Besluitenlijst week 17 - 2021

Vastgesteld 11 mei 2021

Jaarrekening 2020, programmabegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarrekening 2020 Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Informatie: Jean Sijmons
Tel: 046 4778764
e-mail: jean.sijmons@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Het college heeft kennisgenomen van de (voorlopige) jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de VRZL en de jaarstukken 2020 en de begroting 2022. De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 worden voorgelegd aan de raad met het voorstel om geen zienswijzen in te dienen.

Informatie: Bruce Janssen / Peter van Kessel    
Tel: 046 4778481/7451
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl / peter.vankessel@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake herziening van bestemmingsplannen en schrappen van de bepalingen weg bestemmen woningbouwtitels

De fracties CDA en gob hebben op 25 februari 2021 vragen gesteld met betrekking tot het herzien van bestemmingsplannen en de mogelijkheden voor het schrappen van de bepalingen inzake het weg bestemmen van woningbouwtitels. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Niek van Hagen    
Tel: 046 4777777
e-mail: niek.vanhagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake plannen met het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71, Sittard

De fractie gob heeft vragen gesteld over de plannen met het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 in Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ronald Geurts    
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Inspraakreactie op de ‘Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)’

Het college heeft ingestemd met de inspraakreactie op de ‘Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)’. Onze gemeentelijke reactie gaat zowel in op het belang van de voorgestelde leidingstraat voor het functioneren van Chemelot en de transitie hiervan naar een duurzame circulaire hub, als op ruimtelijke afwegingen. Nader overleg met de Nederlandse overheden over het gebruik van de leidingstraat achten wij aan de orde. 

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen    
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Jaarverslag 2020 en begroting 2022 van de GGD Zuid-Limburg

Het college van B&W  heeft kennis genomen van het jaarverslag 2020 en de ontwerp begroting 2022 van de GR-regeling GGD Zuid-Limburg. Deze worden voorgelegd aan de raad. Het jaarverslag 2020 wordt ter kennisname aangeboden. Met de ontwerp begroting 2022 wordt ingestemd en hier worden geen zienswijzen op ingediend. Ten opzichte van voorgaande jaren wordt een hogere bijdrage van de gemeenten gevraagd voor het programma Jeugd GezondheidsZorg (JGZ).

Informatie: Maurice Leenders    
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarverslag/jaarrekening 2020, begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz

Het college van B&W heeft kennis genomen van het concept jaarverslag/de concept jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz. Het college stelt de gemeenteraad voor hiervan kennis te nemen, en hierop geen zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het college ingestemd met de concept begroting 2021-1, concept begroting 2022 en het concept meerjarenperspectief 2023-2025 van de GR Omnibuzz. Het college stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen, en hierop geen zienswijze te geven.

Informatie: Ronald Suykerbuyk    
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex art 43 RVO inzake watertappunten in Sittard-Geleen

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de watertappunten in Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Maarten Smits    
Tel: 046 4777777
e-mail: maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO IKL Limburg

De fractie VVD heeft vragen gesteld over de relatie en samenwerking tussen IKL Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen    
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake bomenkap

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over bomenkap bij “De Rollen”. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen    
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Het Bloemenlint

De fractie van GroenLinks heeft op 24-2-2021 vragen gesteld over deelname aan “Het Bloemenlint” van de provincie Limburg i.s.m. de Stichting IKL. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Roy Hennekens    
Tel: 046 4777777
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR Participatiebedrijf Wsw

Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarrekening 2020 en ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 van de GR-regeling Participatiebedrijf Wsw. Deze worden voor een zienswijze voorgelegd aan de raad.

Informatie: Audrey cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Voorlopige jaarrekening 2020 bijgestelde begroting 2021, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 GR Het Gegevenshuis

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2020 en niet ingestemd met de bijgestelde begroting 2021, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 van de GR Het Gegevenshuis. Het college stelt de gemeenteraad voor hier niet mee in te stemmen en een zienswijze in te dienen.

Informatie: Chaim van Rijswijk    
Tel: 046 4777777
e-mail: chaim.vanrijswijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 e.v. gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg

Het college van B&W  heeft ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 e.v. van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg. Deze wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de raad, omdat dit wettelijk verplicht is.

Informatie: Martine Moonen    
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Jongeren en COVID-19    

Het college van B&W  heeft besloten een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 1.000,- voor maximaal 40 initiatieven in 2021 om de mentale druk door corona en corona-maatregelen op jongeren te verlichten. De subsidie is bedoeld voor activiteiten en ontmoeting door, voor en met jongeren in Sittard-Geleen. Tevens heeft het college besloten het jongerenwerk voor 2021 uit te breiden met 1fte en 1,5 fte extra praktijkondersteuners jeugd/- gedragswetenschappers bij het voortgezet onderwijs in te zetten om de mentale druk op jongeren te verlagen.

Informatie: Marcel Kretzers    
Tel: 046 4777684
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake hogere kosten aardgasvrij maken van woningen

De fractie D66 heeft vragen gesteld over het aardgasvrij maken van woningen in Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Kees Blankers    
Tel: 046 4777691
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake bomenkap Watersley

De fractie gob heeft vragen gesteld over de bomenkap te Watersley naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Roy Hennekens    
Tel: 046 477777
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting.

Informatie: Waleria van der Erf    
Tel: 046 4777777
e-mail: waleria.vandererf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.