Besluitenlijst week 22 - 2021

Vastgesteld 8 juni 2021

Brief aan Stuurgroep Chemelot 2025 inzake Concept Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot

Het college van B&W heeft besloten via brief haar reactie op de concept Strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot mee te geven aan de Stuurgroep Chemelot 2025 om zo enkele aandachtspunten mee te geven ter verwerking in de definitieve versie van de gebiedsvisie.

Informatie: Cas Denissen    
Tel: 046 4777259
e-mail: cas.denissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwerp bestemmingsplan Munnikstraat Holtum

Het college van B&W legt het voorlopig bestemmingsplan Munnikstraat Holtum voor zienswijzen ter inzage voor een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige schoollocatie aan de Munnikstraat/Martinusstraat in Holtum. Het bestemmingsplan is vanaf begin juni te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie: Marjolène van Cleef    
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake storingen parkeerautomaten

De fractie gob heeft vragen gesteld over een storingen aan de parkeerautomaten. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marcel Poeckling    
Tel: 046 4778554
e-mail: marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Proeftuin Geboortezorg Flex

Het college van B&W heeft kennis genomen van het plan van aanpak van de proeftuin Geboortezorg Flex en stemt in met de daarbij horende financiële bijdrage vanuit de gemeente. Hiermee ondersteunt de gemeente jonge gezinnen in een kwetsbare positie met maximale ondersteuning om zo de zelfredzaamheid van deze gezinnen te vergroten en een gezonde en veilige start van het leven en een gezonde ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen in deze gezinnen te bevorderen.

Informatie: Lieke Alberts    
Tel:  046 4777777
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en Lokale Preventieagenda

Het college van B&W heeft besloten het Regionale Preventieakkoord Zuid-Limburg en de Lokale Preventieagenda gemeente Sittard-Geleen 2021-2023 vast te stellen. Het Nationaal Preventieakkoord bevat afspraken om overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken te verminderen. De Lokale Preventieagenda is gericht op het bevorderen van bewegen en gezonde voeding op scholen, de netwerkaanpak overgewicht en obesitas, rookvrije kindomgevingen en gezonde sportomgevingen. Het college doet voor de uitvoering hiervan een beroep op de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Van het beschikbare budget wordt 25% ingezet voor het Regionale Preventieakkoord en 75% voor de uitvoering van de Lokale Preventieagenda.

Informatie: Marcel Kretzers    
Tel: 046 477682
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vervolgvragen glasvezel in Sittard-Geleen

De fractie gob heeft vervolgvragen gesteld over glasvezel in SittardGeleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Maarten Smits    
Tel:  046 4777777
e-mail: maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beleidsregels bestuurlijke boete Basisregistratie Personen

Het college van B&W heeft besloten beleidsregels over de bestuurlijke boete Basisregistratie Personen vast te stellen. Het college is verantwoordelijk voor een correcte en actuele BRP. Op basis van artikel 4.17 Wet BRP kan het college een bestuurlijke boete opleggen aan personen die verwijtbaar en/of bewust niet voldoen aan hun verplichtingen die uit de Wet BRP voortvloeien. In deze beleidsregels is nader uitgewerkt hoe en in welke situaties deze bevoegdheid wordt toegepast.

Informatie: Iris Wolters    
Tel: 046 4777777
e-mail: iris.wolters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler en burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake de benoeming van nieuwe bestuurders voor HGN BV (Het Groene Net BV) en HGNO BV (Het Groene Net Ontwikkel BV)

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de benoeming van een nieuwe bestuurder voor HGN BV en HGNO BV.

Informatie: Remco de Rijck    
Tel: 046 4777777
e-mail: remco.derijck@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake toezegging raadsronde d.d. 8 april 2021 m.b.t. onderzoek implicaties verkort schuldhulptraject 

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren inzake de toezegging in de raadsronde d.d. 8 april 2021 met betrekking tot onderzoek naar de implicaties van een verkort  Voorstel aan College 2755318 pagina 2 van 2 schuldhulptraject. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over de bevindingen en conclusies uit dit onderzoek.

Informatie: Martine Moonen    
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Verlenging VGZ Zuid-Limburgpakket minima 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de contractverlenging van het VGZ Zuid-Limburgpakket voor de duur van 1 jaar (2022). De verlenging voorziet in een gestandaardiseerde, uitgebreide polis met meeverzekerd eigen risico voor inwoners met een hoog zorggebruik. Daarnaast wordt een compactpolis toegevoegd aan het pakket, voor inwoners met een laag zorggebruik.

Informatie: Martine Moonen    
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sneltesten voor mensen met een laag inkomen

De fractie PvdA heeft vragen gesteld over de manier waarop het college van B&W zorg draagt dat de eigen bijdrage voor sneltesten van €7,50 geen drempel worden voor mensen met een laag inkomen, om deel te nemen aan onder andere culturele instellingen. Daarnaast wordt het college gevraagd of zij bereid is, zolang niet iedereen gevaccineerd is, via bestaande armoederegelingen deze kosten te vergoeden. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Anouk Harle    
Tel: 046 4777777
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.