Besluitenlijst week 38 - 2021

Vastgesteld 28 september 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake signalen van ernstige overlast in Holtum

De fractie gob heeft op 24 augustus 2021 vragen gesteld over ernstige signalen van overlast in Holtum. Deze artikel 43 RVO vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lars Aarts
Tel: 06-18876225
e-mail::lars.aarts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Ambitiedocument Ontwikkellocatie Kwadrant 3 te Sittard

Het college heeft ingestemd met het opnemen van Kwadrant 3 in het Programma Ontwikkellocaties en het voorgestelde ambitiedocument vastgesteld. Kwadrant 3 ligt ten zuidwesten van de kruising van de Rijksweg Noord met de Walramstraat. Het college geeft opdracht voor de vervolgfase, waarvan een optieverlening aan Dom van den Bergh B.V. onderdeel van uit maakt.

Informatie: Thea Houbiers / René van der Valk
Tel:  0618645965 / 0638919766
e-mail: thea.houbiers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders: wethouder Pieter Meekels en wethouder Andries Houtakkers

Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenfonds Sport & Cultuur en Gemeente Sittard-Geleen

Het college heeft ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg en Gemeente Sittard-Geleen. Hiermee wordt deze samenwerking bekrachtigd en verder geconcretiseerd. Landelijk hebben ruim 1 miljoen inwoners niet de mogelijkheid om deel te nemen aan sport of cultuur, vanwege het ontbreken van financiële middelen. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

Informatie: Anouk Harle
Tel:  06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Arboplan 2021-2025

Het college is voornemens het Arboplan 2021-2025 vast te stellen. Dit voornemend besluit zal ter instemming aan de OR worden voorgelegd.

Informatie:  Laura Goos
Tel: 06-54687699
e-mail: laura.goos@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief van "Wij de ouders" Graaf Huyn College inzake mogelijke inzet van prikbussen bij de school

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief ontvangen van “Wij de ouders” Graaf Huyn College waarin zij hun zorgen uiten over de mogelijke inzet van prikbussen bij het Graaf Huyn College om jongeren te vaccineren. Via een brief heeft het college van burgemeester en wethouders hierop gereageerd.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046-4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2021

Voordat de accountant start met de controle van de jaarrekening 2021, is het nodig dat de gemeenteraad het controleprotocol 2021 vaststelt. Het controleprotocol geeft de accountant nadere aanwijzingen over de controle van de jaarrekening. In 2023 is het college verplicht om bij de jaarrekening 2022 een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Het verslagjaar 2021 gebruiken wij om de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording vorm te geven, zodat het college vanaf 2022 een volledige rechtmatigheidsverantwoording kan opleveren. Dit controleprotocol wordt op 22 september behandeld in de commissie Begroting & Verantwoording. De raad neemt op 10 november een besluit.

Informatie: Marianne Dackus
Tel: 06-11462910
e-mail: marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.