Besluitenlijst week 33 - 2021

Vastgesteld  24 augustus 2021

Inhoudelijke en procesmatige aanpak beleidsplan armoede en schulden

Het college heeft ingestemd met de inhoudelijke en procesmatige aanpak van het beleidsplan armoede en schulden. Daarnaast heeft het college ingestemd met de wijze waarop de raad betrokken wordt bij de totstandkoming van het beleidsplan armoede en schulden.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.