Besluitenlijst week 39 - 2021

Vastgesteld 5 oktober 2021

Brief aan de gemeenteraad inzake Doorontwikkeling Veiligheidshuizen Zuid Limburg

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen Zuid Limburg.

Informatie: Linda Corvers
Tel: 06-11256510
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Ondernemersondersteuning, waarom moeilijk doen als het beter kan

De fractie gob heeft op 8 juli 2021 vragen gesteld over de ondersteuning van lokale ondernemers. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt  aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 06-38690814
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Stand van zaken Frans Klooster en relatie met China

De fractie PVV heeft vragen gesteld over stand van zaken Frans Klooster en de relatie met China. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 06 - 42101525 
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 44 RVO inzake de ontwikkeling van het ESCS terrein

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de ontwikkeling van het ESCS terrein. Deze artikel 44 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 06-38919760
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake een flexibele woningmarkt… JA graag

De fractie gob heeft vragen gesteld inzake de wens voor een  flexibele woningmarkt, waarbij wordt gevraagd naar de visie en mogelijkheden van gemeentelijke maatregelen en beleid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&Wbeantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Stephanie Knoors
Tel: 06-15310182
e-mail: stephanie.knoors@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RvO inzake hondenpoep

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de overlast van hondenpoep in de gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jean-Paul de la Roy
Tel:  14-046
e-mail: jean-paul.delaroy@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Goedkeuren jaarrekening G40

Het college van B&W stemt in met het de financiële verantwoording over 2020 en de jaarrekening 2020 van het stedennetwerk G40. Het netwerk stelt voor om het positieve exploitatieresultaat van € 162.208 terug te geven aan alle G40-steden die in 2020 contributie hebben betaald. Zij willen dit verrekenen met de contributie voor de G40-steden in 2021. Ook hiermee stemt het college in. Hetzelfde geldt voor het voorstel om de reservepositie van het G40-netwerk op 1 januari 2021 te handhaven op € 125.000.

Informatie: Remco Rijck
Tel: 06-14823887
e-mail: remco.derijck@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake OZB Chemelot

De fractie SPA heeft vragen gesteld over het heffen van onroerend zaak belasting op het Chemelot terrein. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel:  046-4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport met de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 en legt dit ter informatie voor aan de raad. Het doel van het onderzoek is om ervaringen van jeugdigen en ouders op te halen over de toegang tot de jeugdhulp, de uitvoering van de zorg door de zorgaanbieder en het effect van de hulp. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van jeugdhulp. De uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 worden gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Lizbeth Steinbach
Tel: 046-477 7079
e-mail: lizbeth.steinbach@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.