Besluitenlijst week 28 - 2021

Vastgesteld 27 juli 2021 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Herverdelingsproblematiek politieformatie Limburg

De fractie gob heeft vragen gesteld over de Herverdelingsproblematiek politieformatie Limburg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord.  De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 14046
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘veiligheidsgevoel en ongewenste incidenten’

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over ‘veiligheidsgevoel en ongewenste incidenten’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Michelle Nolten-Rasch
Tel:14046
e-mail: michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Actualisatie Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met de voorgestelde verordening en legt deze ter behandeling voor aan de gemeenteraad. De verordening betreft de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen 2021 inclusief het hierbij behorende mandaatregister. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere verordening betreffen enkele administratieve en processuele wijzigingen. Er zijn verschillende onderdelen toegevoegd om de verordening weer actueel te maken, zoals het mogelijk maken van een digitale geluidsopname, het horen van jeugdigen en het horen ten tijde van een pandemie. Verder is ervoor gezorgd dat de verordening is verbeterd en duidelijk leesbaar is. 

Informatie:Joyce Henselmans / Laura Mulder
Tel: 046 - 4778035
e-mail: joyce.henselmans@sittard-geleen.nl / laura.mulder@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Retailpark in Geleen

De fractie PVV heeft vragen gesteld inzake Retailpark Geleen in relatie tot de vestiging van Intersport Superstore. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Marga Plasier 
Tel:14046
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Medetekenen van het Convenant Cultuur 2021-2024

Het college van B&W heeft ingestemd met het aangaan van het convenant cultuurregio Limburg 2021-2024 met het ministerie van OCW. Hier maken de overheden (provincie en gemeenten) gezamenlijk afspraken over de beleidsprioriteiten met het ministerie van OCW in de periode 2021-2024. 

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 - 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Landelijk hebben ruim 1 miljoen inwoners niet de mogelijkheid om deel te nemen aan sport of cultuur, vanwege het ontbreken van financiële middelen. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Het college heeft besloten om per 1 september 2021 deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing buitengebied

De fractie gob heeft vragen gesteld over het gemeentelijke beleid ten aanzien van vrijkomende -agrarische- bebouwing in het buitengebied. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Roy Hennekens
Tel:  06 - 2255644
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Waardering vrijwilligers

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de beantwoording van de ingekomen brief over de waardering voor vrijwilligers. Met de brief wordt beoogd de raad in te lichten over de antwoorden die gegeven zijn op de vragen over de coördinatie van de waardering voor vrijwilligers. 

Informatie: Lieke Alberts
Tel: 06 - 38852567
e-mail: lieke.albers@sitard-Geleen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Ontmoetingsplek Obbichter Markt 10 in Obbicht

Het college van B&W heeft besloten om in het voormalige Rabobank-gebouw in Obbicht een nieuwe ontmoetingsplek mogelijk te maken. Voor noodzakelijke gebouwaanpassingen en inrichting stelt de gemeente samen met betrokken partners financiële middelen beschikbaar. De ontmoetingsplek wordt opgenomen in het accommodatiebeleid van de gemeente en na een proefperiode van 2 jaar in de Subsidieregeling Accommodatiebeleid 2019.

Informatie: Annemie Loozen
Tel: 06 - 06-25639323
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake taxussnoeisel

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het inzamelen van taxussnoeisel. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen
Tel:  14046
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Investeringsaanvraag Het Groene Net Noord

Het college van B&W heeft besloten om niet in te gaan op een investeringsvraag van Het Groene Net voor Het Groene Net Noord. Het college bevestigt hiermee het voorgenomen besluit van 14 juni 2021. In de tussentijd heeft de raad via de rondebijeenkomst van 8 juli 2021 zijn gevoelens omtrent dit voorgenomen besluit kenbaar gemaakt en aangegeven dit te kunnen onderschrijven.

Informatie: Annabelle Pereboom
Tel: 06-46023830
e-mail: annabelle.pereboom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Invloed uitspraak Raad van State op Windpark Holtum-Noord

De fractie DNA heeft op 30 juni 2021 vragen gesteld over de invloed van de uitspraak van de Raad van State op de lopende procedures met betrekking Windpark Holtum-Noord en de RES. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 06 - 51509162
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake uitspraak Raad van State met betrekking tot het Windpark Holtum Noord

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de invloed van de uitspraak Raad van State met betrekking tot de lopende procedures in het kader van het Windpark Holtum Noord. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 06 - 51509162
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.