Besluitenlijst week 41 - 2021

Vastgesteld 19 oktober 2021

Samenwerkingsovereenkomst tussen EGTS Euregio Maas-Rijn en MAHHL+

Het college van B&W stemt in met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Groepering voor territoriale samenwerking Euregio Maas-Rijn (EGTS EMR) en het structurele samenwerkingsverband tussen de burgemeesters van ‘Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen, Luik, Genk, Sittard-Geleen’ (MAHHL+) tot regeling en intensivering van de samenwerking binnen de EGTS 2.0.

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 06-42101525
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Financiering aanleg padelbanen  

Het college heeft ingestemd met de beleidslijn om de aanleg van padelbanen niet te financieren. Indien verenigingen of andere (commerciële)partijen padelbanen willen aanleggen, dienen ze dit voor eigen rekening te realiseren. Een vereniging kan wel een incidentele subsidie van maximaal € 2.500 aanvragen vanwege het aanbieden van vernieuwend sportaanbod. Bij aanleg van padelbanen worden de ruimtelijke consequenties in verband met de inpasbaarheid in de omgeving steeds getoetst.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel: 06-18999723
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ondertekening bestuursovereenkomst verbrede en verlengde geluidswal Baakhoven

Het college van B&W heeft ingestemd met de ondertekening van een bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Echt-Susteren. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de geluidswal te Baakhoven met één meter wordt verhoogd en met 350 meter wordt verlengd in zuidelijke richting. Dit wordt uitgevoerd voordat de verbreding van de A2 ter plekke plaatsvindt. Gemeente Sittard-Geleen draagt financieel bij aan deze geluidswal op grondgebied van gemeente Echt-Susteren. Met de aanleg van de geluidswal zal Baakhoven minder geluidshinder ervaren door loods Leeyen en de verbreding van de A2.

Informatie: Thijs van Pol
Tel: 06-547301232
e-mail: thijs.vanpol@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Hof van Serviam

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid en zitbanken rondom de Hof van Serviam. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jean-Paul de la Roy
Tel: 14-046 
e-mail: jean-paul.delaroy@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan gemeenteraad over de voortgang van de inkoop ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek zijn eind 2020 gestart met een nieuw inkoopproces voor de maatwerkvoorzieningen ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen (Wmo). Het inkoopproces is in de afrondende fase. In mei is de gemeenteraad via een brief geïnformeerd over de voortgang. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad ook nu via een brief te informeren over de voortgang. Zodat de gemeenteraad op de hoogte is van het proces en de gemaakte keuzes.

Informatie: Lieke Alberts
Tel: 06-38852567
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake verloedering Lindenheuvel

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de verloedering van Lindenheuvel in Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jean-Paul de la Roy
Tel: 14-046
e-mail: jean-paul.delaroy@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.