Besluitenlijst week 26 - 2021

Vastgesteld  6 juli 2021

Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft besloten voor 2021 en 2022 aan de Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg jaarlijks een financiële bijdrage te leveren van 138.000 euro voor het aanjagen van nieuwe economische initiatieven. Dit is afgestemd met de triple-helix partijen in de regio.

Informatie: Rene Verhoeven 
Tel: 06 14611806
e-mail: rene.verhoeven@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Motie Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de wijze van afhandeling van de motie. Met de brief wordt beoogd dat met de geleverde inspanningen tot nu toe en met het oog op de toekomstige plannen rondom branding en profilering van de Sittard-Geleen in de (eu)regio, is voldaan aan de wijze van afhandeling van de motie in het kader van het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen.

Informatie: Ivo Janssen           
Tel 06-38690814
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Weigering tijdelijke omgevingsvergunning Intersport op Gardenz

Het college van B&W heeft besloten niet mee te werken aan het nogmaals verlenen van een tijdelijke vergunning voor het vestigen van Intersport op Gardenz.

Informatie: Marga Plasier        
Tel: 06-20956743
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Gewijzigd organisatiebesluit

Het college van B&W stemt in met het gewijzigd organisatiebesluit dat op enkele punten een juridische aanscherping kent en een eenduidigere beschrijving van de hoofdtaken per team.

Informatie: Jos Belt
Tel 06-46438484
e-mail: jos.belt@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Memo aan de gemeenteraad inzake afhandeling motie Gemeentelijke persberichten Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de afhandeling van de motie Gemeentelijke persberichten Sittard-Geleen. In de memo wordt uitgelegd hoe de gemeenteraad beter in positie is en wordt gebracht bij persberichten.

Informatie: Janneke Peeters    
Tel: 06-55843577
e-mail: janneke.peeters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen concept Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 voor inspraak

Het college van B&W heeft besloten de concept Verordening Wmo Sittard-Geleen 2021 vast te stellen voor inspraak.

Informatie: Ingrid Stam
Tel: 06-20413656
e-mail: ingrid.stam@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Burgerpeiling 2020

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de resultaten van de Burgerpeiling 2020. De burgerpeiling is een enquête met vragen over de dienstverlening en relatie tussen inwoner en gemeente, de woonomgeving en zorg en welzijn. De resultaten van de Burgerpeiling worden per brief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad en zullen worden gepubliceerd op de website ‘waarstaatjegemeente.nl’.

Informatie: Martijn Nijwening
Tel: 06-39013973
e-mail: martijn.nijwening@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Ambitiedocument en ruimtelijke visie Sportpark Glanerbrook

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Ambitiedocument en ruimtelijke visie Sportpark Glanerbrook, dat door bureau PosadMaxwan in opdracht van de gemeente te opgesteld. Het ambitiedocument laat de kansen zien, waarbij het ontwerp van Glanerbrook en haar omgeving uitnodigen tot bewegen en een gezonde leefstijl.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 06-39272766
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Plan van aanpak Ontwikkellocaties

Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak Ontwikkellocaties. In dit plan van aanpak is een inventarisatie opgenomen van locaties in de gemeente waar de komende twee jaar een herontwikkeling zal plaatsvinden met een prioriteitenlijst en werkwijze.

Informatie: René van der Valk 
Tel: 06-38919766
e-mail: rene.vandervalk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.