 046 4777777
e-mail: ilja.kengen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de (voorlopige) jaarstukken 2020 van de GR BsGW. Daarnaast heeft het college ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 van de GR BsGW. De gemeenteraad wordt voorgesteld hierop een zienswijze in te dienen. Daarbij wordt BsGW onder andere aangespoord om naar aanleiding van de stijgende proceskosten maatregelen te treffen teneinde de stijgende trend aan proceskosten een halt toe te roepen of op zijn minst te temperen.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake bestuursinformatiebrief 4e kwartaal 2020 BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 4e kwartaal 2020 bestuursinformatiebrief van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van het ter kennisname memo naar de Raad. Door middel van de bestuursinformatiebrief legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In het 4e kwartaal wordt een negatief saldo van € 2,1 mln. gerapporteerd, hiervan wordt € 1,8 mln. veroorzaakt door Corona-maatregelen, € 0,8 mln. door hogere proceskosten en inhuur taxateurs en zijn er € 0,5 mln. lagere kosten in de reguliere bedrijfsvoering. Het aandeel voor onze gemeente bedraagt € 0,18 mln. Hiermee is in de concept jaarrekening 2020 van de gemeente al rekening gehouden. Het college heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de bestuursinformatiebrief 4e kwartaal 2020 BsGW. Met de memo wordt beoogd de gemeenteraad van extra informatie te voorzien over de verbonden partij GR BsGW.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Opvolging motie “App last minute aanbiedingen gemeentelijke activiteiten”

Naar aanleiding van de motie “App last minute aanbiedingen gemeentelijke activiteiten” is het college van B&W verzocht een quick scan uit te voeren om te onderzoeken of het mogelijk en zinvol is een app te ontwerpen waarmee aan alle belastingplichtigen in onze gemeente Last Minute aanbiedingen kunnen worden gedaan om de onverkochte lege plekken van door de gemeente georganiseerde activiteiten alsnog bezet te krijgen. Op basis van de quick scan concludeert het college dat het niet zinvol is als gemeente een dergelijk aanbod te stimuleren. De raad ontvangt hierover een brief.

Informatie: Esther Schoenmakers-Aelmans    
Tel: 046 4777777
e-mail: esther.schoenmakers-aelmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de behoefte ontmoetingsplekken jongeren

De fractie gob heeft vragen gesteld over de behoefte aan jongerenontmoetingsplekken. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marcel Kretzers    
Tel: 046 4777682
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake fout bij hanteren beslagvrije voet

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld inzake een fout bij het berekenen van de beslagvrije voet. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie:  Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail:  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler en Kim Schmitz

213a onderzoek warmtenet

Het onderzoek naar het warmtenet is in de Ronde behandeld en wordt nu geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad. Dit gebeurt op 22 april 2021.

Informatie: Servé Roberts
Tel: 046 4777777
e-mail: serve.roberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen, wethouders Kim Schmitz en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.