Besluitenlijst week 27 - 2021

Vastgesteld 13 juli 2021

Voortgang ontwikkeling zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan Sittard

Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de voortgang en planning van het participatietraject van de ontwikkeling. Het college stemt tevens onder voorwaarden in met het verlengen van de termijn tot 1 januari 2022 aan SmartProperty om te komen tot een exclusieve optie-overeenkomst voor de aankoop van de gronden.

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 06 38919760 
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake persoonlijke samenwerking creëert kansen

De fractie gob heeft vragen gesteld over het op triple helix niveau tijd voor elkaar nemen en contact opnemen met lokale ondernemers. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie :Ivo Janssen
Tel: 06-38690814
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake problematiek arbeidsmigranten Burgemeester Lemmensstraat e.d.

De fractie gob heeft vragen gesteld over de problematiek rondom arbeidsmigranten in de omgeving van de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen. De vragen hebben onder andere betrekking op de status van het beleid rondom deze doelgroep, de gemaakte afspraken met winkeliers en het tijdsbestek van de fases beleidsvorming en integratie. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Eros Puggioni
Tel: 06-18704428
e-mail: eros.puggioni@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Aanschaf ijsdweilmachine Sportpark Glanerbrook

Het college van B&W stemt in met het kopen van een ijsdweilmachine voor de buitenschaatsbaan voor het Sportpark Glanerbrook voor een bedrag van € 33.000.

Informatie: Raymond Dumont
Tel: 06-53318029
e-mail: raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief van vijf omwonenden inzake de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook

Vijf omwonenden vragen de gemeenteraad om een zorgvuldige belangenafweging rond het ontwerp en de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook. In een antwoordbrief onderstreept het college dit belang en verwijst de omwonenden naar de participatiemogelijkheden tijdens het ontwerpproces.

Informatie: Raymond Dumont
Tel: 06-53318029
e-mail: raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Masterplan openbare ruimte Oud-Geleen

Het college van B&W heeft het Masterplan openbare ruimte Oud-Geleen vastgesteld. De historische kern van Oud-Geleen heeft de status van “beschermd dorpsgezicht”. Hiervoor zijn de bijzondere kwaliteiten beschreven en vastgelegd door de gemeenteraad. Met het masterplan worden de abstracte beleidswensen vertaald naar uitvoeringsgerichte, richting gevende principes. Oud-Geleen is het eerste gebied waarvoor een masterplan met bijbehorend participatietraject is opgesteld. De aanwezige bebouwing, structuren, monumentale & historische waarden en het huidige gebruik vormen de leidraad voor het plan.

Informatie: Roel Goossens
Tel: 06-485049818 
e-mail: roel.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad

De fractie gob heeft vragen gesteld over toekomst gemeenschapshuis 't Klaverblad. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Annemie Loozen
Tel: 06-2563932
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Het college van B&W  heeft besloten om anticiperend op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen met ingangsdatum 1 januari 2022, te starten met het kwijtschelden van de openstaande vorderingen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire en hun toeslagpartners. Het zo snel mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271 
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan externe partij inzake Bestuurlijke wederhoor rekenkameronderzoek BsGW

Elf rekenkamercommissies, waaronder Sittard-Geleen, hebben een onderzoek uitgevoerd naar de belastingsamenwerking BsGW. Het college van B&W geeft in een brief aan de rekenkamercommissie een bestuurlijke reactie op dit onderzoek. Het college herkent en erkent de conclusies en onderschrijft de aanbevelingen in het rapport. Zoals het ontwikkelen van goed onderbouwde indicatoren voor kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening en het maken van een gezamenlijke aanpak voor het heffen en innen van de lokale heffingen. Het rekenkamer onderzoek zal in het najaar behandeld worden in de gemeenteraad. Verdere afstemming met de andere deelnemers over de opvolging van de aanbevelingen moet nog plaatsvinden.

Informatie:Joline Gilissen
Tel: 06-25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Partners op de arbeidsmarkt (onderwijs, gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging, SBB) richten het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid- Limburg (RMT) op. Het college van B&W is akkoord met de samenwerkingsverklaring die voor de oprichting vereist is. Het RMT wordt gefinancierd met middelen afkomstig uit het corona- steunpakket van de Rijksoverheid. Het team gaat zich bezig houden met crisisdienstverlening op het terrein van arbeidsmarkt en zet zich in voor werk en werkgelegenheid in onze regio.

Informatie:Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Verzoek toezending overzicht van gemaakte kosten inzake Programma Aardgasvrije Wijken

Tweede Kamerlid Jansen van Forum voor Democratie heeft naar aanleiding van een commissiedebat vragen gesteld aan de 27 gemeenten die een uitkering voor een Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) hebben ontvangen. De gemeente Hengelo stuurt namens de 27 PAW-gemeenten eenantwoordbrief aan de heer Jansen. Dit collegebesluit bevestigt dat de antwoordbrief ook namens Sittard-Geleen verstuurd kan worden.

Informatie: Martijn van Nijwening
Tel: 06-39013973 
e-mail: martijn.nijwening@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake acute opnamestop Wiliam Schrikker Stichting

De fractie gob heeft vragen gesteld over de acute opnamestop van de Wiliam Schrikker Stichting. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 06-21515180
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het opwekken van zonne-energie langs snelwegen

De fractie gob heeft vragen gesteld over het opwekken van zonne-energie langs snelwegen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Kees Blankers
Tel: 06-54643992 
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.