Besluitenlijst week 2 - 2021

Vastgesteld 19 januari 2021

Opvolging motie Volkspeiling over draagvlak voor naamswijziging gemeente

Door vaststelling van de motie "Volkspeiling over draagvlak voor naamswijziging gemeente" heeft de raad verzocht om de technische mogelijkheid te onderzoeken van een volksraadpleging voor een naamswijziging, als aanvulling op de komende landelijke verkiezingen.
Het college van B&W is van mening dat een enquête een beter middel vormt voor draagvlakmeting dan een volksraadpleging in de vorm van een referendum. Bij vaststelling van de Toekomstvisie 2030 kan worden besloten óf een volkspeiling moet worden opgestart en welke vorm die volgens de raad dient te hebben. Daarnaast is het niet wenselijk gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen een volkspeiling over draagvlak voor een naamswijziging te houden. Vanwege de Coronamaatregelen is de organisatie van en communicatie over de verkiezingen richting inwoners een enorme uitdaging. Een extra vraagstelling tijdens deze verkiezingen is dus niet wenselijk. De raad ontvangt hierover een brief.

Informatie: Ilse Terpstra    
Tel: 046 778148
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

G40 begroting 2021

Het college van B&W stemt in met de begroting 2021 van het G40 stedennetwerk waar Sittard-Geleen deel van uitmaakt. Met de jaarcontributie van €0,21 per inwoner en de actieve inzet in de G40, draagt ook Sittard-Geleen bij aan de krachtenbundeling van steden op het gebied van belangenbehartiging, kennisdeling en kennisontwikkeling.

Informatie: Denis Crompvoets    
Tel: 046 4778600
e-mail: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Convenant acquisitie in Limburg

Het college van B&W heeft ingestemd met het aangaan van het convenant acquisitie in Limburg waarin afspraken gemaakt worden over het samenwerken bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven en het behouden en doorontwikkelen van bestaande bedrijven. 

Informatie: Raymond Ubachs    
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Planschade en omgevingsvergunning Heijersteeg/Rijksweg Noord te Sittard

In het bestemmingsplan “Overhoven 2016” is de mogelijkheid vervallen op de locatie Heijersteeg/Rijksweg Noord in Sittard gestapelde woningbouw te realiseren. Hierdoor is een grondeigenaar die eerst een bouwtitel had benadeeld. Het college van B&W heeft naar aanleiding hiervan besloten om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex op de locatie Heijersteeg/Rijksweg Noord in Sittard. Naar aanleiding daarvan is tevens besloten de ontwerp weigering van de omgevingsvergunning en de ontwerp weigering van de verklaringen van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex ter inzage te leggen.

Informatie: Laurie van Melick    
Tel: 046 478567
e-mail: laurie.vanmelick@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot

De fractie Klein heeft vragen gesteld over eerdere antwoorden van het college van B&W op vragen over het stopzetten van het project Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Deze artikel 43 vragen van de fractie Klein zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Raymond Ubachs    
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad over NOVI-gebied Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft besloten een brief te zenden aan de raad. De brief informeert de raad over het plan van aanpak voor het NOVI-gebied Zuid-Limburg. Zuid-Limburg is in september 2020 in de
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangeduid als (voorlopig) NOVI-gebied. Dat is goed nieuws, want het betekent dat de regio, samen met het Rijk, actiegericht gaat werken aan de hardnekkige opgaven waar Zuid-Limburg voor staat.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen    
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries houtakkers

Vragen ex artikel 43 Rvo fractie D66 inzake motie beperking risico voor indieners planschadeclaims n.a.v. raadsbesluit VvGB Windpark Holtum-Noord

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de voortgang van de betreffende motie. Inmiddels heeft er overleg met ENGIE plaats gevonden. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann    
Tel: 046 4778599
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de voorgenomen verhuizing van peuterspeelzaal Biebelebons van Limbricht naar Hoogveld

De fractie gob heeft vragen gesteld over de voorgenomen verhuizing van peuterspeelzaal Biebelebons van basisschool de Lemborgh (Limbricht) naar de kinderopvanglocatie van MIK/PIW bij basisschool Loedoes te Hoogveld. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ronald Suykerbuyk    
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vervanging cv ketels in stadhuis Geleen bouwdeel CDE

De fractie  50PLUS heeft vragen gesteld over de vervanging van de cv ketels en de relatie met de voorgenomen verkoop van het oude Stadhuis in Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Danny Last     
Tel:  046 4778103
e-mail: danny.last@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Memo tussenrapportage rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van het memo tussenrapportage rechtmatigheidsverantwoording en heeft besloten dit memo ter kennisname voor te leggen aan de commissie Begroting & Verantwoording. In dit memo wordt het college geïnformeerd over de resultaten van de voorbereidingen van afgelopen half jaar op de aanstaande wetswijziging en over het vervolg. Deze wetswijziging schrijft overigens voor dat het college vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoording moet afleggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Tot 2020 lag die verantwoordelijkheid bij de accountant, dat geldt met ingang van 2021 dus niet meer.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Tel: 046 4778410
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.