Besluitenlijst week 23 - 2021

Vastgesteld 14 juni 2021

Evaluatie cameratoezicht 2021

Op 01 juli 2021 loopt het huidige aanwijzingsbesluit cameratoezicht en de huidige aanbesteding af. In artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sittard-Geleen is geregeld dat het cameratoezicht na ieder cameraproject dient te worden geëvalueerd. Het college van B&W heeft besloten de evaluatie van het cameratoezicht 2021 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Informatie: Lotte Heijgelen    
Tel: 06 34326973
Lotte Heijgelen
e-mail: lotte.heijgelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Motie Volkspeiling draagvlak naamswijziging gemeente

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de afhandeling van Motie Volkspeiling over draagvlak voor naamswijziging gemeente, waarbij wordt voorgesteld om geen peiling te houden, omdat bij de raadpleging van de samenleving bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 naamgeving niet als issue naar voren is gekomen.

Informatie: Ilse Terpstra    
Tel: 046 4778148
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Toetreding tot Euregio Rhein-Maas-Nord

We sluiten als stad gelegen aan de grens met Duitsland van harte aan bij het samenwerkingsverband Euregio Rhein-Maas Nord. We verwachten, mede in het licht van de duurzaamheidsambities aan beide zijden van de grens (einde bruinkoolwinning 2038 en circulair produceren op Chemelot uiterlijk 2050), dat toetreding kansen biedt in het verknopen van deze belangrijke economische ontwikkelingen die een enorme impact zal hebben op de arbeidsmarkt van de regio. Daarnaast is, juist ook door corona, gebleken hoe belangrijk een Europa zonder grenzen is. De euregio’s zetten zich hiervoor maximaal in en verdienen door ons actief lidmaatschap onze steun!

Informatie: Desiree Koopmans    
Tel: 06 42101525
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Standpuntbepaling voorgenomen verlenging openstelling kerncentrales in België

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het verzoek van Städteregion Aachen en besloten om de brief van bedenkingen rondom verlengde openstelling van de kerncentrale in Doel (BE) te ondertekenen. Hiermee spreekt het college zich uit tegen verlengde openstelling van de kerncentrale in Doel (BE).

Informatie: Desiree Koopmans    
Tel: 06 42101525
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Hans Verheijen

Ondersteuning Karateschool Roger Alken en de Hanenhof i.v.m. Coronacrisis 2021

Het college van B&W heeft besloten gemeenschapsaccommodaties, die het door de uitbraak van het coronavirus zwaar hebben, te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten over de eerste zes maanden van 2021. De tegemoetkoming vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Het college heeft besloten om naast de gemeenschapsaccommodaties, ook de Hanenhof en Karateschool Alken financieel tegemoet te komen met betrekking tot huurkosten. Met betrekking tot de Hanenhof en Karateschool Alken verhuurt de gemeente de accommodaties rechtstreeks aan de exploitanten / uitbaters. 

Informatie: Marc Yzer    
Tel: 06 54963691
e-mail: marc.yzer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RvO inzake het mijnverleden en het daarbij horende loongebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het mijnverleden en het daarbij horende loongebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Janssen    
Tel: 06 38690814
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen van raadslid Klein inzake woonwagencentrum Tudderenderweg

Het college van B&W heeft de vragen beantwoord van raadslid Klein inzake het woonwagenkamp aan de Tudderenderweg.

Informatie: Sandra Kuijpers    
Tel: 06 43831726
e-mail: sandra.kuijpers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Procesplan actualisatie omgevingsvisie

Het college van B&W heeft het procesplan actualisatie omgevingsvisie Sittard-Geleen vastgesteld. Op 22 april jl. heeft de raad de koers uitgezet voor de actualisatie van de omgevingsvisie met het vaststellen van de uitgangspuntennotitie. Het procesplan vormt hier een verdere invulling van, waarin op een overzichtelijke en concrete wijze invulling wordt gegeven aan het proces en de daarbij behorende planning.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen    
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Borgen structureel benodigde middelen voor het beheer van het ArcGis-platform

Het college van B&W heeft besloten tot het uitbreiden van de middelen voor het ArcGis-platform zodat het toekomstbestendig is in beheer, onderhoud en ontwikkeling. De gemeenteraad besluit bij het vaststellen van de 2e programmarapportage over de toekenning van de benodigde middelen. 

Informatie: Patrick Meens    
Tel: 06 51284220 
e-mail: patrick.meens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Haalbaarheidsonderzoek naar een sociale coöperatie in Sittard-Geleen  

Het college van B&W deelt het haalbaarheidsonderzoek n.a.v. de uitgevoerde motie van de PVV inzake de opzet van een sociale coöperatie in Sittard-Geleen en bespreekt de resultaten met de Ronde.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Uitvoering verloningstaken door Vidar

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een aantal besluiten die gericht zijn op het positioneren en aanwijzen van BV’s om zo werkgevers te kunnen gaan ontzorgen in het bieden van werkgeverschap per 1 oktober a.s. voor participatiewetkandidaten. Tevens besluit het college om Vidar BV nog formeel aan te wijzen als uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Jaarstukken 2020

Het college van B&W heeft de Jaarstukken 2020 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op grond van artikel 25 lid 2 heeft het college geheimhouding opgelegd op de jaarrekening 2020 grondexploitatie en het ENSIA assurance rapport over DigiD en Suwinet 2020.

Informatie: Gerrie de Bruijn    
Tel:  046 4778036
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

2de rapportage 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de 2de rapportage 2021 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 13/14 juli 2021. In deze rapportage is het begrotingsbeeld bijgesteld. Deze bijstellingen hebben betrekking op de verwerking van een aantal autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes. Daarnaast hebben wij de begroting geactualiseerd voor een aantal gevolgen van corona. Na verwerking van de aanpassingen is het begrotingssaldo € 59.000 voordelig. Vanaf 2022 is het saldo nadelig en bedraagt afgerond jaarlijks circa € 550.000. Wij verwerken de resultaten passend binnen onze begrotingskaders. Het overschot in 2021 voegen we toe aan de algemene reserve. Het structurele tekort lossen we op binnen de bestaande begroting en betrekken we in de uitwerkingvan de actualisatie van het financieel perspectief in begroting 2022. De financiële effecten als gevolg van corona hebben wij afgedekt uit de middelen die we hiervoor van het Rijk hebben ontvangen.

Informatie: Gerrie de Bruijn    
Tel: 046 4778036
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RvO inzake het Berenschotrapport, HGN en de BES

De fracties SPA en Klein hebben vragen gesteld over het Berenschotrapport, HGN en de BES. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Martijn Nijwening    
Tel: 06 39013973 
e-mail: martijn.nijwening@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mogelijke verplaatsing weekmarkt

De fracties D66 en PvdA hebben vragen gesteld over mogelijke verplaatsing weekmarkt. Deze artikel 43 vragen  zijn door het college van B&W beantwoord.  De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Marion Mulkens    
Tel: 06 54943350
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.