Besluitenlijst week 37 - 2021

Vastgesteld  21 september 2021

Borging taken Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Sinds 2020 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen binnen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Dit zijn de taken meldfunctie/triage en het voeren van een verkennend onderzoek. Deze taken worden tot nu toe uitgevoerd door het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Het Veiligheidshuis heeft inmiddels bijna twee jaar ervaring opgedaan met deze taken en hierover is een evaluatie geweest. Het college van B&W heeft op basis van de evaluatie besloten om deze taken definitief te beleggen bij het Veiligheidshuis. 

Informatie: Linda Corvers
Tel: 06-11256510
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stand van zaken Watersley

De Fractie van gob heeft op 20 augustus 2021 vragen gesteld over stand van zaken Watersley. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de Fractie verzonden.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046-4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vaststelling subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2020

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar subsidie van de gemeente ten behoeve van de schouwburg, het museum, het erfgoedcentrum en de bibliotheek. Deze culturele instellingen hadden in 2020 veel last van de lockdowns door corona. De Domijnen heeft een brief gekregen met daarin het definitieve subsidiebedrag voor het jaar 2020 ad € 9.037.783.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046-4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Subsidieregeling en Samenwerkingsovereenkomst Topsporttalentenfonds gemeente Sittard-Geleen 2021-2024

Het college heeft ingestemd met de vaststelling van de subsidieregeling om topsporters en talenten in de gemeente Sittard-Geleen te ondersteunen vanuit het Topsporttalentenfonds. Ten behoeve van de uitvoering van deze subsidieregeling wordt een overeenkomst met team Limburg Sport voor de periode 2021-2024 aangegaan. Topsporters en talenten, met een erkende topsportstatus en een duidelijke band met de gemeente Sittard-Geleen komen in aanmerking voor een subsidie vanuit dit Topsporttalentenfonds. De topsporter zal vervolgens gevraagd worden om een stimulerende rol en voorbeeldfunctie te vervullen voor sport en bewegen in Sittard-Geleen.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046-4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidievaststelling 2020 en subsidieverlening 2021 van de Sportstichting Sittard-Geleen

Het college heeft ingestemd met het jaarverslag en -rekening 2020 van de Sportstichting Sittard-Geleen en heeft de subsidie over het jaar 2020 definitief vastgesteld op € 4.467.657. Tevens heeft het college besloten dat de Sportstichting het resterende bedrag (à € 240.000)  behorende tot het extra budget huurdersonderhoud kan opnemen als bestemmingsreserve in de jaarrekening. Daarnaast heeft het college besloten om een subsidie voor het jaar 2021 van € 4.831.000 toe te kennen aan de Sportstichting Sittard-Geleen voor het jaarlijks beheren en onderhouden van de sportaccommodaties in de gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel:  06-18999723
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake chaos bij Streekomroep Bie Os

De Fractie van het gob heeft 6 juli 2021 vragen gesteld over de omstandigheden bij de streekomroep Bie Os. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de Fractie toegezonden.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046- 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Memo aan de gemeenteraad inzake evaluatie aanpak Kastanjebloedingsziekte en boomziekten

Het college heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de evaluatie van de aanpak met betrekking tot de “Kastanjebloedingsziekte en boomziekten". Met de memo wordt beoogd de raad in kennis te stellen van de wijze van aanpak van de Kastanjebloedingsziekte en boomziekten.

Informatie: Jean-Paul de la Roy
Tel: 06-48445704
e-mail: jean-paul.delaroy@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022

Het college heeft ingestemd met de voorgestelde Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022 en legt deze ter behandeling voor aan de gemeenteraad.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 14046
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Handboek Inkoop en Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe Handboek Inkoop vastgesteld. 

Veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn vooral dat de inkoopprocedure meer flexibel is, en dat er minder regels en bureaucratie zijn voor de organisatie. In het Handboek Inkoop van de gemeente Sittard-Geleen staan de algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Ook bieden we zoveel mogelijk kansen aan lokale en regionale ondernemers bij offerte-aanvragen. 

Informatie: Ando Gouders
Tel:  06-25403044
e-mail: ando.gouders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Nota reserves en voorzieningen

Het college is akkoord gegaan met geactualiseerde nota reserves en voorzieningen. Het college besluit het raadsvoorstel voor te leggen ter vaststelling in de raadsvergadering van 10 november aanstaande. Het doel is het vastleggen van de wijze waarop de gemeente Sittard-Geleen met reserves en voorzieningen om wil gaan en daarmee goed inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente Sittard-Geleen. Met het vaststellen van deze nota wordt het beleidskader voor reserves en voorzieningen vastgesteld.

Informatie: Marij Schepers / Gerrie de Bruijn
Tel: 06-34205473 / 06-52691566
e-mail: marij.schepers@sittard-geleen.nl / gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.