Besluitenlijst week 32 - 2021

Vastgesteld 17 augustus 2021

Vaststelling bestemmingsplan 'Bie de Roo Baek 2021'

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “Bie de Roo Baek 2021” ter vaststelling voor  aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herinrichting van het woonwagencentrum aan de oostzijde van de Tudderenderweg. Het ontwerp bestemmingsplan heeft 2 juni 2021 tot 13 juli 2021 ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze ongegrond te verklaren. Het bestemmingsplan wordt na vaststelling door de gemeenteraad gedurende zes weken ter inzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuur.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de ontwikkelingen ESCS-terrein

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen van het ESCS-terrein in Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 06-38919760
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.