Besluitenlijst week 30 - 2021

Vastgesteld   3 augustus 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake openbare veiligheid en ervaren overlast, door de omwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad - Ecrevissestraat Geleen

De gob-fractie heeft vragen gesteld over openbare veiligheid en ervaren overlast, door de omwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad - Ecrevissestraat. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Eugene Lebon
Tel: 06-50511165 
e-mail: eugene.lebon@sittardgeleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans verheijen

Verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een staalconstructie binnen een afstand van 10 meter tot wegen op het Chemelot-terrein

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te verlenen om af te wijken van de in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein DSM Geleen’ vastgelegde bebouwingsafstand tot wegen. De ingediende ruimtelijke onderbouwing toont aan dat deze afwijking mogelijk is, waarbij geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Aanvullende vragen ex artikel 43 RVO inzake stand van zaken autobanden zwartsel fabriek rCBNL op Chemelot

De gob-fractie heeft aanvullende vragen gesteld over de voorgenomen vestiging van “recovered Carbon Black Nederland BV” op Chemelot. Deze vragen gaan over het aanmerken van het rubbergranulaat als afvalstof en de consequenties daarvan op het vergunningproces. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwerpbestemmingsplan "Huis aan de Markt"

Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan "Huis aan de Markt" voor de periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie in Sittard aan de Markt. De kennisgeving van de bekendmaking vindt plaats op www.offcielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is verder te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie: Erik Eussen
Tel: 06-47112847 
e-mail: erik.eussen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Memo aan de gemeenteraad inzake Integraal plan Mobiliteit Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de planning om te komen tot het integraal plan voor mobiliteit in Sittard-Geleen.

Informatie: Lucien de Baere
Tel: 14046 
e-mail: lucien.debaere@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan externe partij inzake (tijdelijke) verplaatsing zaterdagmarkt Sittard

Het college van B&W heeft besloten een externe partij (CVAH) per brief te informeren over (tijdelijke) verplaatsing zaterdagmarkt Sittard, overleg over dit item wordt niet noodzakelijk geacht.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 06-46316859 
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden

De gob-fractie heeft vragen gesteld over (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Eric Hildebrand
Tel: 06-18055521
e-mail: eric.hildebrand@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beleidsregel Tiny Houses Sittard-Geleen 2021

Het college van B&W heeft besloten de ‘Beleidsregel Tiny Houses Sittard-Geleen 2021’ vast te stellen. De beleidsregel heeft betrekking op de randvoorwaarden om in tijdelijkheid Tiny Houses te realiseren op locaties zonder woonbestemming en bouwvlak. Het doel hiervan is om de realisatie van TinyHouses in de gemeente Sittard-Geleen te faciliteren. Het college heeft daarnaast besloten de ‘Beleidsregel Tiny house als permanente woning’ in te trekken. De mogelijkheden om een Tiny House als permanente woning te realiseren zijn geborgd in de bestaande wet- en regelgeving. Ten slotte heeft het college kennis genomen van de ‘Notitie Tiny Houses in Sittard-Geleen’. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de genoemde besluiten, zodat zij op de hoogte is hiervan.

Informatie: Niek Hagen
Tel:  06-28407015 
e-mail: niek.hagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers|

Besluitvorming rondom wegbestemmen onbenutte individuele woningbouwtitels

Het college van B&W stemt in met het voorstel aan de raad om het moment van besluitvorming over het wegbestemmen van de resterende onbenutte individuele woningbouwtitels aan te houden tot het moment waarop een heroverweging dient plaats te vinden in het kader van de provinciale omgevingsverordening. Aanleiding is dat het wegbestemmen van onbenutte woningbouwtitels niet wenselijk is op dit moment, met het oog op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt.

Informatie: Niek Hagen
Tel: 06-28407015 
e-mail: niek.hagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Memo aan de gemeenteraad omtrent het informeren over het plan van aanpak huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Het college van B&W besluit in te stemmen met het plan van aanpak voor huisvesting van arbeidsmigranten en besluit de raad hierover te informeren. Het plan van aanpak moet uiteindelijk leiden tot coherent gemeentelijke beleidskaders voor het huisvesten van arbeidsmigranten met de daarbij behorende toetsings- en handhavingsmechanismen..

Informatie: Eros Puggioni
Tel:  06-18704428
e-mail: eros.puggioni@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW

De achtervangovereenkomst van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt woningcorporaties in staat om geborgde leningen te kunnen aangaan en deze te investeren in hun sociale woningbouwportefeuille. Per 1 augustus wordt er een nieuwe generieke achtervangovereenkomst van kracht
welke zal gelden voor na deze datum aangegane achtervangovereenkomsten. Het college van B&W besluit deze nieuwe generieke achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te ondertekenen om woningcorporaties in staat te stellen van deze regeling gebruik te
kunnen blijven maken.  

Informatie: Eros Puggioni
Tel:  06-18704428
e-mail: eros.puggioni@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ontwerpbestemmingsplan “Veegbestemmingsplan 2021”

Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan "Veegplan 2021" voor de periode van zes weken ter inzage. Het veegbestemmingsplan heeft betrekking op aanpassingen van diverse geldendebestemmingsplannen op specifieke locaties. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl . Op ingekomen zienswijzen wordt door de gemeenteraad gereageerd. Deze reactie wordt verwerkt in het bestemmingsplan, waar vervolgens gedurende zes weken beroep tegen open staat.

Informatie: Erik Eussen
Tel: 06-47112847 
e-mail: erik.eussen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Memo aan de gemeenteraad ‘Tweede tussentijdse evaluatie pilot Werken aan de basis’

De pilot ‘Werken aan de basis’ loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021. In deze periode werken 100 deelnemers aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Het college van B&W informeert de raad over de ervaringen en de resultaten in de periode vanaf 1 juli tot en met juni 2021.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel:  06-55862833
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Governance zorg & veiligheid Zuid-Limburg

Het college stemt in met het ‘fundament Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg’. Dit initiatief is gestart door Zuid-Limburgse samenwerkingspartners om meer samen te werken op het gebied van zorg en veiligheid. Het doel is om kwetsbare burgers beter te ondersteunen. Vanuit de gemeente Sittard-Geleen neemt de wethouder Zorg (Leon Geilen) deel aan de commissie zorg en veiligheid.

Informatie: Linda Corvers
Tel:  046 4777645
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.