Besluitenlijst week 31 - 2021

Vastgesteld 10 augustus 2021

Voorontwerp bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard

Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te  Sittard voor inspraak ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het weghalen van de supermarktfunctie van de Jumbo aan de Bremstaat in Sanderbout vanwege de verplaatsing van de Jumbo naar bedrijvenstad Fortuna. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl . Na verwerking van de inspraak en de reacties van instanties in het kader van het vooroverleg wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter instemming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake realiseren openbaar toilet in 'Huis aan de Markt' te Sittard

De fractie CDA heeft gesteld over realiseren openbaar toilet in  'Huis aan de Markt' te Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie  verzonden.

Informatie: Waleria van de Erf
Tel: 14046
e-mail: waleria.vandeerf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Motie "Blije Bijen"

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de Motie "Blije Bijen".  Met de brief wordt beoogd de raad in kennis stellen van de wijze van afhandeling van de motie "Blije Bijen".

Informatie: Roy Hennekens
Tel: 06-22556443
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voorontwerp bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard

Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard voor inspraak ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het weghalen van de supermarktfunctie van de Jumbo aan de Bremstaat in Sanderbout vanwege de verplaatsing van de Jumbo naar bedrijvenstad Fortuna. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl .Na verwerking van de inspraak en de reacties van instanties in het kader van het vooroverleg wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter instemming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake scouting St Jozef

De fracties PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld over scouting St Jozef. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Cliff Opgenoord
Tel: 046 4778543
e-mail: cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Wijziging legestarieven 2021 voor reisdocumenten

Omdat het rijk de beveiliging van de Nederlandse identiteitskaart heeft verbeterd en de productiekosten daardoor hoger zijn, heeft het college van B&W ingestemd met een legesverhoging van 3,55 euro voor deze Nederlandse identiteitskaart. Door deze aanpassingen is de kans op identiteitsfraude kleiner. Een nieuwe identiteitskaart kost per 2 augustus 2021 € 67,55. Voor inwoners jonger dan 18 jaar kost de nieuwe identiteitskaart € 36,45.

Informatie: Marianne Dackus
Tel:14046 
e-mail: marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Ontwerp saneringsprogramma wegverkeerslawaai Wet Geluidhinder (Wgh) voor de aanvraag van subsidie voor de sanering van woningen langs diverse wegen in Sittard en Geleen

Het college van B&W stemt in met vijf ontwerp saneringsprogramma’s en legt deze vanaf begin september gedurende 6 weken ter inzage. Deze programma’s hebben betrekking op het beperken van wegverkeerslawaai voor woningen aan de Spaubeeklaan, Augustinustraat en Mauritslaan te Geleen en Engelenkampstraat, Tempelplein, Leyenbroekerweg, Odasingel en Elisabeth van Barstraat te Sittard. De ontwerpsaneringsprogramma’s zijn te raadplegen in de  stadswinkel in Geleen en online via www.officiëlebekendmakingen.nl.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 06-51509162
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Voorbereiding saneringsplan spoorweglawaai Wet geluidhinder (Wgh) opgesteld door ProRail voor saneringswoningen spoorweglawaai in de gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft kennis genomen van en stemt in met het onderzoek van ProRail en de bijbehorende maatregelen om spoorweglawaai voor een aantal woningen in onze gemeente te beperken. Het college stemt ook in met het voorstel van ProRail om betrokken bewoners  hierover rechtstreeks te informeren.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 06-51509162
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.