Besluitenlijst week 42 - 2021

Vastgesteld 2 november 2021

Buurtbemiddeling

Het college van B&W heeft besloten om de pilot buurtbemiddeling om te zetten naar een reguliere voorziening binnen de aanpak woonoverlast. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waarin door getrainde vrijwilligers bemiddeld wordt bij overlast of onenigheid tussen buren. De bemiddeling is kosteloos voor bewoners. Buurtbemiddeling draagt bij aan een prettig woonklimaat in onze gemeente.

Informatie:  Pink van Nieuwburg
Tel:  046-4778281
e-mail: pink.vannieuwburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake  Bandjessysteem coronacheck horeca

De fractie DNA heeft vragen gesteld over Bandjessysteem coronacheck horeca. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Hilde Kooijman
Tel: 046-4777432
e-mail: hilde.kooijman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake controle QR-code bij de Domijnen

De fractie SPA heeft vragen gesteld over de controle op de QR-code bij de Domijnen. De vragen gaan over het controleren van het Coronatoegangsbewijs door een vrijwilliger van De Domijnen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 14046 
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake 'Vuurwerk'

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over 'Vuurwerk'. Met de brief wordt beoogd te informeren over het landelijke en lokale kader op het gebied van vuurwerk, het lokale beeld van de afgelopen jaren en over de lijn die het college voorstaat voor de jaarwisseling 2021-2022.

Informatie: Michelle Rasch
Tel: 06-50567831
e-mail: michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg

Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan omvat het gebied dat globaal is begrensd door de Plakstraat, de Agnetenwal, de Dobbelsteynporte en de achterkant van de panden gelegen aan de Rosmolenstraat. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 40 woningen. Een deel daarvan komt in het te verbouwen monumentale deel van Klooster Agnetenberg. Het niet-monumentale deel van het klooster wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschermde stadsgezicht.

Informatie: Roel Friesen
Tel:  046-4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Eindverantwoording Visievorming en Proeftuin Centrum Geleen

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de eindrapportage proeftuin Centrum Geleen en informeert de raad middels een aparte brief. De eindrapportage proeftuin centrum Geleen maakt onderdeel uit van de provinciale subsidie ’Visievorming en Proeftuin Centrum Geleen’. Vóór 1 november 2021 wordt de eindverantwoording inclusief accountantsverklaring ingediend bij de Provincie Limburg.

Informatie: Marion Mulkens
Tel:  06-54943350
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Rapport Behoefte werklocaties Westelijke Mijnstreek (regio WM) Behoefteraming van de vraag naar bedrijventerreinen en kantoren in de periode 2021-2030, adviesbureau Ecorys

Het college van B&W heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport van bureau Ecorys naar de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren in de Westelijke Mijnstreek en besluit dit ter informatie voor te leggen aan de raad. Aan de hand van dit rapport wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld met als doel de kwaliteit van de werklocaties te behouden en versterken, te voorzien in voldoende en geschikte ruimte op bedrijventerreinen en vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans te brengen.

Informatie: Eric Evers
Tel: 14-046 
e-mail: eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidieplafond subsidieregeling Topsporttalentenfonds 2021 en 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de vaststelling van het subsidieplafond voor 2021 en 2022 voor de subsidieregeling om topsporters en talenten in de gemeente Sittard-Geleen te ondersteunen vanuit het Topsporttalentenfonds. Topsporters en talenten met een erkende topsportstatus en een duidelijke band met de gemeente Sittard-Geleen komen in aanmerking voor een subsidie vanuit dit Topsporttalentenfonds. De topsporter zal vervolgens gevraagd worden om een stimulerende rol en voorbeeldfunctie te vervullen voor sport en bewegen in Sittard-Geleen.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046-4777737 
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers  

Subsidiëring Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2021

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar een subsidie van de gemeente voor de schouwburg, het museum, het poppodium Volt, het erfgoedcentrum en de bibliotheek. De gemeente vindt het belangrijk om deze culturele instellingen te steunen. De Domijnen ontvangt in 2021 bijna € 9 miljoen subsidie van de gemeente. In verband de lockdowns ten gevolge van corona heeft De Domijnen het afgelopen jaar een additionele subsidie ontvangen van € 400.000.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046-4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vervolg formatieclaims

Het college van B&W gaat akkoord met de incidentele inzet van extra personeelsformatie om een aantal knelpunten binnen de organisatie op te kunnen lossen.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel: 06-526 91 566
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Tegemoetkoming i.v.m. Corona eerste helft 2021; bijstelling kwijtschelding huur en bijstelling tegemoetkoming vaste lasten

Het college van B&W heeft gemeenschapsaccommodaties, die het door de uitbraak van het coronavirus zwaar hebben gehad, ondersteund. Dit is gebeurd in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten en kwijtschelding van de huur over de eerste zes maanden van 2021. Uit een nieuwe berekening bleek dat de gemeenschapsaccommodaties in aanmerking komen voor een nabetaling. Daartoe is dan ook besloten.

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-80087731
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voortgangsrapportage over preventiecoalitie gemeente en CZ zorgverzekaar

Het college van B&W neemt kennis van een voortgangsrapportage over de preventiecoalitie gemeente en CZ zorgverzekeraar en stelt deze beschikbaar aan de gemeenteraad.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 06-29013918
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO over gebruik vakjargon

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het gebruik van vakjargon door de ambtelijke organisatie. In de antwoordbrief van het college van B&W staan de (verbeter)acties die de gemeente oppakt om heldere taal richting onze inwoners te gebruiken. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Cindy Ubaghs
Tel: 06-52583857 
e-mail: cindy.ubaghs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Brief aan de gemeenteraad inzake Gemeentefonds Septembercirculaire 2021

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Gemeentefonds Septembercirculaire 2021. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad en het college inzicht te geven over het financiële effect van de septembercirculaire 2021 op de meerjarenbegroting 2021-2025 van Sittard-Geleen.

Informatie: Marianne Dackus
Tel:  06-11462910
e-mail:  marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de raad inzake bestuursrapportage 2e kw 2021 BsGW

Het college van B&W van heeft kennisgenomen van de 2e kwartaal 2021 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van de memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 2e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van afgerond € 3,2 mln. verwacht voor heel 2021. Hiervan wordt € 0,3 mln. veroorzaakt door de reguliere  bedrijfsvoering, € 1,2 mln. door Corona-maatregelen en € 1,7 mln. door hogere proceskosten en extra inhuur. Het aandeel voor de gemeente Sittard-Geleen is naar verwachting € 246.000, dit wordt meegenomen in de 4e programmarapportage 2021. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06- 25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake rioolheffing

De fractie SPA heeft vragen gesteld over de rioolheffing. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06- 25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake afhandeling motie “vereenzaming en contactarmoede”

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11/12 november 2020 een motie aangenomen inzake het verzoek om met maatschappelijke organisaties tot maatregelen te komen die leiden tot vermindering van sociale isolatie en vereenzaming en te onderzoeken of het lopende initiatief Samen Sterk verder versterkt kan worden. Deze motie is door het college van B&W in behandeling genomen en de gemeenteraad is op basis van de brief van de afhandeling in kennis gesteld.

Informatie: Nicolle Offermans
Tel:  046-4777453
e-mail: nicolle.offermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

Borging Verbindingspunt Informatie en Advies Zorg en Veiligheid

Het college van B&W heeft besloten om het Verbindingspunt Informatie en Advies zorg en veiligheid (VIA) definitief te borgen. Het VIA legt de verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Op dit moment koppelt het VIA de informatie van politiemeldingen waar nodig aan de juiste hulpverlening.

Informatie: Linda Cörvers
Tel: 06-1126510
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei 2022 – 2027

Het college van Sittard-Geleen stemt in met het aangaan van een nieuw meerjaren samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse partners binnen het RivierPark Maasvallei en verlengt hiermee de samenwerking voor de periode 2022-2027.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 06-38690814 
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Kim schmitz

Subsidieregeling Sportakkoord Sittard-Geleen 2021-2022

Het college van B&W heeft de intentieverklaring Uitvoeringsbudget 2022 Lokaal Sportakkoord Sittard-Geleen ondertekend en de subsidieregeling voor het Sportakkoord 2021-2022 vastgesteld. Het gaat om een regeling voor het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen benoemd in het sportakkoord.

Informatie: Myrthe Sterk
Tel:  06-34381081 
e-mail: myrthe.sterk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Andries Houtakkers en Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad over Stand van zaken 'Het Groene Net Zuid’

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Stand van zaken 'Het Groene Net Zuid’. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over de stand van zaken van het project 'Het Groene Net Zuid'.

Informatie: Anne van Dun
Tel:  06-28313862 
e-mail: anne.vandun@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler en Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.