Besluitenlijst week 3 - 2021

Vastgesteld 26 januari 2021

Brief aan de gemeenteraad over jaarwisseling 2020/2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief over het verloop van de jaarwisseling 2020/2021 en heeft besloten de brief door te zenden aan de gemeenteraad.

Informatie: Michelle Rasch    
Tel: 046 4778505
e-mail: michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake 'supermarkt weg uit Ligne'

De PVV fractie heeft vragen gesteld naar aanleiding van het vertrek van de supermarkt uit Ligne. In de antwoordbrief wordt ingegaan op de totstandkoming van het project en het overleg dat opdit moment met de eigenaar plaatsvindt over de leegstand van een gedeelte van de ruimtes in Ligne. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marga Plasier    
Tel: 046 4778404
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Aanpassing management- en sturingsmodel

Het college van B&W stemt als voornemensbesluit in met de aanpassing van het management- en sturingsmodel van de organisatie en de daaruit voortvloeiende aanpassing van het organisatiebesluit, hoofdmandaatbesluit en budgetregeling. Het college stemt ook als voornemensbesluit in met het intrekken van de huidige besluiten en regelingen. Daarnaast besluit het college deze voorgenomen besluiten voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Informatie: Vivienne Lodder    
Tel: 046 4778402
e-mail: vivienne.lodder@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verruimen (ambtelijk) mandaat welstandsadvisering

Het college van B&W heeft een beleidsregel vastgesteld en heeft ingestemd met het aan de gemeenteraad voorleggen van een wijziging van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (= welstandsbeleid gemeente) en een wijziging van de Verordening en het Reglement van Orde op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (= welstands- en monumentencommissie gemeente). Na besluitvorming door de gemeenteraad kan voor het onderdeel welstandsadvisering een pakket aan maatregelen worden ingezet om de werkprocessen rondom vergunningverlening te vereenvoudigen en te versnellen. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op het goed inbouwen van de doelstellingen uit de Omgevingswet in haar ambtelijke organisatie.

Informatie: Mariska Janssen    
Tel: 046 4778512
e-mail: mariska.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Afwikkeling van de afgebouwde en beëindigde subsidierelatie met Stichting Artamuse

Het college van B&W neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Artamuse over het jaar 2019. Het college neemt ook kennis van het verzoek tot het aanleveren van aanvullende stukken en antwoorden op vragen aan eerst Stichting Artamuse en vervolgens de curator. Het college stemt in met het lager vaststellen van de subsidie voor Stichting Artamuse voor het jaar 2019. De subsidie bedraagt nu voor dat jaar € 1.080.245. Daardoor heeft Stichting Artamuse €100.000 teveel ontvangen. Dat bedrag wordt teruggevorderd. Het college stemt ook in met het lager vaststellen van de subsidie voor Stichting Artamuse voor het jaar 2020. De subsidie bedraagt nu voor dat jaar € 714.336. Stichting Artamuse heeft 217.755 teveel ontvangen. Dat bedrag wordt teruggevorderd. Artamuse is op 8 oktober failliet verklaard en wordt vertegenwoordigd door een curator. Die zal worden geïnformeerd over deze besluiten. 

Informatie: Jan Miltenburg     
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers 

Maatwerkaanpak gemeenschapshuizen in kader ‘door- en opstart tijdens en na corona’

Gemeenschapshuizen die daarom verzocht hebben, worden op grond van de aangeleverde bescheiden over 2020 financieel ondersteund om de accommodatie in stand te houden. Zij ontvangen een voorlopige tegemoetkoming in de vorm van kwijtschelding van de eigen bijdrage of zij ontvangen een bijdrage in de vaste lasten. Op grond van de jaarcijfers over 2020 worden de toegekende bedragen definitief vastgesteld.  Om de (infrastructuur aan) gemeenschapshuizen te kunnen waarborgen, is een ruimere financiële tegemoetkoming nodig dan enkel het kwijtschelden van huur of bijdragen in de vaste lasten. Om die reden zal onderzoek worden gedaan naar een zodanige financiële ondersteuning voor gemeenschapshuizen dat zij ook over 2021 in stand blijven om de noodzakelijke maatschappelijke activiteiten te huisvesten.

Informatie: Annemie Loozen    
Tel: 046 4777660
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Regionaal Beleidskader van Afval naar grondstof 2021-2025

Het college van B&W stemt in met het rapport 'Regionaal beleidskader van afval naar grondstof 2021-2025' waarin de uitgangspunten en doelstellingen zijn opgenomen die bijdragen aan de doelstelling om in 2050 een circulaire economie te realiseren en vraagt de raad dit vast te stellen.

Informatie: Eva Wijnen    
Tel: 046 477 7777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO Beantwoording vragen ex art. 43 RvO inzake dumpafval

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van de CDA fractie over het dumpafval beantwoord. Het college geeft aan wat de ‘hotspots’ zijn van afvaldumpingen, welke maatregelen de afgelopen jaren zijn genomen en hoe het verder gaat met het nieuwe afvalbeleid.

Informatie: Eva Wijnen    
Tel:  046 477 7777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen van de verhoogde limiet 2021 waarbinnen vaste en kort geldleningen in mandaat aangegaan kunnen worden

Het college van B&W heeft besloten om voor de vernieuwbouw van Glanerbrook een lening aan te gaan van 50 miljoen euro. Om te voorkomen dat de vastgestelde limiet voor geldleningen (75 miljoen) in de loop van dit jaar wordt bereikt en er dan geen geld meer kan worden geleend, is de limiet voor dit jaar eenmalig met 50 miljoen verhoogd.

Informatie: Raymond Dumont    
Tel:  046 4778403
e-mail: raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler en Leon Geilen

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn

Het college van B&W besluit om de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling - binnen de Euregio Maas-Rijn - voor de periode 2021-2022 voort te zetten. Deze samenwerking vindt plaats via de Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Judith Buhler

Verlenging pilot IND en samenwerkingsverband met Expat CMR

Het college van B&W heeft besloten de samenwerking met gemeente Maastricht/Expat Centre Maastricht Region voor een jaar te verlengen. Bij deze samenwerking loopt een pilot met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) waar een nieuw dienstverleningsconcept van de IND wordt toegepast. De pilot met de IND heeft vanwege de Coronacrisis (Covid19) en de getroffen maatregelen tijdelijk stil gelegen en er heeft nog geen deugdelijke evaluatie kunnen plaatsvinden. De pilot met de IND is daarop met een half jaar verlengd tot en met 1 juli 2021. De samenwerkingsovereenkomst wordt verlengd tot 1 januari 2022, zodat een evaluatie van de pilot met de IND kan worden opgesteld. Op deze manier wordt de wettelijke verplichte inschrijfprocedure aanzienlijk versneld

Informatie: Ilse Terpstra    
Tel: 046 4778148
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake armoedebestrijding en ervaringsdeskundigheid

De fractie van PvdA heeft vragen gesteld over armoedebestrijding en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake zwaaistenen inzetten voor eenzaamheid

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over het inzetten van zwaaistenen tegen eenzaamheid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Nicole Offermans    
Tel: 046 4777453
e-mail: nicole.offermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Planning en control cyclus 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de inrichting en de planning van de p&c-cyclus 2021 en het voorstel ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In dit voorstel zijn de termijnen uitgewerkt voor de vaststelling van de kaderbrief 2021, de 4 rapportages 2021, de begroting 2022 en de belastingmaatregelen 2022 door college en raad.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel: 046 4778039
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Toezeggingen en wijzigingen n.a.v. raadsronde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van de toezeggingen en wijzigingen en heeft ingestemd met het doorgeleiden van het gewijzigd raadsvoorstel aan de gemeenteraad.

Informatie: Ando Gouders    
Tel: 046 4778283
e-mail: ando.gouders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.