Besluitenlijst week 1 - 2021

Vastgesteld 12 januari 2021

Vragen ex artikel 43 RVO fractie Klein inzake ontslagen Boa’s

De fractie Klein heeft vragen gesteld over de ontslagen Boa’s en het feit of er klachten van hen bekend waren, bij wie ze daarvoor terecht kunnen en op welke wijze een intern onderzoek is/wordt ingesteld naar deze klachten. Tevens worden er vragen gesteld over de sfeer binnen het team Handhaving unit Boa en de bestuurscultuur. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Hannie Daemen    
Tel: 046 4777827
e-mail: hannie.daemen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Wijziging Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016   

Het college van B&W heeft besloten tot het vaststellen van de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2021 wegens actualisatie en/of redactionele wijzigingen, de actualisatie betreft: wijziging gele stippen, zomertijd aan huisinzameling, gebruik milieuparken Westelijke Mijnstreek en frequentie inzameling grof tuinafval.

Informatie: Eva Wijnen    
Tel: 046 7777777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Inspiratiegids voor de leefomgeving en Ontwerpcatalogus openbare ruimte

Het college van B&W heeft kennis genomen van de Inspiratiegids voor de leefomgeving Sittard-Geleen 2020 en de Ontwerpcatalogus openbare ruimte Sittard-Geleen 2020 vastgesteld.

Informatie: Ceriel Curvers    
Tel: 046 4778648
e-mail: ceriel.kurvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Fasering herontwikkeling Frans Klooster

Het college van B&W heeft besloten onder condities in te stemmen met het verzoek van de Chinese ontwikkelaar van het Frans Klooster tot temporisering van de bouwfasering en het in afstemming met BsGW temporiseren van de betalingstermijn leges Omgevingsvergunning.

Informatie: Sjaak Aussems    
Tel: 046 7777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Procesovereenkomst Glanerbrook

Om te komen tot een vernieuwde centrale schaats-zwemvoorziening op de locatie Glanerbrook lopen een aantal overleggen met Laco BV, de huidige beheerder van Glanerbrook. Om deze processen goed te laten verlopen tekenen Laco BV en de gemeente een procesovereenkomst tot 1 januari 2021. Dit is het moment waarop de erfpacht en de huidige exploitatieovereenkomst afloopt met Laco. Uitgangspunt daarbij is dat het gebruik van de sportvoorzieningen voor de verenigingen en andere gebruikers ook na 1 januari 2021 op dezelfde manier doorloopt.

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Ton Raven

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2021

Het college van B&W heeft het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 vastgesteld. Hiervoor zijn drie aanvragen ingediend. Twee aanvragen zijn toegekend. Het college heeft besloten € 3.660.000 toe te kennen voor vervangende nieuwbouw van basisschool de Kingbeek in Grevenbicht/Obbicht. Daarnaast heeft het college besloten € 74.000 beschikbaar te stellen aan basisschool Leyenbroek in Sittard, voor extra lesruimte inclusief onderwijsleerpakket en meubilair.  De derde aanvraag, voor uitbreiding van basisschool Talander in Sittard, is afgewezen omdat het ruimtegebrek van de school kan worden opgevangen door medegebruik van leegstand van basisschool Lahrhof.

Informatie: Ronald Suykerbuyk    
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.