Besluitenlijst week 34 - 2021

Vastgesteld 31 augustus 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Sirene moet kunnen blijven loeien - heroverweging "WAS palen beleid"

De fractie gob heeft vragen gesteld over het onderwerp Sirene moet kunnen blijven loeien - heroverweging "WAS palen beleid". De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het feit dat het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) een waardevolle aanvulling is op NL Alert en vanwege de recente  watersnoodramp in Zuid-Limburg wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 14046
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Bestemmingsplan "Heistraat Einighausen”

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “BPHeistraat-VA01” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bouwen van maximaal 15 woningen op de voormalige schoollocatie op de hoek van de Heistraat en Pastoor Bastinstraat. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft tot 22 juli ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend namens de bewoners van 14 adressen. De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046-4778919 
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bestemmingsplan "Munnikstraat Holtum”

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “BPMunnikstraat-VA01” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft tot 22 juli ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bouwen van maximaal zestien woningen op de voormalige schoollocatie aan de Munnikstraat in Holtum.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046-4778919 
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwerpbestemmingsplan Driehoek Rijksweg Zuid – Middenweg

Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan "Driehoek Rijksweg Zuid - Middenweg" voor de periode van zes weken ter inzage. Een ieder kan zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbestemmingsplan. In dit plan is de feitelijke situatie na de reconstructie van ‘Via Timmers’ en de wijziging van de sportaccommodatie ‘Carperion’ planologisch vastgelegd. Ook wordt ondergeschikte (productiegebonden) detailhandel toegestaan. De zwaarte van de toegestane bedrijvigheid blijft gelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen, de kennisgeving zal worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl  en het bestemmingsplan online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op ingekomen zienswijzen wordt door de gemeenteraad gereageerd. Deze reactie wordt verwerkt in het bestemmingsplan, waar vervolgens gedurende zes weken beroep tegen open staat.

Informatie: Rob Driessen
Tel:  046-4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Wob verzoek inzake het dossier Het Groene Net (HGN)

Het college van B&W heeft ingestemd met de wijze van afhandeling van het Wob verzoek in het dossier Het Groene Net. De verzoeker ontvangt per aangetekende post het besluit.

Informatie: Janine Gilleszen
Tel:  14046 
e-mail: janine.gilleszen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.