Besluitenlijst week 35 - 2021

Vastgesteld   7 september 2021

Ronde voorstel besluit op ‘Verklaring van geen bedenkingen’ voor de aanvraag omgevingsvergunning voor 27 appartementen aan de Rijksweg Noord 330 te Sittard

Het college van B&W heeft besloten om het Voorstel aan de Ronde inzake de aanvliegroute voor  een definitief besluit in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor 27 appartementen aan de Rijksweg Noord 330 in Sittard voor te leggen aan de Ronde.

Informatie: Erik Eussen
Tel: 06-47112847
e-mail: erik.eussen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Limburgse ketenaanpak voor kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas

Het college van B&W gaat akkoord met het voorstel voor de Limburgse ketenaanpak voor kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas in Sittard-Geleen. Het college stelt voor de duur van drie jaar middelen ter beschikking voor de implementatie en uitvoering van de ketenaanpak met als doel kinderen en gezinnen in Sittard-Geleen de juiste hulp en ondersteuning te bieden op het gebied van een gezonde leefstijl. Dit onder de voorwaarde dat deze aanpak mede gefinancierd wordt door de Provincie Limburg en met middelen uit het landelijke preventieakkoord.

Informatie: Myrthe Sterk
Tel: 06-34381081 
e-mail: myrthe.sterk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.