Besluitenlijst week 18 - 2021

Vastgesteld 18 mei 2021

Herbenoeming drie leden en twee voorzitters van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Sittard-Geleen

Het college besluit per 1 oktober 2021 te herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar: 

  • mevrouw mr. J.H. (Josan) van Hoof tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers voor Sociale Zaken, 
  • mevrouw mr. M.A.M. (Mechtild) Houben-Blommers tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers voor Sociale Zaken,
  • de heer mr. J.R.F. (Han) Kleefman tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften, Kamers voor Sociale Zaken,
  • mevrouw mr. A.A.C.M. (Anita) Gidding-Baade tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer, en 
  • de heer mr. R.M.M. (Roger) Engelen tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer.

Informatie: Joyce Henselmans / Kelly Ummels Schmitz 
Tel: 046-4778037
e-mail: joyce.henselmans@sittard-geleen.nl / kelly.ummels-schmitz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake informatieverstrekking Het Groene Net (HGN)

De fractie Klein heeft vragen gesteld over de informatieverstrekking Het Groene Net (HGN). Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Serve Roberts    
Tel: 046-4778060
e-mail: serve.roberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afvalwaterlozing Chemelot (NPO2 aflevering ‘De vuilnisman’)

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over Afvalwaterlozing Chemelot (NPO2 aflevering 'de vuilnisman'). Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Raymond Ubachs    
Tel: 046-4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de ontwikkelingen ESCS-terrein

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen van het ESCS-terrein in Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Nijsten      
Tel: 046-4777777
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake een onafhankelijke milieu effect rapportage (MER) Schwienswei

De fractie PvdA heeft vragen gesteld over een onafhankelijke milieu effect rapportage (MER) Schwienswei. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Nijsten      
Tel:  046-4777777
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voorontwerp bestemmingsplan "Bedrijventerrein Mauritspark"

Het college van B&W legt het voorontwerp bestemmingsplan "Mauritspark" ter inzage. Dit plan legt de herstructurering van de woonwijk naar een bedrijventerrein planologisch vast. Voor de nog niet door de gemeente aangekochte woning blijft de huidige bestemming “wonen” gehandhaafd tot het moment dat ook deze verworven is. Voor de panden met de huidige bestemming “maatschappelijk” blijft deze bestemming gehandhaafd. Mochten deze panden in de toekomst alsnog verworven worden, zal ook deze bestemming gewijzigdworden in “bedrijven”. Het voorontwerp bestemmingsplan is te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ingekomen inspraakreacties worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan, dat vervolgens gedurende 6 weken voor het indienen van zienswijzen ter visie wordt gelegd.

Informatie: Rob Driessen    
Tel: 046-4778667
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestemmingsplan en Exploitatieplan unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Het college van B&W legt het bestemmingsplan en het exploitatieplan “unilocatie Grevenbicht-Obbicht” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Van 14 december 2020 tot en met 24 januari 2021 hebben het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot wijzigingen van het bestemmingsplan en van het exploitatieplan. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het uitsluiten van evenementen binnen het hele plangebied, het beperken van de horecafunctie in Obbicht en het versterken van de natuurfunctie op de beide vrijkomende sportlocaties. Het bestemmingsplan bestaat uit drie deelgebieden. Het eerste plangebied heeft betrekking op de school- en sportvoorzieningen en is gelegen tussen de kernen van Obbicht en Grevenbicht. Het gebied wordt globaal begrensd door de Kempenweg aan de westzijde, de Frankenstraat aan de noordzijde, de Dukkelaarsweg aan de zuidzijde en door agrarische gronden aan de oostzijde. De overige twee plangebieden betreffen de huidige sportlocaties. Het betreft hier de sportlocatie in de kern Grevenbicht gelegen tussen de Staai, Merker-Eijckstraat, Geneer en Beekstraat. In de kern Obbicht gaat het om de sportlocatie ten zuiden van de kern aan de Kasteelweg. Het college van neemt tevens kennis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling en besluit voor de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport op te stellen.

Informatie: Roel Friesen (bestemmingsplan) en Bert Pex (exploitatieplan)    
Tel: 046-4778670/046 / 046-4778670
e-mail: roel.friessen@sittard-geleen.nl / bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Vaststelling subsidieregeling evenementen

Het college van B&W heeft de Subsidieregeling evenementen gemeente Sittard-Geleen 2022 vastgesteld. De nieuwe subsidieregeling vervangt de ‘Nadere regels subsidiëring evenementen’ uit 2013. De subsidieregeling sluit aan op de aanbevelingen van Bureau Berenschot, is transparanter en biedt meer ruimte voor nieuwe (lokale) initiatieven. De nieuwe subsidieregeling treedt op 1 januari 2022 in werking.

Informatie: Job Brouwers/Annelieke Bergink
Tel:  046-4777777
e-mail: job.brouwers@sittard-geleen.nl / annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de fractie SPA, in afschrift aan de gemeenteraad inzake Informatieverzoek evenementen

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de beantwoording van een informatieverzoek over evenementen van de fractie SPA. De fractie SPA heeft vragen gesteld over evenementen. Deze vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie en aan de overige raadsleden verzonden.

Informatie: Annelieke Bergink    
Tel: 046-4777777
e-mail: annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Uitwerking van het voorstel ter versterking van de lokale culturele infrastructuur als gevolg van corona

Het college van B&W stemt in met de uitwerking van een aantal sporen ter versterking van de lokale culturele infrastructuur als gevolg van de door de coronapandemie geleden schade. Tot deze uitwerking is besloten bij de besluitvorming over het voorstel ‘Ondersteuning lokale culturele infrastructuur’ van 22 februari jl. In de eerste plaats wordt, naast de ondersteuning van de 114 amateurkunstverenigingen met elk een bedrag van € 1.000 een bedrag ad € 100.000 gereserveerd voor maatwerk. In de tweede plaats wordt een bedrag van € 400.000 ingezet voor De Domijnen ter compensatie van niet-gerealiseerde inkomsten én om te komen tot een bestendig en weerbaar cultuurbedrijf. In de derde plaats wordt een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor de noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan voor culturele accommodaties in de gemeente Sittard-Geleen ten gevolge van corona. Tot slot wordt een bedrag van € 490.000 gereserveerd voor projecten en ondersteuningsaanvragen ten behoeve van individuele professionele kunstenaars dan wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector. Om deze regelingen uit te voeren heeft het college de subsidieregeling “Herstelfonds Cultuur Sittard-Geleen 2021” vastgesteld.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046-4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers 

Implementatiebudget Wmo maatwerkvoorziening Beschermd wonen en kosten herindicaties Wmo maatwerkvoorziening Ondersteuning

Tot 1 januari 2022 is de gemeente Maastricht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen voor inwoners van de regio Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2022 worden de regiogemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en inkoop van beschermd wonen. Dit brengt implementatiekosten met zich mee. Het college van B&W heeft besloten om de raad via de 2e programmarapportage aan de begroting 2021 voor te stellen, eenmalig een bedrag van € 190.000 voor deze kosten beschikbaar te stellen. In de Westelijke Mijnstreek wordt Wmo maatwerkvoorziening Ondersteuning geïndiceerd middels de arrangementensystematiek. Deze wijze van indiceren wordt aangepast. Deze aanpassing van het beleid en de noodzakelijke nieuwe inkoop leiden tot eenmalige extra uitvoeringskosten. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om via de 2e programmarapportage aan de begroting 2021 een bedrag van € 500.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Informatie: Ingrid Stam    
Tel: 046-4777777
e-mail: ingrid.stam@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Brief aan MKB Limburg inzake forse stijging OZB bedrijven 

Het college van B&W heeft besloten per brief te reageren op vragen van MKB Limburg over forse stijging OZB bedrijven.

Informatie: Joline Gilissen     
Tel: 046-4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Coalitie Minimumloon Voor 14

De gemeenteraad heeft op 25 maart jl. de motie ‘Aansluiting bij coalitie naar minimumloon naar € 14,-‘ aangenomen. De gemeente Sittard-Geleen bericht de initiatiefnemer – de FNV- van de campagne ‘Voor 14’ over dit besluit.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046-4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl
 
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake afwikkeling liquidatie Vixia

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via een memo te informeren over de afwikkeling van de liquidatie van de GR Vixia en de brief die het GR-bestuur hierover heeft gestuurd aan de gemeentebesturen.

Informatie: Audrey Cortlever / Inge Stassen    
Tel:  046-4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Aanvalsplan vroegsignalering schulden 2021 e.v.

Het college stemt in met het ‘Aanvalsplan vroegsignalering 2021 en verder’. Met deze aanpak willen we voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld. Op grond van een wettelijke wijziging per 1 januari 2021 mogen woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gegevens van inwoners met betalingsachterstanden uitwisselen met de gemeente. Hierdoor krijgen we mensen met financiële problemen eerder in beeld en kunnen wij hen actief benaderen en passende ondersteuning aanbieden. De raad wordt met een memo op de hoogte gesteld van de aanpak.

Informatie: Martine Moonen    
Tel: 046-4778596
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

Pilot schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Gemeenten moeten ook aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden schuldhulpverlening bieden. De per 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt dat duidelijk. Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 11 mei 2021 kennis genomen van de pilotaanpak voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Het college heeft ingestemd met de inkoop van schuldhulpverleningstrajecten. Tijdens de pilotperiode worden trajecten ingekocht bij een commerciële partij die specialistische kennis in huis heeft over schuldhulpverlening aan ondernemers. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wettelijke gemeentetaak om schuldhulpverlening toegankelijk te maken voor ondernemers. 

Informatie: Martine Moonen / Gerald Hoogeveen    
Tel: 046-4778596
e-mail: martine.moonen.@sittard-geleen.nl / gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.