Besluitenlijst week 40 - 2021

Vastgesteld 12 oktober 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake geen coronatoegangsbewijs horeca

De PVV fractie heeft art 43 RvO vragen gesteld inzake 'geen toegangsbewijs voor de horeca’ naar aanleiding van de invoering van het coronatoegangsbewijs. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bruce Janssen
Tel:  046 4778481
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Beleidsregels Wet Bibob gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft de Beleidsregels Wet Bibob vastgesteld en de Beleidslijn Wet Bibob 2004 ingetrokken. De Beleidsregels Wet Bibob gaan over de nieuwe wijze van toepassing van het Bibob-instrumentarium binnen onze gemeente. De wijzingen in de Beleidsregels hebben betrekking op uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob naar o.a. omgevingsvergunningen, vastgoedtransacties, subsidies en aanbestedingen. Tevens zijn nieuwe (onderzoeks-) bevoegdheden van de gemeente als lokale overheid onder de Wet Bibob meegenomen en verwerkt in de geactualiseerde Beleidsregels. De nieuwe Beleidsregels Wet Bibob Sittard-Geleen treden in werking per 1 november 2021. De gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Informatie: Noella Starmans
Tel: 06-34139802 
e-mail: noella.starmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 44 RVO inzake de betekenis omgevingswet voor spoor Sittard-Born

De fractie SPA heeft vragen gesteld over de betekenis van de  Omgevingswet voor het spoor Sittard-Born. Deze artikel 44 Rvo vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Pirson
Tel: 046 4778707
e-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voortgang huisvesting

Het college van B&W heeft de quickscan over de bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting in Geleen ter opiniërende bespreking aangeboden aan de Ronde op 14 oktober a.s. In de quickscan staan zeven mogelijke scenario’s.

Informatie: Rian van Loon
Tel: 06-58076023 
e-mail: rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘Vakschool moet kloof op arbeidsmarkt aanpakken’

De fractie gob heeft vragen gesteld over Vakschool Heerlen. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 06-42101525 
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

Programmabegroting 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de programmabegroting 2022 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 10/11 november 2021. In begroting is het `begrotingsbeeld bijgesteld. Uit het bijgestelde begrotingsbeeld blijkt dat de jaarschijven 2022 en 2025 een positief saldo hebben van € 3,6 mln. respectievelijk € 0,2 mln. In de tussenliggende jaarschijven 2023 en 2024 is er sprake van een incidenteel nadelig saldo van € 43.000 respectievelijk € 0,48 mln. Bovendien blijkt dat na correctie van de incidentele baten en lasten de begroting structureel in evenwicht is. Hiermee voldoen we aan de voorwaarde van de provincie om voor repressief begrotingstoezicht in aanmerking te komen.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel:  06-52691566 
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

3de rapportage 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de 3de rapportage 2021 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 10/11 november 2021. In deze rapportage is het begrotingsbeeld bijgesteld. De focus ligt op de actualisatie van de begrotingsposten in 2021. De actualisatie van het begrotingsbeeld voor de jaren 2022-2025 is betrokken in de uitwerking van de begroting 2022. De bijstellingen in deze rapportage hebben voornamelijk betrekking op de verwerking van een aantal autonome ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij de begroting geactualiseerd voor een aantal gevolgen van corona. Na verwerking van de aanpassingen is het begrotingssaldo in 2021 € 2,18 mln. nadelig. Wij dekken dit incidentele tekort af met een onttrekking uit de algemene reserve. Vanaf 2022 bedraagt het saldo van deze rapportage jaarlijks € 0,1 mln. voordelig. Passend binnen onze begrotingskaders voegen we dit voordelig saldo jaarlijks toe aan onze algemene reserve. De financiële effecten als gevolg van corona hebben wij afgedekt uit de middelen die we hiervoor van het Rijk hebben ontvangen. 

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel:  06-52691566 
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake de gevolgen voor de aanleg van Windpark Holtum Noord van de uitspraak van de Raad van State over de toegepaste milieubeoordeling in Nederland

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de gevolgen voor de aanleg van Windpark Holtum Noord van de uitspraak van de Raad van State over de toegepaste milieubeoordeling in Nederland. Met de brief wordt beoogd uitleg te geven over de gevolgen van de uitspraak voor de aanleg van Windpark Holtum Noord.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 06-51509162 
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake tegenvragen op de beantwoording artikel 43 vragen Holtum Noord

De fractie PVV heeft vragen gesteld over Omgevingsvergunning Windpark Holtum-Noord in relatie tot de uitspraak van de RvS van juli 2021 mbt onderbouwing van normen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel:  06-51509162 
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.