Besluitenlijst week 21 - 2021

Vastgesteld 1 juni 2021

Actieplan Integrale Veiligheid 2021-2022

Het college van B&W heeft het Actieplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen 2021-2022 vastgesteld. In het actieplan laat het college zien voor welke veiligheidsopgaven de gemeente Sittard-Geleen staat en wat de aanpak hiervan is. Die aanpak bestaat uit diverse acties op het gebied van sociale veiligheid, externe veiligheid, fysieke veiligheid en ondermijning, die samen met allerlei partners worden uitgevoerd. Het actieplan wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het actieplan is  te bereiken via de URL: https://gemeentesittardgeleen.foleon.com/publicaties/actieplan veiligheid/cover/

Informatie: Rick Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen 

Jaarverslag commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen 2020

Het college van B&W heeft besloten de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen over te nemen. Aanleiding hiervoor is het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2020. In dit jaarverslag heeft de commissie verslag uitgebracht van haar werkzaamheden en aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 

Informatie:Kelly Ummels-Schmitz    
Tel: 046 4777872
e-mail: kelly.ummels-schmitz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Uitvoeringsplan verplaatsing ingang Kasteelpark Born

Het college van B&W is akkoord gegaan met de uitwerking van de plannen voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born en andere fysieke maatregelen zoals de uitbreiding van parkeergelegenheid en verfraaien van de verbinding tussen de ingang van het Kasteelpark en het centrum Born. De investering hiervoor is opgenomen in de programmabegroting 2021. De gemeenteraad wordt via de 2e Programmarapportage gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 

Informatie: Marga Plasier / Bert Pex    
Tel: 046 4778404
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vaststelling gewijzigde jaarrekening grondexploitatie 2020

Het college van B&W heeft de jaarrekening bouwgrondexploitatie gewijzigd vastgesteld op basis van gemaakte opmerkingen door de accountant. Deze wijzigingen hebben in materieel opzicht geen invloed op het jaarrekeningresultaat.

Informatie: Wil Hamers    
Tel: 046 4778504
e-mail: wil.hamers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanschaf racerunners

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over de aanschaf van racerunners door de gemeente voor kinderen met een motorische beperking. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanbesteding WMO

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de aanbesteding WMO, naar aanleiding van de binnengekomen brief van Mensen met Mogelijkheden. Deze artikel 43 vragenzijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lieke Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verzekering WBTR

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over de verzekering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De vragen gaan over de rol van de gemeente binnen de nieuwe wet en een collectieve verzekering voor verenigingen/stichtingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lieke Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wmo midden en hoge inkomens

De fractie VVD heeft vragen gesteld over Wmo midden (voor huishoudelijke hulp) en hoge inkomens. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Daphne Kagelmaker    
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake woonlastenmonitor 2021

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over woonlastenmonitor 2021.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

Het college van B&W heeft de beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2021 vastgesteld. Het beleid uit 2013 is op enkele punten geactualiseerd en aangepast aan de praktijk. Het college zet het gevoerde beleid door. De tegemoetkoming kosten kinderopvang draagt bij aan het slagen van participatietrajecten of scholing en ondersteunt gezinnen voor wie kinderopvang noodzakelijk is op grond van een sociaal medische indicatie.

Informatie: Lizbeth Steinbach    
Tel: 046 4777097
e-mail: lizbeth.steinbach@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente

De fractie gob heeft vragen gesteld over scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marcel Kretzers    
Tel: 046 4777682
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Transformatieplan jeugd 2023 

Het college van B&W  heeft besloten in te stemmen met het transformatieplan jeugd 2023. Het plan zorgt ervoor dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten per 1-1-2023 nieuwe contracten voor jeugdhulp kunnen afsluiten, die beter aansluiten bij wat jeugdigen nodig hebben. Het gezamenlijke doel is om de eigen kracht van jongeren én hun omgeving te versterken. Het college stemt ook in met het beschikbaar stellen van 364.564 euro om de gewenste verandering in Zuid-Limburg mogelijk te maken.

Informatie: Suzan Rosenke    
Tel: 046 4777838
e-mail: suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Ondersteuning gemeenschapsaccommodaties i.v.m. Coronacrisis 2021

Het college van B&W heeft besloten gemeenschapsaccommodaties, die het door de uitbraak van het coronavirus zwaar hebben, te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten en kwijtschelding van de huur over de eerste zes maanden
van 2021. De tegemoetkoming vindt plaats onder bepaalde voorwaarden.

Informatie: Frank Arets    
Tel: 046 4777777
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

Uitbreiding basisschool de Leeuwerik/aanpassing gemeenschapshuis Het Klaverblad, Boschweg 70/72 Einighausen

Het college van B&W heeft ingestemd met het door stichting Triade ingediende bouwplan voor uitbreiding van basisschool de Leeuwerik dat, vanwege groei van het leerlingenaantal, op korte termijn dient te worden gerealiseerd. Tevens heeft het college besloten de aanvraag van stichting Triade om bekostiging om uitbreiding van basisschool de Leeuwerik te betrekken in de besluitvorming inzake het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022. Ten behoeve van deze uitbreiding stemt het college ook in met de noodzakelijke aanpassing van gemeenschapshuis Het Klaverblad.

Informatie: Ronald Suykerbuyk    
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.