Besluitenlijst week 45 - 2021

Vastgesteld 16 november 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voortdurende overlast Broeksittard

De fractie PVV heeft vragen gesteld over voortdurende overlast in  Broeksittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Erik Hildebrand
Tel:  06-18055521
e-mail: erik.hilderand@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Afronding project en subsidievaststelling Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot

Het college van B&W heeft kennis genomen van de door Sitech Services BV afgelegde inhoudelijke en financiële verantwoording van het project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot. Het college heeft de subsidie aan Sitech Services BV definitief vastgesteld op € 770.108,- Rekening houdend met het betaalde voorschot van € 900.000 is € 129.892,- inmiddels teruggevorderd en terug ontvangen.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel:  06-54240598 
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ontwerpbestemmingsplan Klooster Sint-Agnetenberg

De fractie D66 heeft vragen gesteld over het ontwerpbestemmingsplan Klooster Sint-Agnetenberg en meer in het bijzonder de toegekende woonbestemming van de kapel en in verband daarmee de bescherming van de monumentale waarden. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046-4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Gewijzigde deelnemersovereenkomst Gemeente Sittard-Geleen en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting vanaf 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met het aangaan van de gewijzigde deelnemersovereenkomst tussen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de gemeente Sittard-Geleen. De overeenkomst is een aanpassing van de bestaande overeenkomst uit 2015 en heeft tot doel de samenwerking tussen het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en de gemeente vast te leggen. Deze overeenkomst is nodig om bepaalde leningen, zoals de Starterslening, te kunnen blijven verstrekken.

Informatie: Sil Bracke
Tel:  0621502486 
e-mail: sil.bracke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Rabo Smartbuilds-woningen

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het plan van de Rabobank om 12.000 tijdelijke huurhuizen (Rabo SmartBuilds-woningen) te bouwen in grote en middelgrote gemeenten en de eventuele mogelijkheden voor de gemeente Sittard-Geleen om bij dit project aan te sluiten. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden. 

Informatie: Niek van Hagen
Tel:  0628407015
e-mail: niek.vanhagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Tiny houses

De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over de vergunningsduur voor Tiny Houses van maximaal 10 jaar, welke is vastgelegd in de ‘Beleidsregel Tiny Houses Sittard-Geleen 2021’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Niek van Hagen
Tel:  0628407015
e-mail: niek.vanhagen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2022

Het college heeft ingestemd met de voorgestelde Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Statement Omnibuzz

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het statement Omnibuzz. Met de brief wordt beoogd dat de gemeenteraad eenduidig wordt geïnformeerd over twee artikelen over Omnibuzz in de Limburger van 11 oktober 2021. 

Informatie: Bram Vaessen
Tel:  06-15155302 
e-mail: bram.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake red Scouting sint Jozef uit de brand!

De fracties PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld over ‘red scouting sint jozef uit de brand!’ Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W  beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Cliff Opgenoord
Tel: 046-4778543
e-mail: cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Belastingmaatregelen 2022

Jaarlijks stelt de raad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen vast. Het voorstel van het college aan de raad is dat in 2022 alle tarieven met 1,5% omhoog gaan.

Informatie: Joline Gilissen
Tel:  06-25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Energiearmoede

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over Energiearmoede en de landelijke- en lokale aanpak hiervan. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Kees Blankers
Tel: 06-54643992
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Mandaatregeling Teams gemeente Sittard-Geleen 2021 en Mandaatregister

De Mandaatregeling Teams en het Mandaatregister zijn door het college van B&W vastgesteld. In dit register wordt geregeld wie waartoe wel en niet bevoegd is. Ten opzichte van de oude mandaatregeling zijn diverse mandaten lager in de organisatie gelegd. Dat draagt bij aan het verminderen van de regeldruk, maar zorgt er ook voor dat inwoners sneller geholpen kunnen worden, omdat de medewerkers waar zij mee te maken hebben vaker bevoegd zijn om zaken zelf af te handelen. Het Mandaatregister wordt gepubliceerd, zodat ook voor inwoners helder en inzichtelijk is hoe de gemeente Sittard-Geleen de mandaten geregeld heeft. De huidige ondermandaatbesluiten worden ingetrokken op de dag van de inwerkingtreding van de genoemde Mandaatregeling.

Informatie: Viviana Geurten
Tel: 046-4777624
e-mail: viviana.geurten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Andries Houtakkers en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.